תביעת מזונות על ידי הילד

מה הדין בסוגיית תביעת מזונות על ידי הילד ? הלכה פסוקה היא כי הסכם גרושין בין הורים אינו מונע מהקטינים להגיש תביעה עצמאית למזונותיהם. כאשר ילד מגיש תביעת מזונות נגד הורה, אחרי שענין מזונותיו נדון בהליכים של ההורים, בינם לבין עצמם, או אחרי שהוסכם על המזונות בהסכם בין ההורים שקיבל תוקף של פסק-דין, הרי דרכו של הילד לבית המשפט לתביעת מזונותיו איננה חסומה. בידוע הוא כי הסכם בין ההורים בענין מזונותיו של הילד אינו מחייב אלא את ההורים עצמם שהתקשרו באותו הסכם ואין בהסכם זה כדי לגרוע מזכותו של הילד להגיש תביעת מזונות נגד הורה. להלן פסיקה רלוואנטית בנושא תביעת מזונות על ידי הילד: ע"א 109/75 אמיר אברהם ו - 2 אח' נ' אהרון אברהם פ"ד כט(2) 690 ע"א 404/70 אליהו ושלמה עברון נ' חיים עברון פ"ד כה(1) 373 ע"א 355/78 ניסנוב נ' ניסנוב פ"ד ל"ב(3) 735 ע"א 544/82 חממי נ' חממי פ"ד לח(3) 605 ע"א 210/82 גלבר נ' גלבר פ"ד לח(2) 14 ע"א 328/84 דנה צארום נ' נועם צארום פ"ד לח(4) 136 ע"א 6763/93 שמואל סורק נ' רועי סורק תק-על כרך 95(2) 975). בע"א 109/75 נאמר: הילד רשאי לתבוע מזונותיו בתביעה עצמאית מן ההורה החייב לזון אותו. נוסיף ונאמר כי תביעה כזו היא בסמכותו של בימ"ש זה וזאת לאור ההלכה הברורה הקובעת כי הילד כלל לא היה קשור בהליכים שהיו בביה"ד הרבני ולכן יתבע מזונותיו בביהמ"ש האזרחי. להלן פסיקה רלוואנטית בנושא תביעת מזונות על ידי הילד: ו המר' 163/55 בר נ' בר פ"ד י 64 ע"א 421/55 עטיה נ' ברדה פ"ד ט 1205 ע"א 42/49 משקה נ' משקה פ"ד ג 88 בר"ע 120/69 שרגאי נ' שרגאי פ"ד כג(2) 171 ע"א 109/75 אמיר אברהם ו - 2 אח' נ' אהרן אברהם פ"ד כט(2) 690 ע"א 404/70 אליהו ושלמה עברון נ' חיים עברון פ"ד כה(1) 373 ע"א 355/78 ניסנוב נ' ניסנוב פ"ד לב(3) 735 ע"א 544/82 חממי נ' חממי פ"ד לח(3) 605 ע"א 210/82 גלבר נ' גלבר פ"ד לח(2)14 ע"א 328/84 דנה צארום נ' נועם צארום פ"ד לח(4) 136 ע"א 6763/93 שמואל סורק נ' רועי סורק תק-על כרך 95(2) 975). בע"א 4480/93 פלוני נ' פלונית פ"ד מח(3) 461 נקבעה ההלכה לפיה האחריות לזון את ילדיו חלה על החייב גם לאחר הגיעם לגיל 18, ובמשך כל שירותם הצבאי עד לשחרור משרות חובה בצה"ל. (שם עמ' 474). קטיניםמזונות