תביעה נגד עובד על שימוש בפלאפון במסגרת תביעת פיצויי פיטורים

בכתב התביעה שכנגד ביקש המעסיק לחייב את העובד בחוב בסך של 5,095 ₪. זאת בשל שימוש בניגוד למוסכם בפלאפון שהעמיד הנתבע לרשות התובע לצורכי העבודה. קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תביעה נגד עובד על שימוש בפלאפון: 1. עניינו של פסק דין זה, תביעה ותביעה שכנגד בעקבות סיום העסקתו של התובע בשירות הנתבע כמפורט להלן. 2. עד שאגיע לטענות הצדדים, אקדים ואציין את העובדות הבאות שאינן במחלוקת: א. התובע עבד אצל הנתבע בתפקיד של מנהל מדור גביה ונאמן בטיחות בסניף הנתבע באשקלון, מיום 20.10.96 ועד לסיום עבודתו ביום 28.2.98. ב. בעקבות סיום העסקתו היה התובע זכאי לתשלום פיצויי פיטורים. ג. בפועל לא שולם לתובע שכר בגין העסקתו בחודש פברואר 98' והשלמת פיצויי פיטורים בעקבות סיום העסקתו - מקום שטען הנתבע לחוב שחב לו התובע. 3. אשר על כן, הוגשה התביעה נשוא פסק דין זה בה ביקש התובע לחייב את הנתבע בתשלום שכר חודש פברואר בסך של 4,881 ₪ ופיצויי פיטורים בסכום של 6,711 ₪, כל זאת בצירוף פיצויי הלנת שכר והלנת פיצויי פיטורים מיום סיום העסקתו. 4. מצידו הגיש הנתבע כתב הגנה וכתב תביעה שכנגד. בכתב התביעה שכנגד ביקש הנתבע לחייב את התובע בחוב בסך של 5,095 ₪. זאת בשל שימוש בניגוד למוסכם בפלאפון שהעמיד הנתבע לרשות התובע לצורכי העבודה. חוב שלגרסת הנתבע עולה על השכר לו זכאי התובע בגין העסקתו בחודש פברואר 98' והכספים להם זכאי האחרון כהשלמת פיצויי פיטורים. מכאן הבקשה לדחיית תביעת התובע ולחיוב התובע ביתרת החוב. 5. מהעדויות ששמעתי ומהמסמכים שהוגשו עולות העובדות הבאות: א. שכרו של התובע לחודש פברואר 98' עמד על סכום של 4,881 ₪ ברוטו והיה מורכב מרכיבי השכר הבאים: שכר יסוד בסכום של 2,536 ₪; תוספות - תוספת בוררות מיסים ופרמיה בסכום של 784 ₪; החזר הוצאות בסך של 1,494 ₪; נטו ביטוח לאומי 65 ₪. ב. מתוך השכר ברוטו נוכו הסכומים הבאים: ניכוי ימי חופשה (בשל ניצול חופשה מעל המכסה) 712.20 ₪; ניכוי העדרות במהלך חודש פברואר 326.01 ₪; ניכוי שביתה מספטמבר 97' בסך 208.19 ₪; ניכוי למבטחים בסך 169.85 ₪; ניכויי יהב, קופות גמל, תשלומי וועד ומס ארגון בסך 165.49 ₪; ניכויי חובה, מס הכנסה וביטוח לאומי 411 ₪. ג. לאור האמור היה התובע זכאי לתשלום בפועל בגין העסקתו בחודש פברואר בסכום של 2,887 ₪. ד. במסגרת עבודתו היה התובע מבוטח בפנסיה מקיפה במבטחים. אשר על כן, עם פיטוריו היה על הנתבע לשלם לתובע, השלמת פיצויי פיטורים בשיעור של 28% משיעורם של פיצויי הפיטורים על פי חוק. ה. המשכורת הקובעת לצורך תשלום פיצויי הפיטורים, משכורת הכוללת את השכר משולב בצירוף תוספת מיסים, עומדת על סכום בסך של 3,297 ₪. בהתאם פיצויי הפיטורים להם זכאי התובע מכוח החוק הם בסכום של 4,396 ₪. מקום שחייב הנתבע בהשלמת פיצויי פיטורים בלבד, היה התובע זכאי מהנתבע לתשלום פיצויי פיטורים