שבר ביד לילד בבית הספר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שבר ביד לילד בבית הספר: 1. התובע יליד 1979, היה ביום התאונה,, 5/12/96, תלמיד בבי"ס מקיף ו' באשדוד. בעת ההפסקה ישב על הרצפה בכיתה, כאשר לפתע נפל שולחן על כף ידו הימנית (להלן: "התאונה"). כתוצאה מהתאונה נגרם לו שבר עם תזוזה. ידו הושמה בגבס למשך חודשיים וחצי, ומאז הוא סובל מכאבים ומתקשה בהרמת משאות. ד"ר אריאלי, אורטופד, קבע לו נכות צמיתה בשיעור 10%. 2. תביעה זו לפיצוי בגין נזקי גוף הוגשה נגד עירית אשדוד, הנתבעת 1, נגד חב' ביטוח הדר, המבטחת של נתבעת 1 ונגד משרד החינוך, הנתבע 3. הנתבעות 1 ו- 2 טרם הגישו כתב הגנה וב"כ התובע שוקל אם להמשיך ההליכים נגדן. הנתבע 3 הגיש כתב הגנה. בישיבת קדם מיום 6/1/99, ניתנה החלטה, לפיה ישיב הנתבע 3 לשאלון שנשלח אליו, תוך 30 יום, שאם לא כן, ימחק כתב הגנתו. עוד נקבע, כי תוך 7 ימים מיום קבלת התשובות לשאלון, יחליט ב"כ התובע, באשר למחיקת כתב התביעה נגד הנתבעות 1 ו- 2. 3. ביום 15/3/99 הודיע ב"כ התובע, כי הנתבע 3 טרם השיב לשאלון. הודעה זו נשלחה לתגובת ב"כ הנתבע 3, תוך 3 ימים. במזכר מיום 22/3/99 הודיעה המזכירות, כי לא נתקבלה תגובת ב"כ הנתבע 3. בהחלטה מיום 23/3/99, החלטתי למחוק את כתב ההגנה של הנתבע 3, בהמשך להחלטה מיום 6/1/99. ב"כ התובע התבקש להגיש תצהיר להוכחת הנזק, לשם מתן פס"ד, בהעדר הגנה. הוגשו תצהירים של התובע ושל אמו. 4. על יסוד האמור בכתב התביעה ובתצהירים שהוגשו, אני קובע שנותרה לתובע נכות צמיתה בשיעור 10%, שהיא נכות תיפקודית. על יסוד נכות זו והטענה, כי התובע עסק 10 שנים בפעילות ספורטיבית בתחום הקראטה, פעילות שנפסקה, אני מחייב את הנתבע 3, לשלם לתובע סך כולל של 208,348 ש"ח, לפי הפירוט כדלקמן - א. הוצאות נסיעה בעבר ובעתיד - 3,500 ש"ח ב. הוצאות רפואיות בעבר ובעתיד (כולל חוו"ד רפואית) - 5,000 ש"ח ג. עזרת הזולת בעבר ובעתיד - 5,000 ש"ח ד. הפסד השתכרות לעתיד החל מגיל 21, לפי השכר הממוצע במשק 5,981 ש"ח (174,957 =292.9697X598) בהיוון כפול (169,848 = 0.9708 X 174,957) - 169,848 ש"ח ה. כאב וסבל - 25,000 ש"ח סה"כ 208,348 ש"ח הסכום הנ"ל ישולם בצרוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום עד התשלום בפועל. כן, ישלם הנתבע 3 לתובע את הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך 37,500 ש"ח, בצרוף מע"מ ובצרוף הצמדה וריבית כחוק מהיום עד התשלום בפועל. המזכירות תמציא העתק לב"כ הצדדים. זכות ערעור תוך 45 יום לביהמ"ש המחוזי.קטיניםדיני חינוךידייםבית ספרשבר