פסילת רשימה בבחירות המקומיות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ערעור על החלטת פקיד הבחירות המקומיות / פסילת רשימה בבחירות המקומיות: 1. ענינה של הבקשה הנדונה ערעור על החלטת פקיד הבחירות מכוח סע' 42 (א) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) תשכ"ה 1965 (להלן ייקרא "החוק"). ביה"מ מתבקש להורות על ביטול החלטת פקיד הבחירות מיום 15.10.98, בה הורה על פסילת רשימת המועמדים, הנושאת השם "מינהל תקין וצדק חברתי", לאחר שלא נחתמה ע"י ב"כ הסיעה או ממלא מקומו. (ראה נספח ב (4) לבקשה). ב"כ הסיעה הוא המבקש דנן. 2. אין מחלוקת לגבי העובדות שלהלן: 2.1 הרשימה הנדונה הוגשה ביום 8.10.98 בשעה 22: 20 ע"י מר בוכבוט יחיא (להלן ייקרא "בוכבוט") שתצהירו תומך בבקשה הנדונה. (ראה נספח ב (2) לבקשה). 2.2 המבקש, ב"כ הסיעה, לא מילא פרטיו במקום המיועד לכך, בסע' 6 ברשימת המועמדים שהוגשה ולא חתם שם. מר בוכבוט חתם תחת ב"כ הסיעה, אך פקיד הבחירות הודיעו כי לא יתחשב בתיקון והרשימה לא תתקבל. 2.3 בוכבוט התייצב בבנין עיריית שדרות ביום 8.10.98 בשעה 18: 45 לשם הגשת הרשימה הנדונה, אך בפועל נתקבל ע"י פקיד הבחירות בשעה 22: 20. בשעה 21: 00 תם המועד לכניסה לבנין העיריה. המבקש דנן ביקש להתייצב ולתקן הליקוי, אלא שפקיד הבחירות סירב לאפשר זאת לאחר שחלף המועד לכניסתו לבנין כאמור. 2.4 ביום 31.9.98 בוצעה הזדהות רישום סיעות המועצה היוצאת, בהתאם לסע' 25 (א) לחוק. המבקש הזדהה כב"כ הרשימה הנדונה. (ראה נספח א לתשובת פקיד הבחירות). כבר ביום 16.9.98 שלח המבקש הודעה למשיב, לפיה מ"מ ב"כ הסיעה הוא יניב אמסלם. (ראה נספח ב לתשובת המשיב). המשיב לא קיבל כל הודעה בכתב אודות שינוי שם מ"מ ב"כ הסיעה עד להגשת הרשימה הנדונה. 2.5 בוכבוט מאשר בעדותו כי הצטרף לרשימה הנדונה יומיים קודם הגשת הרשימה ואולי אפילו ביום ההגשה. לא היה ברשותו כל מסמך המקנה לו סמכות לחתום כמ"מ ב"כ הסיעה. הוא מאשר כי הגיש הרשימה כאשר לא היתה חתומה כלל (פרוט' 2-3). הוא חתם כממלא מקום ב"כ הסיעה. 3. דינו של ערעור זה להידחות וזאת מן הטעמים להלן: 3.1 בסע' 35 (ז) לחוק נקבע: "רשימת מועמדים המוגשת... ע"י סיעה של המועצה היוצאת... תחתם בידי ב"כ הסיעה... או ממלא מקומם...". 3.2 המבקש, ב"כ הסיעה הנדונה, הודיע כנדרש בסע' 25 (ב) לחוק כי מר יניב אמסלם הינו ממלא מקומו. בסעיף הנ"ל לחוק נאמר: "כל סיעה רשאית בכל עת, ע"י הודעה בכתב לראש הרשות המקומית ולפקיד הבחירות שנתמנה לפי סע' 29, להחליף את ב"כ ואת ממלא מקומו". לא נשלחה כל הודעה כנ"ל על שינוי מ"מ ב"כ הסיעה הנדונה, ומינוי בוכבוט תחתיו. 3.3 רשימת המועמדים הנדונה הוגשה לפקיד הבחירות, כאשר אינה חתומה ע"י ב"כ הסיעה או ממלא מקומו, כנדרש בסע' 35 (ז) לעיל. 3.4 בבג"צ 93/5769 מוניר חמזה ואח' נ. פקיד הבחירות בשעב ואח' (תקדין עליון כרך 93 (3) עמ' 1040) נפסק כי לפקיד הבחירות הסמכות לפסול רשימת מועמדים שנתקבלה על ידיו, אם מלכתחילה לא היה מקום להגישה ולקבלה. יתר ע"כ, רשימה שלא היה כלל מקום לקבלה, אינה נתנת כלל לתיקון מכוח סע' 40 לחוק. במקרה זה נפסלה רשימה, משתצהיר של ב"כ הרשימה, האמור לאמת החתימות, לא אומת ע"י עו"ד. הוסיף וקבע שם ביה"מ: "גישת המחוקק היא לעמוד על מילוי קפדני של דרישות מסוימות ע"מ להעמיד את כל הרשימות המתמודדות על בסיס של שוויון ולקבוע על יסוד שיקולים של ודאות, ככל שהדבר ניתן, מי הם המועמדים והרשימות שישתתפו בבחירות, דבר שיסייע לניהול תקין ומהיר של הליכי הבחירות ללא ויכוחים מיותרים". ב- ת.ה. 93/2983 בבית המשפט המחוזי בחיפה נדחתה טענה לענין סמכותו המוגבלת של פקיד הבחירות ונקבע כי "הוא האישיות המרכזית בניהול הבחירות בישוב שלגביו התמנה ובסמכותו המלאה להחליט, אם לקבל מסמכים, שעה שיש נסיבות או נתונים המצדיקים אי קבלתם לאור הוראות החוק והתקנות... ואין צורך בהוראה מפורשת בחוק לגבי כל מקרה ומקרה". ב-בג"צ 83/579 ח"כ בן מאיר ואח' נ. שר הפנים ואח', פד"י לז (4) 191, נפסק כי משהגיש אדם רשימה עם שינויים או מחיקות בשעת האפס, לא יוכל אלא להלין על עצמו בלבד. 3.5 סבור אני כי אם מן הנכון לפסול רשימת מועמדים משלא אומת תצהיר ראש הרשימה כדין, כפי שנפסק לעיל, מקל וחומר יש לפסול רשימה שלא נחתמה כלל ע"י ב"כ הסיעה, או ממלא מקומו. אם היה מתיר ביה"מ הגשת רשימות שאינן חתומות כדין היה בכך כדי לפגוע בעקרון השיוויון והוודאות. איש לא היה יודע מי הם המועמדים והרשימות שישתתפו בבחירות. הדבר גם היה פוגע בשיוויון בכך שהיה למעשה מאפשר השלמת רשימות אחר המועד הקובע. 4. סיכומו של דבר הנני סבור כי לא נפל פגם בהחלטת פקיד הבחירות והנני מחליט לדחות הערעור הנדון. על המבקש לשלם למשיב הוצאות משפט ושכ"ט בסך 5,000 ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מהיום ועד התשלום בפועל ומע"מ כחוק. בחירות