שכר טרחה עבור ייעוץ בנושא משכנתא

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תשלום שכר טרחה עבור על אישור לקבלת משכנתא / שכר טרחה עבור ייעוץ בנושא משכנתא: 1. התובעים עותרים לחייב את הנתבע בשכר טרחה עליו הוסכם בחוזה, לפי הטענה, בסך 4,000$, תמורת ייעוץ וטיפול בהשגת מימון בנקאי/משכנתא. 2. על פי הנטען בתביעה, התובעת, היא הבעלים של עסק בינלאומי בשם "מור גייג'" המייעץ ומטפל בקבלת משכנתאות, והתובע היה בזמנים הרלבנטיים עובד ומנהל בעסק של תובעת. 3. התובע טוען כי בתאריך 20/06/05 הופנה הנתבע אליו ע"י עורך דינו של הנתבע, עו"ד שי אביטן, בבקשה כי ייעץ ויסייע לנתבע לקבל משכנתא לדירה שהנתבע רכש בקיסריה, וזאת בעקבות נסיונותיו הכושלים בעבר להשיג משכנתא בעצמו. 4. התובע טוען בכתב התביעה כי ביום 26/07/05 או בסמוך לכך, חתם הנתבע על הסכם ייעוץ וטיפול לקבלת משכנתא (נספח ב' לתצהיר התובע ת/1) (להלן: "הסכם הייעוץ"). 5. לטענת התובע הוא עמד בהתחייבותו והשיג לנתבע אישור לקבלת משכנתא/הלוואה למטרת רכישת הדירה לתקופה של 20 שנה, מהיחידה לאשראי עסקי של בנק המזרחי טפחות בע"מ. הואיל ומילא את חלקו, נדרש הנתבע לשלם את שהתחייב בהסכם, דהיינו סך 4,000$ + מע"מ כערכם בשקלים, ברם הוא סרב לשלם, ומכאן התביעה לאכיפת ההסכם. 6. הנתבע טוען כי מעולם לא פגש ולא הכיר את התובעת ונודע לו על קיומה רק עם הגשת התביעה. הוא אף לא הכיר עסק בשם מור גייג', ומבחינת הנפשות הפועלות, האדם היחיד עימו היה בקשר, היה התובע, מר מוטי ארליך. מלבד העברת חומר לתובע שכלל הסכם מכר ושאר מסמכי טאבו, הוא לא נפגש עימו ולא קיבל כל ייעוץ בפועל. לטענתו, בשלב רכישת הדירה היה עסוק בעסקיו בחו"ל ולכן ביקש לשכור את שרותי התובע כדי שיטפל עבורו בקבלת משכנתא ובפרוצדורות מטעמי חסכון בזמן, ולא מכל טעם של מניעות או קושי כספי בהשגת המשכנתא בעצמו. 7. בפועל, לטענת הנתבע, לא נתן התובע כל ייעוץ ולא סייע לו במאום. מששלח התובע לנתבע טיוטת הסכם שכ"ט, העיר הנתבע את הערותיו בכתב לפי ייעוץ עו"ד אביטן, והתנה את הסכמתו להשתכללות החוזה, בכך שהערותיו תתקבלנה. בפועל, לא רק שההסכם לא נחתם ע"י התובע והערותיו לא אושרו על ידו, אלא שביום שקבעו להיפגש בבנק מזרחי טפחות בירושלים לצורך קבלת פרטים והסדרת המשכנתא, הודיע לו התובע כי איננו יכול לטפל במשכנתא בסניף זה מסיבות אישיות. 8. עוד מוסיף הנתבע, כי מי שהפנה אותו לבנק טפחות היה עורך דינו (עו"ד אביטן) וסניף מזרחי טפחות בקיסריה/אור עקיבא, שאמר לו שהסניף בירושלים מתמחה בטיפול באזרחים זרים/תושבים חוזרים ולכן הוא הגורם המתאים לטיפול בהעמדת הלוואה. 9. הנתבע טוען אפוא שכלל לא התקשר בהסכם מחייב, ולחילופין ככל שטיוטת שכר הטרחה על ההתניות שבה וחרף חתימת התובע מהווה הסכם, הרי התובע לא מילא את חלקו בהסכם ועל כן אין הוא זכאי לשכר הטרחה הנקוב בו. 10. לאחר שעיינתי בטענות הצדדים וראיותיהם, דין התביעה להדחות. 11. חרף הצגת התובע את עצמו בטיוטת הסכם הייעוץ כחברה בין בנקאית למשכנתאות, או הצגת עצמו בכתב התביעה כחברה בינלאומית בשם מור גייג', בה עבד, הוברר בחקירתו הנגדית כי הוא לא עבד בחברה המאוגדת כאישיות משפטית, ובכלל, התובעת הינה גיסתו שהעניקה לו שרותי חשבוניות לצורך פעילותו כמאכר (כך במילותיו). 