מניעת גילוי סוד מקצועי

המעסיק הגיש בקשה למתן צוי מניעה כנגד עובדים לשעבר לגלות סוד מקצועי שהגיע אליו במהלך עבודתו. קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מניעת גילוי סוד מקצועי ע"י עובד: קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מניעת גילוי סוד מסחרי ע''י עובד: .1נציג הציבור השני הוזמן ולא הופיע, ולא מסר נימוק לאי הופעתו. כדי לא לדחות את הדיון הוחלט כי הדיון יתקיים בהעדרו. .2המבקשת הגישה בקשה למתן צוי מניעה כנגד המשיבים, אשר ימנעו מהמשיב 1מלגלות ו/או למסור למשיבה 2ו/או מי מטעמה במישרין או בעקיפין מידע ו/או סוד מקצועי ו/או מסחרי שהגיע אליו במהלך עבודתו אצל המבקשת ו/או להשתמש בהם שימוש כלשהו. וזאת לרבות לקוחות המבקשת, וכל מידע ו/או ידע ו/או הכשרה שקיבל המשיב מס' 1בתקופת הכשרתו אצל המבקשת, ובמיוחד בכל הנוגע להכשרה שקיבל, וידע שצבר, המשיב מס' 1בתחום מערכת ה- active voice response-inter) i.v.r- מענה קולי אינטראקטיבי ממוחשב), ושיווק השירותים ללקוחות בתחום זה, וכן שיטות התמחור ומדיניות התמחור של המבקשת. כן נתבקש צו אשר יורה למשיב 1להמנע מלעסוק, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, כעובד או כעצמאי, אצל ו/או עבור אחרים, בעיסוק זהה או דומה לעיסוקה של המבקשת ובכלל זה לעסוק בתחום הספקת שירותי מענה קולי ממוחשב עבור חברות, ארגונים, מוסדות וגופים עסקיים המפעילים או מתכננים להפעיל עסק דומה או זהה לעיסוקה של המבקשת ובכלל זה לשמש בתפקיד כאמור ו/או לעסוק כאמור עם המשיבה מס' 2בפרט, או בעסק או גוף הקשור במישרין או בעקיפין עם המשיבה מס' 2לרבות עסקים נילווים לעסק מהסוג האמור, בהתאם להתחייבות המשיב מס' 1בכתב כלפי המבקשת. כמו כן התבקש צו המורה למשיב מס' 1להימנע מקשרי עבודה, מסחר או קשרים עסקיים, בין בעצמו ובין כשליח ו/או כשלוח ו/או בשם אחר, במישרין ו/או בעקיפין עם לקוחותיה של המבקשת ובכלל זה עם מפיקי תוכנית הארוח של אמנון לוי בערוץ .2 לגבי משיבה 2נתבקש צו אשר יאסור עליה להתקשר עם המשיב 1ולהיות עימו בקשרי עבודה ו/או בקשרי מסחר ו/או בקשרים עסקיים ו/או אחרים כלשהם. כן נתבקש צו האוסר על המשיבה 2מלעשות שימוש בסודות המבקשת, שהועברו אליה או שיועברו אליה על ידי המשיב .1 כן נתבקש צו האוסר על המשיבה 2במישרין או בעקיפין ו/או ע"י מי מטעמה ו/או ע"י מי שיבוא במקומה מלבוא בקשרים עסקיים כלשהם, במישרין או בעקיפין עם מפיקי תוכנית הארוח של אמנון לוי בערוץ 2, ועם כל לקוח אחר של המבקשת, אשר פרטיו הועברו אליה על ידי המשיב מס' .1 .3לבקשה צורף תצהירו של המשנה למנכ"ל המבקשת, מר משה פקמן, אשר תמך בבקשה. .4המשיבים הגישו תצהירי תגובה. המשיב 1הגיש תצהיר, ומטעם משיבה 2הוגש תצהירו של מר יוסף סטרוגו, מנכ"ל משיבה .2 .5המצהירים נחקרו על תצהיריהם. .6הצדדים סיכמו בקצרה בכתב. .7מרבית העובדות הצריכות להכרעה בבקשה אינן שנויות במחלוקת והן כדלהלן: א. המבקשת הינה חברה רשומה, העוסקת, בין היתר, במתן שירותי מרכז הזמנות טלפוני, טלמרקטינג ומידע