בעין, בסך של 1,230 ₪ בלבד. ו. מכאן שהיה התובע זכאי, עם סיום העסקתו בסוף פברואר 98', לשכר עבודה ולהשלמת פיצויי פיטורים בסכום כולל של 4,117 ₪. ז. מקובלות עלי עדויות עדי הנתבע אשר מקבלים ביטוי במסמכים בכתב ולפיהם העמידה לרשות התובע פלאפון ומכסה לשימוש בסכום של 400 ₪ לחודש. ראה: מוסכמה 5 לרשימת המוסכמות והפלוגתאות מיום 21.5.04. ח. כן מקובלת עלי גרסת הנתבע לפיה בשום שלב לא אושרה לתובע מכסה לשימוש בפלאפון בעלות של 1,000 ₪ לחודש. כך הכחישו עדי הנתבע כולם את גרסת התובע על מכסה שאושרה לו לשימוש בפלאפון בגובה של 1,000 ₪ לחודש. ראה לדוגמא: עדותו של מר ערבות יעקב, עמ' 13 לפרוטוקול מיום 15.9.03: "ש. בנסיעה עם מר גורדון לכיוון גוש קטיף, צדוק שניהל את הסניף שם לא הייתה קליטה, ביקשתי ממך להחליף את הפלאפון ומאחר שעלות שיחה בין סלקום לפלאפון ביקשתי להגדיל את כמות השיחות ל-1,000 ₪ ואתה הסכמת? ת. ממש לא נכון". ט. גרסת הנתבע לפיה לא אושרה לתובע מכסה לשימוש בפלאפון בסך של 1,000 ₪ לחודש מקבלת ביטוי נוסף בדוחות חודשיים שנשלחו לתובע ובהם דרישה לתשלום החריגה ממכסת השיחות שאושרה לתובע. ראה: מכתביו של מר רפי בנימין לתובע מה-5.6.97, 8.5.97, 5.5.97, 16.3.97 וה-6.3.97. י. בפועל חרג התובע מהמכסה שאושרה לו בסכום של 5,095 ₪ כאמור במכתבו של מר יוסף ברק לתובע מיום 24.2.98. יא. אדייק ואציין, כי התובע עצמו איננו מכחיש את עצם החריגה מהמכסה שאושרה לו לשימוש בפלאפון וטענתו היא, כי החריגה היא באישור. טענה אשר כמפורט לעיל, אין בידי לאמץ. 6. מהעובדות לעיל עולה, כי חוב התובע לנתבע - התובע שכנגד - עולה על חובו של הנתבע לתובע עבור שכר עבודה לחודש פברואר 98' והשלמת פיצויי פיטורים, להם הוא זכאי בעקבות סיום העסקתו, בסוף אותו חודש. אשר על כן, תביעת התובע לשכר עבודה ופיצויי פיטורים - נדחית. בנסיבות אלו התביעה שכנגד, מתקבלת. התובע ישלם לנתבע את יתרת החוב בסך של 978 ₪. יתרה המתקבלת לאחר קיזוז שכר העבודה והשלמת פיצויי הפיטורים להם זכאי התובע (בסכום של 4,117 ₪), מחוב התובע לנתבע (העומד על סכום של 5,095 ₪). ליתרת החוב, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 1.3.98. בנוסף, ישלם התובע לנתבע-התובע שכנגד- הוצאות בסך של 750 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום. למען הסר ספק, ההוצאות לעיל הן בנוסף להוצאות בהן חוייב התובע בהחלטות קודמות במסגרת הליך זה. 7. בטרם סיום הערה לסדר, פסק הדין ניתן על יסוד העדויות שנשמעו וסיכומי הנתבע, משלא הגיש התובע סיכומים מטעמו. זאת על אף הארכת המועד שניתנה ביוזמת בית הדין ובהתאם להחלטת בית הדין מיום 28.3.04. הדיון התקיים בפני כדן יחיד משהוזמנו נציגי ציבור כדין ולא התייצבו. 8. הערעור על פסק דין זה הוא בזכות. ערעור ניתן להגיש לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום המצאת פסק הדין לצד המבקש. פיצוייםטלפון בעבודהפיטוריםפיצויי פיטורים