12. התובע צירף לתצהירו את הסכם הייעוץ שהועבר אליו בפקס ממשרד עו"ד אביטן (נספח ב' לתצהירו), ברם בצילום זה שהוגש לבית המשפט נמחק או נחתך כיתוב של תנאים ספציפיים שנכתבו, כפי שהוכח, ע"י עו"ד אביטן ואשר התנו את אותו הסכם ייעוץ בקבלת אותם תיקונים בכתב יד. במילים אחרות, נספח ב' לתצהיר התובע, המתיימר להיות העתק נכון של הסכם הייעוץ, איננו תואם את הסכם הייעוץ המקורי שנשלח אליו בפועל ע"י עו"ד אביטן (נספח ב' לתצהיר הנתבע). התובע לא נתן הסבר מניח את הדעת בשאלה מדוע מצא לנכון להגיש לבית המשפט עותק שאינו משקף את העותק שהועבר אליו בפועל, אך מכל מקום ולאחר שהוכח שעו"ד אביטן הוא שכתב בכתב ידו את התוספת של ההתניות ושלח את אותו עותק ממשרדו, ומאחר והתובע לא אישר את ההערות וההתניות שהוספו בכתב ולא חתם על ההסכם, הרי שספק בעיני אם ההסכם בכלל השתכלל במועדים הרלבנטיים. 13. אין גם חולק והתובע מודה כי בניגוד לחבותו על פי טיוטת הסכם הייעוץ לפיה היה עליו ליתן שרותים של ייעוץ וטיפול, בפועל לא נתן לנתבע כל ייעוץ. לא זו אף זו, התובע לא הוכיח כי בפועל טיפל והביא לקבלת המשכנתא. כל שהביא בתמיכה לגרסתו בדבר הטיפול היה תכתובת שלו בדואר אלקטרוני עם אדם עלום בשם אבי מאן, שלפי הטענה הוא אדם שעובד בבנק טפחות, ברם גם מתכתובת דלה זו לא ניתן ללמוד מה הייתה תרומתו של התובע ואותו אבי מאן והערך המוסף שבגינו קיבל הנתבע את ההלוואה ושבלעדיו לא יכול היה לקבלה בעצמו. אותו אדם שנטען שעובד בבנק טפחות לא הובא למתן עדות על מנת לשפוך אור על השאלה מה בדיוק עשה לצורך קבלת משכנתא ומכח איזו סמכות פעל, שהרי אין חולק שלא החזיק בידיו כל יפוי כח מהנתבע לפעול בעניינו. כלל ידוע הוא כי: "אי הבאתו של עד רלוואנטי מעוררת, מדרך הטבע, את החשד, כי יש דברים בגו, וכי בעל הדין שנמנע מהבאתו, חושש מעדותו וחשיפתו לחקירה שכנגד" ע"א 456/88 הבנק למימון ולסחר בע"מ נ' סלימה מתיתיהו ואח' פ"ד מה (4) 651, 658-659. הלכה פסוקה היא כי בשעה שעד רלבנטי אינו מוזמן להעיד ואין לכך הסבר סביר, נוצרת הנחה לפיה אילו הובא, הייתה עדותו פועלת לרעת בעל הדין שנמנע מלהזמינו וככל שהראיה יותר משמעותית כן רשאי בית המשפט להסיק מאי הצגתה מסקנות יותר מכריעות ויותר קיצוניות נגד מי שנמנע מהצגתה. וראה ע"א 548/78 שרון ואח' נ' לוי, פ"ד לה (1) 736, 760, ע"א 55/89 קופל נ' טלקאר, פ"ד מד (4) 602 וכן י. קדמי, על הראיות חלק ג', תשס"ד - 2003, עמ' 1656. מכל מקום, מלוא התכתובת עם בנק טפחות התנהלה על פי הראיות שבתיק, עם נציג הבנק המוסמך, מר מנחם הלר והיועצת המשפטית של הבנק, עורכת הדין ורד צהר-סואף. עו"ד אביטן העיד ולא נסתר כי הלכה למעשה הליך העמדת המשכנתא ע"י בנק טפחות לנתבע ולרעייתו לווה מתחילתו ועד סופו ע"י משרדו בלבד וע"י נציגי הבנק, הלר והמחלקה המשפטית לאחר שהבנק בסניף אור עקיבא הפנה אותם לסניף בירושלים. 14. נספח ג' לתצהיר התובע שהינו מכתב מבנק טפחות מיום 18/07/05 המאשר את ההלוואה לרכישת הדירה, אינו מהווה ראיה כי התובע הוא שהשיג את ההלוואה, שכן מכתב זה מופנה לנתבע ורעייתו ולא לתובע, והתובע באמצעות קשריו יכול היה לקבל מכתב זה מתוך התיק של הנתבע. 15. גם אם נעשה טיפול כלשהו ע"י התובע, וטיפול כזה לא הוכח להנחת דעתי, אין בכך כדי לסייע לתובע, זאת הואיל והתביעה איננה לתשלום שכר ראוי, אלא לתשלום לפי הסכם. הואיל וספק בעיני אם הטיוטה השתכללה לדרגת חוזה, אך בכל מקרה התובע לא הוכיח כי מילא את חלקו בהסכם ככל שזה השתכלל, הרי שאין להעתר לתביעת האכיפה. 16. אשר על כן אני דוחה את התביעה. התובעים ישאו, יחד ולחוד, בהוצאות הנתבע ושכ"ט עו"ד בסך כולל של 3,480 ₪. משכנתאמקרקעיןשכר טרחה