קולי לרבות מענה קולי ממוחשב (i.v.r) עבור חברות, ארגונים, מוסדות וגופים עסקיים. המבקשת פועלת בכל הארץ, מזה כ- 7שנים. ב. שירותי (active voice response-inter) i.v.rהינו שירות של מענה קולי ממוחשב בשיחה טלפונית. במסגרת זו, מספקת המבקשת מגוון רחב של שירותים, החל מהשמעת מסר פשוט עבור הלקוח, באמצעות תיבה קולית, דרך ביצוע סקרים טלפוניים וביצוע הזמנות של מוצרים ושירותים שונים ועד הספקה של שירותים ייחודיים אחרים. ג. המשיב עבד אצל המבקשת מ- 6.9.98כאיש שיווק. ד. המשיב חתום על הסכם עבודה (נספח א' לתצהיר מר פקמן) וכן על התחייבות לשמירת סודיות ולאי תחרות במבקשת (נספח ב' לתצהיר פקמן). בסעיפים 4ג' ו- ד' להסכם העבודה נקבע: "העובד מתחייב לשמור בסודיות מלאה את סודותיה המסחריים, העסקיים והמקצועיים של החברה במשך כל תקופת עבודתו בחברה וכן למשך תקופה בלתי מוגבלת לאחר סיומה. העובד מתחייב שלא להתחרות בעסק החברה, בין במישרין ובין בעקיפין, בין באופן עצמאי ובין על ידי עבודה או מתן שירותים או ייעוץ לאדם או גוף אחר המתחרה במישרין או בעקיפין בעסקי החברה (להלן: "פעילות מתחרה"). התחייבות זו תהיה בתוקפה במשך כל תקופת עבודתו של העובד בחברה וכן למשך התקופות הבאות החל ממועד סיום העסקתו של העובד על ידי החברה: (1) למשך שלושה חודשים - בכל הנוגע לפעילות מתחרה הקשורה עם אדם ו/או גוף העוסק בשירותי מידע קולי ו/או טלמרקטינג. (2) למשך שנה - בכל הנוגע לפעילות מתחרה הקשורה בלקוחות החברה." בסעיף 2להסכם שמירת הסודיות ואי התחרות נקבע: " .2אי תחרות א. הנני מתחייב שלא להתחרות בעסקי החברה ולא לקבל כל טובת הנאה מתוקף תפקידי בחברה. אלא אם כן קבלתי אישור מראש לכל טובת הנאה שתוצע לי. ב. הנני מתחייב שלא לקבל מכל גורם שהוא הקשור או העשוי להיות קשור, במישרין או בעקיפין, בעסקי החברה או המתחרה או העשוי להתחרות בה, כל מענקים, מתנות, הלוואות, אירוח או כל טובת הנאה אחרת, בין כספית ובין בכל צורה אחרת, לרבות הבטחה או התחייבות שתקויים בעתיד. ג. הנני מתחייב שלא לעבוד או לספק שירותים, או לייעץ, או לקשור קשרים עסקיים בכל מין וסוג שהוא, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין באופן עצמאי ובין כשכיר, בין בעצמי ובין באמצעות אדם או גוף אחר, עבור או עם כל אדם או גוף המתחרה במישרין או בעקיפין בעסקי החברה, לרבות מבלי לפגוע באמור לעיל עבור ו/או עם כל אדם או גוף המספק שרותי מידע ו/או תקשורת על פי רשיון מאת משרד התקשורת וכן אצל או עבור כל אדם או גוף המספק שרותי תקשורת לשיווק ו/או שרותי תקשורת באמצעות טלמרקטינג או דיוור ישיר. ד. כל התחייבויותי שבסעיף 2דלעיל, יחולו משך כל תקופת עבודתי או העסקתי בחברה וכן למשך שנתיים ממועד סיום עבודתי או העסקתי תהיה הסיבה לסיום העסקתי או עבודתי בחברה אשר תהיה. ה. התחייבויותי שבסעיף 2דלעיל, יחולו בשטח של מדינת ישראל והשטחים שיהיו בריבונותיה." ה. המשיבה 2הינה חברה המתחרה במבקשת. לאחרונה, לפני כ- 4חודשים, החלה המשיבה 2לספק שירותי . I.v.rלפיכך, מערך מתן