פקיעת האפוטרופסות

מה הדין בסוגיית פקיעת האפוטרופסות ? אפוטרופסות על קטין פוקעת בהגיעו לבגרות. אפוטרופסות על פסול-דין פוקעת עם ביטול פסלותו על ידי בית-המשפט; אפוטרופסות על מי שאינו קטין או פסול-דין פוקעת אם קבע בית-המשפט שחדלו סיבות האפוטרופסות או שהושגה מטרתה; פקיעת אפוטרופסות כזאת היא מן היום שנקבע לכך על ידי בית-המשפט; אפוטרופסות על כל אדם פוקעת במות החסוי.אפוטרופסות