קצבת שאירים לאלמנה מתחת לגיל 40 שאין עמה ילדים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא קצבת שאירים לאלמנה מתחת לגיל 40 שאין עמה ילדים: .1העובדות אינן שנויות במחלוקת. התובעת נתאלמנה בתאריך .3.1.1964לתובעת שני ילדים מנישואים קודמים. בשנת 1966התובעת היתה לאלמנה שאין עוד עימה ילדים במשמעות חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן-חוק הביטוח הלאומי) והיא טרם הגיעה לגיל .40 התובעת הגישה לנתבע תביעה לגמלת שאירים ביום 5.5.1980ותביעתה זו נדחתה על-ידי הנתבע על יסוד הוראות סעיף 128מחוק הביטוח הלאומי. בתביעה, מוצג נ/1, ציינה התובעת כי האיחור בהגשת התביעה נובע מכך שלא ידעה שקיימת אפשרות להגשת תביעה מעין זו. .2פקידת התביעות אשר העידה בפנינו אמרה, כי אילו התביעה הוגשה במועד היתה התובעת זוכה לקצבת שאירים עד 1966ומשהגיעה בתה לגיל 18וכתוצאה מכך הפכה התובעת לאלמנה שאין עוד עמה ילדים והיא טרם הגיעה לגיל 40, היתה זוכה למענק שאירים. פקידת התביעות סברה כי הוראות סעיף 23א מחוק הביטוח הלאומי לא חלות במקרה זה, שכן סעיף 23א הנ"ל נכנס לתוקף רק בשנת 1974ואין לו כוח למפרע. פקידת התביעות הביאה בחשבון את עצם האיחור הרב בהגשת התביעה, בדקה את מצבה הכלכלי של התובעת, שנמצא בגדר מניח את הדעת, והתחשבה בקריטריונים שהם בגדר מדיניות המוסד לביטוח לאומי לגבי אורך תקופת השיהוי. .3לא מצאנו כל טעם לפגם בשיקולי פקידת התביעות התואמים את מדיניות של המוסד לביטוח לאומי, אשר זכתה להכרה בפסיקה כשיקולים לגיטימיים, ומשום כך, אין אנו רואים סיבה להתערב בשיקולים אלה. האיחור בהגשת התביעה הוא מעבר לכל סבירות. אמנם, אמת הדבר, המחוקק הגיע למסקנה שצריך לתקן את החוק ועשה זאת בשנת 1973, משבא לעולם סעיף 23א של החוק. תיקון זה בא כשמונה שנים לאחר שזכויות התובעת נתמצו ואין לו כוח למפרע. בשנת 1966נתמצתה זכות התובעת לזכות במענק שאירים וממועד זה לא היתה זכאית לכל זכויות עתידיות. סעיף 23א של החוק אינו ישים לגבי התובעת ומשום כך לא נוצרו לתובעת זכויות עתידיות. אילו נוצרו זכויות עתידיות היה מקום לשיקול דעת נוסף והוא, האם הוראות סעיף 128של החוק ישימות גם לגבי זכויות עתידיות. לדעתנו, התשובה לשאלה זו שלילית, שכן אנו סבורים שהוראות סעיף 128של החוק ישימות לגבי זכויות שהגיעו למבוטח לפני הגשת תביעתו, אך אינן חוסמות מימוש זכויות עתידיות מכוח הוראות חוק הביטוח הלאומי. .4על יסוד כל האמור לעיל, אנו מחליטים בזאת לדחות את התביעה. .5הדיון התנהל כל כולו בהעדר נציג עובדים.קטיניםאלמנות / אלמניםקצבת שארים