שירותי ה- i.v.rע"י משיבה 2מצוי בראשית דרכו. (ס' 4לתצהיר סטרוגו). ו. ביום 14.9.99התפטר משיב 1מעבודתו במבקשת ועבר לעבוד כמנהל מערך שירותי ה- i.v.rבמשיבה .2 ז. המשיב 1משמש היום כחבר הנהלת משיבה 2במסגרת תפקידו כמנהל מערך שירותי ה- i.v.rשל משיבה .2 ח. המשיב 1הינו איש שיווק בהכשרתו ואינו עוסק בצד הטכני של מתן השירותים. .8המבקשת טוענת כי בידי משיב 1מידע חסוי הכולל את סודותיה העסקיים: זהות הלקוחות, טיב העדפותיהם, שיטות שיווקיות, תימחור, יכולות טכניות של מערכת ה- ,i.v.rסוגי שירותים שמספקת המערכת (לרבות סוגי שירותים שהמבקשת ניסתה ולא הצליחה לשווקם), תכניות הפיתוח הטכניות העתידיות של המבקשת בתחום ה- , i.v.rוכן תוכניות השיווק העתידיות של המבקשת לרבות קהלי יעד, לקוחות פוטנציאליים, סוגי שירות עתידיים שיוצעו ללקחות ועוד. מידע זה מהווה סוד עסקי וטכני של המבקשת. .9המשיבים טוענים אין בידי המבקשת כל סודות מסחריים, כי רשימת לקוחותיה ידועה לכל, וכי ההתניה על חופש העיסוק, כפי שמופיעה בהסכם עליו הוחתם העובד, הינה התניה בלתי סבירה ולו לתקופה של יום אחד, מה גם שאין היא חלה על העובד בנסיבות דנן. תפקידו של העובד אצל המבקשת אינו מצדיק הטלת הגבלה על חופש העיסוק של העובד, כי התמורה ששולמה לעובד - לכאורה בגין הגבלת חופש העיסוק - מצביעה על חוסר הסבירות שבהגבלה, כי רשימת לקוחות סודית אין כאן וממילא אין היא יכולה להוות נימוק להגבלת חופש העיסוק של העובד, כי אין כל ייחוד במערכת בה עסק העובד או בתפקידו אצל המבקשת, וכי העובד אינו עושה שימוש באלמנט כלשהו אותו רכש בעת עבודתו אצל המבקשת, ואשר יש בו כדי להצדיק הגבלה על חופש העיסוק. כן טענה המשיבה 2כי המבקשת גרמה לטעות של העובד, או לחילופין הטעתה אותו ביודעין באשר לתוכן ההסכם בין הצדדים בכלל, ובאשר להגבלת חופש העיסוק בפרט. כן נטען כי ההסכם לאי תחרות נחתם ע"י המשיב 1מבלי שזה קרא אותו ובלא שהיה מודע למשמעות ההתחייבות. .10לאחר שעיינו בכל החומר שבפנינו אנו קובעים כדלהלן: א. ההלכה קובעת כי יש להגביל את חופש העיסוק של עובד כדי למנוע ממנו להשתמש, שלא כדין, ב"סוד מסחרי" השייך למעסיקו הקודם. (ע"ע 164/99 פ' 15, פרומר ואח' נ' רדגארד - להלן: "רדגארד"). ב. בפס"ד רדגארד פורטו נסיבות נוספות בהן יש להגביל את חופש עיסוקו של העובד: הכשרה מיוחדת או תמיכה מיוחדת שניתנה לעובד, או הפרת חובת תום הלב וחובת האמון של העובד כלפי מעבידו. ג. אנו סבורים כי בענייננו, השאלה העיקרית והמרכזית שיש להכריע בה הינה האם קיימים "סודות מסחריים" בני הגנה המצדיקים הגבלת עיסוקו של המשיב .1 ד. בחוק עוולות מסחריות מוגדר סוד מסחרי כ: "...'