רישום הערה בטאבו על הצעה לקנות מקרקעין

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש''ל-1969 העוסקות בין היתר ברישום הערה על הצעה לרכישת מקרקעין קובעות כדלקמן: אם קיבל הרשם העתק מההצעה שנשלחה לבעל זכות-קדימה ירשום הרשם, או מי שהרשם הסמיכו לענין זה, הערה על כך בסמוך לרישום של המקרקעין. בעל זכות-קדימה שקיבל הצעה כאמור בתקנה 36, וביקש להפקיד בידי הרשם את המחיר הנדרש, ימסור לרשם העתק מההודעה ששלח למציע על הסכמתו לרכוש את המקרקעין כמוצע, אישור מסירת ההודעה בדואר רשום והמחאה לזכות המציע ולהנחת דעתו של הרשם על הסכום הנקוב בהצעה כתמורת המקרקעין או הזכות; הרשם, או מי שהרשם הסמיכו לכך, ירשום הערה על ההפקדה ויודיע עליה למציע. אם שילם בעל זכות-הקדימה למציע את המחיר הנדרש, ימסור לרשם אישור מאת המציע על קבלת הסכום או אישור על מסירתו למציע באמצעות הדואר. אם שילם בעל זכות-הקדימה את המחיר או הפקידו בידי הרשם, ונוכח הרשם כי לפי הנתונים בפנקסים אין מניעה לביצוע ההעברה, ינהג כאילו הוגשה לו בקשה לרישום עיסקה.מקרקעיןרישום בטאבו