פיטורים בגין פעילות בארגון עובדים

מה הדין לגבי נטל ההוכחה בטענת פיטוריםשל עובד בגין פעילותו בארגון עובדים ? לאחר שחזר כב' הנשיא אדלר והדגיש את חשיבותה של הזכות להתארגנות ומעמדה "כזכות יסוד שאינה כתובה עלי ספר", ולאחר שבחן את היקף ההגנה על חופש ההתארגנות בכלל והיקף הגנה על עובדים בהתארגנות ראשונית, קבע: "ההגנה הניתנת לעובדים במקרים אלה אינה בבחינת "חסינות". אולם במקרים בהם מפוטר עובד, או קיימת כוונה לפטרו או לפגוע בתנאי העסקתו, בנסיבות בהן הוא פעיל בארגון עובדים או בהתארגנות חדשה, "הכלל הוא שעל המעסיק רובץ נטל ההוכחה כי בחירת המועמדים לפיטורים נעשתה מנימוקים ענייניים, ולא מטעמי השתייכות לארגון העובדים. נזכיר, בהקשר זה את שהודגש על ידי בית דין זה לא פעם, כי "די בחשד שנימוקי הפיטורים אינם ענייניים על מנת להעביר את נטל ההוכחה אל המעביד להראות כי הליך הפיטורים נעשה כדין ומשיקולים ענייניים" הוסיף השופט פליטמן כי על המעסיקה: "רובץ נטל הוכחה מוגבר להוכיח, ולו לכאורה בשלב זה, כי היא מבקשת לפטר את מר חביב, הרוח החיה בהקמת ארגון העובדים אצלה, מטעמים ענייניים שאינם קשורים לפעילותו זו". כן, ציטט כב' השופט פליטמן מחוות דעתו בעניין הוט טלקום, לגבי משמעותו של אותו נטל הוכחה מוגבר: ב. העובדה כי המועמד לפיטורים מחמת אופן תפקודו, הינו ראש הוועד הנבחר, שהוא 'הרוח החיה' במימוש חופש ההתארגנות של העובדים - אינה צריכה להישקל כעובדה נייטרלית חסרת משקל לגבי המשך עבודתו, כאילו מדובר היה בעובד מן המניין; אלא היא מן הטעמים הענייניים השייכים למסגרת השיקולים לאי פיטורים. ג. בטרם יכריע על הפיטורים, אחר שיקולי הבעד והנגד, על המעביד גם לשקול, האם אין מנוס בלתי אם לפטר את ראש הועד נוכח תפקודו. במילים אחרות - פיטוריו אינם צריכים להיות העדפה ראשונה בעיניו, כי אם החלטה המתחייבת רק בהעדר אפשרות סבירה אחרת 6. הפררוגטיבה הניהולית של המעביד, לפטר עובד הפועל למען התארגנות העובדים במקום העבודה, מוגבלת כאמור מכח החוק והפסיקה, נוכח ההשלכות האפשריות של החלטת הפיטורים על יכולת מימוש העובדים את חופש התארגנותם. בדרך כלל, במקרה שכזה, להבדיל ממקרה פיטורים 'רגיל', בבוא בית הדין לבחון את שיקולי המעביד להחליט על פיטורים, אין בידו האפשרות של הליכה בדרך ביניים בדבר מתן פיצוי על פיטורים שלא כדין, אלא על בית הדין להחליט לכאן או לכאן - אישור הפיטורים או ביטולם". (סעיפים 5 ו- 6 לחוות דעתו של כב' השופט פליטמן בעניין הוט טלקום).ארגון עובדיםפיטורים