סוד מסחרי' - סוד מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו" (ר' סעיף 5לחוק עוולות מסחריות). ה. הגדרה רחבה יותר של סוד מסחרי הובאה בפסיקה כציטוט ממאמרו של פרופ' טדסקי במאמרו "סודות עסקיים" הפרקליט ל"ה 5עמ' 26: "הענינים העסקיים שהסודיות הנדונה עשויה לחול עליהם הם שונים ומשונים: לא רק על אמצאה (כשירה או לא כשירה לפטנט) בדבר מכונות או בדבר תהליכי ייצור, אלא גם על "דע כיצד"("how-know") , שירטוטים טכניים, דגמים, רעיונות חדשים בעניני פרסומת... רשימת לקוחות, מחקרים בעניין שיווק, מפות, סטטיסטיקות ועוד. בסיכום, אפשר לומר כי הסודות עשויים להתייחס לכל יסודות המפעל גם הפנימיים (כגון ארגון טכני ומינהלי ושיטות עבודה ותהליכיה, וכיוצא באלה) וגם חיצוניים (כגון לקוחות ומוניטין - ובלבד שיהיו כאלה שמתחרה יוכל לעשות שימוש בהם בפעילותו העסקית המתחרה. לא חשוב אם ניתן לכל אחד להשיג בכוחות עצמו את ההישג הנדון - כאשר הגילוי עשוי לחסוך לו טרחה, זמן והוצאות" ו. שוכנענו לכאורה כי בידי המבקשת סודות מסחריים הראויים להגנה: (1) המבקשת עוסקת, מזה מספר שנים, בתחום ה- i.v.rשהינו תחום חדש ומתפתח. (2) הבסיס הטכני של מערכת ה- i.v.rאינו מהווה סוד מסחרי, ובהפעלתו אין כל רבותא. ייחודה ויתרונה של המבקשת הינו בכך שבידיה ידע, המבוסס על נסיון העבר ועל רעיונות מתחדשים - כיצד יש לשווק את המערכת ולהתאימה לצרכיו של כל לקוח, ואף כיצד לאתר לקוחות פוטנציאליים, לבנות עבורם מערכת i.v.rולשכנעם להשתמש בה. (3) מידע זה אינו נחלת הכלל: הוא ספציפי ומסויים רק למבקשת, אשר צברה וליקטה אותו תוך השקעת זמן, מאמץ ומשאבים. הרעיונות ויישומם, סוגי היישומים האפשריים, סוגי הלקוחות הקיימים והפוטנציאליים וההתאמה הספציפית של המערכת לכל לקוח בודאי שאינם ניתנים לגילוי בנקל ע"י אחרים וסודיותם מקנה למבקשת יתרון עסקי על פני מתחריה (כלשון ס' 5לחוק עוולות מסחריות). (4) שוכנענו לכאורה כי אותו ידע שפירטנו בסעיף 3לעיל אינו ניתן להשגה בקלות, וכדי להשיגו - יש להשקיע מאמצים ומשאבים בדרך של ניסוי וטעיה, העלאת רעיונות חדשים, עריכת נסיונות שונים, יישומם בפועל לרבות כפי שטענה המבקשת, נסיונות כושלים שגם ביצועם והפקת הלקח מהכשלון היו כרוכים בעמל ובהשקעת זמן וכסף. (5) שוכנענו לכאורה כי המבקשת פיתחה תכנית שיווקית חדשה, הכוללת רעיונות חדשים לפיתוח שווקים חדשים, לקוחות פוטנציאליים ויישומים אפשריים נוספים של מערכת ה- ..i.v.r (6) שוכנענו לכאורה כי אכן מדובר בסודות מסחריים שהמבקשת נוקטת בכל דרך לשמירה עליהם, ולפיכך לא עמדנו על כך שהמבקשת תציג סודות אלה בבית הדין. (7) כדוגמא להמחשת מהותם של הרעיונות השיווקיים שפיתחה ומפתחת המבקשת הוצג רעיון (שכבר הפך נחלת הכלל שכן המתחרים הזדרזו לעשות בו שימוש) אשר המבקשת היתה הראשונה להגותו ולבצעו: מתן שירות של מענה קולי ללקוחות הפונים לסניפי מסעדות. זוהי רק דוגמא לרעיונות שיווקיים שהגתה המבקשת, ואשר יש לאפשר לה להיות הראשונה להפיצם ולשווקם. (8) שוכנענו לכאורה כי יתרונה של המבקשת הינו בהיותה הראשונה להגות, לבחון וליישם רעיונות שיווקיים בתחום שיווק מערכת ה- i.v.r: אילו סוגי שירות חדשים ניתן לספק ללקוחות, ומי הם סוגי הקהלים (לקוחות פוטנציאליים) שאינם משתמשים היום במערכות כאלה וניתן לשכנעם להשתמש במערכות תוך התאמת המערכת לצרכיהם. (9) אנו ערים לכך שהמבקשת לא המציאה את הגלגל, וכי רעיונות שיווקיים