תקופת אכשרה לדמי אבטלה - קורס הכשרה מקצועית

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תקופת אכשרה לדמי אבטלה - קורס הכשרה מקצועית: .1התובע לומד בקורס טכנאות רנטגן בבית החולים "שיבא" במסגרת קורס לאכשרה מקצועית שאורגן על-ידי משרד העבודה והרווחה. .2הנתבע שילם לתובע דמי אבטלה עבור שנת לימודיו הראשונה, היינו לתקופה מנובמבר 1979ועד אוקטובר 1980, ואילו לגבי שנת לימודיו השניה, שהחלה בחודש נובמבר 1980, סירב הנתבע לשלם לתובע דמי אבטלה הואיל, ולטענתו, התובע לא צבר תקופת אכשרה בהתאם לסעיף 127ד לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח- 1968(להלן-החוק). .3תביעתו של התובע היא, איפוא, לתשלום דמי אבטלה עבור התקופה מ-11/80 ועד אוקטובר .1981 .4על-פי סעיף 127ד לחוק ישולמו דמי אבטלה למי שהשלים תקופת אכשרה - ימים שבעדם שולמו בעבורו דמי ביטוח אבטלה - של 150ימים מתוך 360הימים שקדמו לתחילת תקופת האבטלה או של 225ימים מתוך 540הימים שקדמו לתקופת האבטלה. לפי סעיף 127ה (1) לחוק, הרי אם לא הושלמה תקופת אכשרה מחמת השתתפות בקורס להכשרה מקצועית ימנו את התקופה הנזכרת בסעיף 127ד הנ"ל ללא הימים שבהם היה המבוטח בהכשרה מקצועית (עד למקסימום של 360ימים) ובמלים אחרות, יש להוסיף את תקופת ההימצאות בהכשרה מקצועית לתקופה של 360הימים או 540הימים הנ"ל. מאחר והתובע שהה בהכשרה מקצועית בתקופה מ- 11/79ועד 10/80ב- 280ימים (ראה תחשיב של פקיד התביעות), הרי יש להוסיף 280ימים ל- 360הימים או 540 הימים הללו כדי לבדוק במהלכם בעד כמה ימים שולמו עבור התובע דמי ביטוח אבטלה. .5התקופה הרלבנטית היא איפוא מ- 7/78ועד 10/80, נראה איפוא מה עשה התובע בתקופה הנ"ל. בתקופה מ- 7/78ועד 12/78עבד התובע ב- 119ימים (ראה תחשיב פקיד התביעות). בחודש 1/79התובע לא עבד. בחודשים פברואר ומרץ 1979עבד התובע בחברת שמיר בע"מ (ראה מוצג ת/1) - אין פירוט של מספר ימי העבודה. בחודשים אפריל 1979עד 7/79התובע לא עבד. בתקופה מ- 12.8.1979ועד 4.11.1979עבד התובע במשך 67ימים בחברת סולל בונה (ראה תחשיב של פקיד התביעות). עולה, איפוא, כי התובע עבד ב- 186ימים בתקופה הרלבנטית וכן עבד בחודשים פברואר ומרץ 1979כאשר אין אינפורמציה כמה ימים עבד בחודשים הללו. .6בעדותו בפנינו (בע' 4לפרוטוקול) אמר התובע, כי בחברת שמיר הנ"ל עבד בתקופה מ- 1/79ועד סוף מרץ 1979כמנהל חשבונות בשכר יומי וכי: "כל התקופה עבדתי ברציפות משעה 8.00עד 5.00". ואילו בע' 6לפרוטוקול, משהציג את ת/1, אמר כי המעביד לא דיווח על עבודתו בחודש .1/79 מאמינים אנו לתובע וקובעים כי בחודשים פברואר ומרץ 1979עבד התובע במקסימום ימי העבודה האפשריים, היינו ב- 50ימים (26+24). הנתבע אמנם שלח חוקר אל חברת שמיר הנ"ל כדי לברר בכמה ימים עבד התובע אצלה אך ללא הצלחה. לדעתנו מספיקה עדותו של התובע כאמור - המהימנה עלינו - כדי לקבוע את מספר ימי העבודה. אם נוסיף ל- 186הימים הללו 50ימי עבודה, תתקבל תוצאה של 236ימים שעבורם שולמו דמי ביטוח אבטלה בתוך התקופה הרלבנטית. .7התובע צבר, איפוא, תקופת אכשרה מספקת כאמור בסעיף 127ד (א) (2) לחוק והוא זכאי לדמי אבטלה. .8אנו מחייבים, איפוא, את הנתבע לשלם לתובע דמי ביטוח אבטלה החל מ- 11/80ואילך.הכשרה מקצועיתתקופת אכשרהקורס הכשרהדמי אבטלה