עסקה עם קטין

האם אפשר לעשות עסקה עם קטין שטרם מלאו לו 18 שנה ? אילו פעולות של קטין טעונות אישור בית המשפט ? הפעולות שבהן אין ההורים מוסמכים לייצג את הקטין בלי שבית-המשפט אישרן מראש הן כדלקמן: (1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשיה, במלאכה או במסחר, או של דירה; (2) פעולה שתקפה תלוי ברישום בפנקס המתנהל על פי חוק - התנאי לרישום עסקה עם קטין על ידי רשם המקרקעין הוא אישור מבית המשפט. (3) נתינת מתנות, זולת מתנות ותרומות הניתנות לפי הנהוג בנסיבות הענין; (4) נתינת עריבות; (5) פעולה משפטית בין הקטין לבין הוריו או קרובי-הוריו, זולת קבלת מתנות הניתנות לקטין.קטיניםעסקה עם קטינים