קיימים בשוק, ומועלים חדשות לפרקים. עם זאת, המשיב 1מכיר את התכנית השיווקית החדשה של המבקשת, מכיר את סוגי הקהלים שאליהם מתכוננת המבקשת לפנות ולהתאים להם מערכת .i.v.rכאמור, סוגי קהלים שעדיין אינם משתמשים כלל במערכות כאלה), ואף מכיר את ברירות המחדל - מה לא ניתן לבצע באמצעות המערכת. (10) איננו מאמינים למשיב 1הטוען כי לא הוצגה בפניו התכנית השיווקית של המבקשת. המשיב 1יחד עם האחראי עליו היוו את כל מערכת שיווק ה- i.v.rבמבקשת, ולפיכך ודאי שהתכנית הוצגה בפניו. המשיב 1נעדר מהישיבה בה הוצגה התכנית השיווקית החדשה. לטענתו, לאחר הישיבה זומן למנהל השיווק שעמו עבד, וזה הביע צער על העדרו של המשיב 1מהישיבה, והסביר לו שנערכה תכנית שיווק באופן כללי. (עמ' 11לפרוט' שורות 20-16). מעצם העובדה שהמשיב 1היה אמור להיות נוכח בישיבה בה הוצגה תכנית השיווק החדשה, אנו למדים כי התכנית אמורה היתה להיות מוצגת בפניו. לפיכך אנו סבורים כי מנהל השיווק הציג את התכנית בפני המשיב 1בחלקים הקשורים למערכת ה- ..i.v.r (11) יש לזכור כי בעוד המבקשת קיימת ופועלת מזה שנים, הרי שמחלקת ה i.v.rבמשיבה 2הוקמה לפני חדשים ספורים ורשימת לקוחותיה כוללת 10לקוחות! (עמ' 10לפרוט', שורה 15). (12) המשיבה 2חזרה וטענה כי הפסקת עבודתו של המשיב 1המתפקד כמנהל מערך ה- i.v.rשלה תשתק את כל המערך שהקימה. משמע: כל מערך שירותי ה- i.v.rשל משיבה 2מבוסס על משיב 1בלבד. מכיוון שמשיב 1אינו איש טכני - הרי מדובר ביכולת השיווק שלו, ביכלתו לבנות ולאתר קהלי יעד ולהתאים להם את המערכת: כל הידע שלמד וצבר מנסיונה של המבקשת. (13) התמונה המצטיירת לכאורה מקבילה לנסיבות העובדתיות בדב"ע נ"ג/17-3, טועמה נ' ליסיצקי ואח': עובד העובר ממקום עבודה ותיק ועתיר נסיון, ומעביר עמו את כל הידע והנסיון של מעבידו הקודם למעביד חדש, המקים עסק חדש המבוסס על אותו ידע ונסיון שנלקחו מן המעביד הקודם. כפי שהסברנו לעיל, אין מדובר בכישורים ובידע כללי, אלא ידע המהווה סוד מסחרי הראוי להגנה. אף המשיבים ערים לכך שרעיונות חדשים בתחום השיווק אינם נחלת הכלל, אך טוענים כי רעיונות אלה, עם יציאתם לשוק - הופכים נחלת הכלל. איננו מסכימים לטענה זו: ראשית, להוגה הרעיון יש יתרון על מתחריו - בעצם הראשוניות. הוא הראשון הפונה ללקוחות עם הרעיון, כאשר במקביל להעלאת אותו רעיון חדש והצעתו ללקוח - פותחה גם המערכת הטכנית הדרושה ליישומו. הלקוחות הראשונים שאליהם נעשתה הפניה לגבי אותו "מוצר" (רעיון + אפשרות יישום) - יתקשרו עם המבקשת המציעה להם אותו מוצר, שבאותו שלב הינו ייחודי בשוק. המתחרים, אשר יחקו את המבקשת ויעתיקו את רעיונותיה - יעשו זאת אחריה, שכן יהיה עליהם לפתח את המערכת הטכנית הדרושה ליישום הרעיון. בכל מקרה, מגיעה למבקשת ההגנה על רעיונותיה, ואין להתיר מצב בו תנתן למשיבה 2האפשרות לפנות ללקוחות פוטנציאליים בו זמנית עם המבקשת באשר לרעיונות שנהגו ופותחו אצל המבקשת. .11המסקנה מכל האמור לעיל הינה כי בידי המשיב 1סודות מסחריים ברי הגנה השייכים למבקשת. בנסיבות אלה יש מקום לאכוף את ההגבלה החוזית לאי תחרות עליה חתם המשיב .1 .12המשיבים טענו כי המשיב 1לא היה מודע לסעיפי הגבלת חופש העיסוק עליהם חתם. אין בידינו לקבל טענה זו: א. הטענה לא הוכחה. ב. עובדת היות המשיב 1בלתי מנוסה בעת שחתם על ההסכם בהיות המבקשת מקום עבודתו הראשון - מחזקת את קביעתנו כי המשיב 1קיבל את כל הידע שבידיו מהמבקשת, בלא שתרם למבקשת כל ידע או נסיון משלו. ג. המשיבה 2החתימה את המשיב 1על הסכם לשמירת סודיות ואי תחרות. לפיכך, יש בכך משום טעם לפגם לטעון כי אין בתחום שיווק ה- i.v.rסודות מסחריים טעוני הגנה. ד. בנסיבות האמורות והמפורטות לעיל, יתכן שגם ללא סעיף של הגבלת עיסוק היה מקום להגביל את עיסוקו של המשיב 1כדי למנוע ממנו להעביר את סודותיה המסחריים של המבקשת למשיבה .2 בדב"ע נג/17-3 (הלכת טועמה) נאמר כי: אין כל הכרח בהתחייבות חוזית מפורשת של עובד שלא להתחרות במעבידו, ותוך כדי כך למסור למקום עבודתו החדש, מדעת או שלא מדעת, סודות מקצועיים של מעבידו לשעבר. אומרת על כך ד"ר ד. פלפל במאמרה "סעיף 39לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג- 1973והזיקה לדין הגרמני" (הפרקליט לו (תשמ"ד) 53, בעמ' 66): "תוכן נוסף אותו ניתן להעניק לפירוש של סעיף 39לחוק החוזים הוא כמסדיר את הסוגיה של הגבלת חופש העיסוק" ובהמשך: "גם כאן ניתן לאמר שאחד המקרים הקונקרטים של סעיף 39לחוק החוזים הוא הנושא של הסדר הגבלת חופש העיסוק" ולאחר מכן מביאה המחברת דוגמת הסכם של העברת עסק מרופא א' לרופא ב', שבו לא נקבע שרופא א' לא יפתח קליניקה משלו באזור סמוך ואזי, "מכוח הוראות סעיף 39, רשאי בית המשפט לצורך קיום החוזה, להגביל את התחום בו יעסוק רופא א' בעיסוק ואת המועד בו יהא רשאי לפתוח בסביבה הקרובה קליניקה משלו, אם זה חפצו". דעה דומה בנושא זה הביעה פרופ' נ. כהן במאמרה "השיוויון מול חופש החוזים" (המשפט (2) 42, 45) באומרה: "ראוי לציין כי קיים קשר הדוק בין העקרון של תקנת הציבור לעקרון תום הלב: שניהם עשויים לשמש מכשיר לפיקוח על הגינות החוזה". אין כל סיבה, כפי שיפורט להלן, שלא להחיל דין דומה על עובד, הפונה לעבוד אצל מתחרה, וקיים חשש סביר כי יעביר תוך כדי עבודתו סודות מסחריים של מעבידו הראשון למעבידו החדש (מ' גולדברג, "הגבלת חופש העיסוק של עובד מכח חוזה", מחקרי משפט ה' 7, 26). כמו כן, בפס"ד רדגארד נקבע כי: "יש ליתן משקל לתום לבם של העובד ו/או המעסיק החדש. בין עובד לבין מעביד קיימים יחסי אמון. חובת האמון שחב עובד כלפי מעבידו מטילה עליו נורמות התנהגות חמורות יותר בהשוואה לחובת הקיום בתום לב... מחובת האמון המוטלת על עובד נגזרות חובות רבות, שרובן מתייחסות לפרק הזמן בו מתקיימים יחסי עובד-מעסיק. עם זאת, חובת האמון מתקיימת גם בתום יחסי העבודה, ובדרך כלל קשורה לנושא התחרות של העובד עם מעסיקו הקודם (ראה: ע"א 1142/92 ורגוס בע"מ ואח' נ' כרמקס בע"מ ואח’, פ"ד נא (3) 421). ...יש לציין, כי החובה לנהוג בתום לב וחובות האמון חלות על העובד אף ללא תניה חוזית מפורשת." .13אשר למשך התקופה שבגינה יש להטיל את ההגבלה: מקובלת עלינו האבחנה שעשה מר פקמן מטעם המבקשת בין תחרות לגבי גופים המפעילים את המערכת אצלם, שלגביהם נקבעה תקופת הגבלה של 3חודשים, לבין גופים המתחרים ישירות במבקשת, דוגמת משיבה 2, שלגביהם נקבעה תקופה ארוכה יותר. .14מכיוון שקבענו שעיקר הסוד המסחרי שבידי המבקשת הינו התכנית השיווקית שלה ומהות קהלי היעד שלה - אנו סבורים כי די בתקופה של ששה חודשים שבמהלכה תוכל המבקשת למצות את פוטנציאל הפיתוח והשיווק שבתכנית השיווקית. .15אשר למאזן הנוחות: הנזק שעלול להגרם למבקשת מחשיפת תכנית השיווק שלה והעברתה למשיבה 2- הינו נזק גדול ורב, עד כדי איום על עצם קיומה של מחלקת ה- ,i.v.rשכל התכנון העתידי של פעילותה יפול כפרי בשל לידי משיבה .2 אין ספק כי משיב 1, שהפך למנהל מחלקת ה- i.v.rבמשיבה 2ייפגע ממתן הצו, אך יש לזכור כי את תפקידו ומעמדו החדשים קיבל בזכות הכרתו וידיעתו את סודויה המסחריים של המבקשת ונכונותו להשתמש בהם לטובת משיבה .2 אשר למשיבה 2: זו מבקשת להבנות על חשבון המבקשת, תוך שימוש בידע ובנסיון שזו צברה והפקידה בידי המשיב .1 .16לפיכך החלטנו ליתן צו האוסר על משיב 1לעסוק בין במישרין ובין בעקיפין, בין בעצמו ובין באמצעות אחרים, כעובד או כעצמאי, אצל ו/או עבור אחרים, בעיסוק זהה או דומה לעיסוקה של המבקשת ובכלל זה לעסוק בתחום הספקת שירותי מענה קולי ממוחשב עבור חברות, ארגונים, מוסדות וגופים עסקיים המפעילים או מתכננים להפעיל עסק דומה או זהה לעיסוקה של המבקשת ובכלל זה לשמש בתפקיד כאמור ו/או לעסוק כאמור עם המשיבה מס' 2בפרט, או בעסק או גוף הקשור במישרין או בעקיפין עם המשיבה מס' 2לרבות עסקים נילווים לעסק מהסוג האמור, בהתאם להתחייבות המשיב מס' 1בכתב כלפי המבקשת. כן ניתן בזאת צו האוסר על משיב 1לגלות ו/או למסור למשיבה 2ו/או מי מטעמה במישרין או בעקיפין מידע ו/או סוד מקצועי ו/או מסחרי שהגיע אליו במהלך עבודתו אצל המבקשת ו/או להשתמש בהם שימוש כלשהו. וזאת לרבות לקוחות המבקשת, וכל מידע ו/או ידע ו/או הכשרה שקיבל המשיב מס' 1בתקופת הכשרתו אצל המבקשת, ובמיוחד בכל הנוגע להכשרה שקיבל, וידע שצבר, המשיב מס' 1בתחום מערכת ה- active voice response-inter) i.v.r- מענה קולי אינטראקטיבי ממוחשב), ושיווק השירותים ללקוחות בתחום זה, וכן שיטות התמחור ומדיניות התמחור של המבקשת. כן ניתן בזאת צו האוסר על משיבה 2להתקשר עם המשיב 1ולהיות עימו בקשרי עבודה ו/או בקשרי מסחר ו/או בקשרים עסקיים ו/או אחרים כלשהם ולעשות שימוש בסודות המבקשת, שהועברו אליה או שיועברו אליה על ידי המשיב .1 צווים אלו יעמדו בתקפם עד ליום 15.3.2000, 6חודשים ממועד סיום עבודת המשיב 1במבקשת, אם לא ישונה בהחלטה אחרת. .17המבקשת תפקיד בקופת בית הדין ערבות בנקאית על סך 000, 15ש"ח, להבטחת נזקי המשיבים. לא תופקד הערבות בתוך 15יום מקבלת החלטה זו - יפקעו הצווים מאליהם. .18המשיבים ישלמו למבקשת הוצאות הליך זה בסך 500, 2ש"ח + מע"מ. .19המשיבים יגישו כתב הגנה בתיק העיקרי בתוך 30יום מהיום. סודיותסוד מקצועי