תשלום מס רכוש ביתר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תשלום מס רכוש ביתר: זהו ערעור מס רכוש על החלטת ועדת ערר לפי החוק הנ"ל מיום 7.8.95בתיק ערר מס' 280/93, המתייחס לשומת מס רכוש לחלקה 23בגוש 11534בחיפה, לשנת המס .1993בהחלטה זו נתקבל ערר המערער באופן חלקי, ושווי החלקה נקבע בסכום של 425ש"ח. טענתו המרכזית של המערער לפני ועדת הערר, טענה שהוא חוזר עליה לפניי היא, שהוא שילם במשך 42 שנים מס רכוש על החלקה בשיעור כולל העולה בהרבה על ערכה של החלקה; בכך הפך שווי החלקה לערך שלילי. מצב דברים זה נוגד, לדעת המערער, את הוראות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, שכן למעשה הופקע ממנו במהלך השנים קניינו בחלקה. עם כל האהדה שיש לי לטענת המערער, אני סבור שאיני יכול לסייע בידו. חוק מס רכוש וקרן פיצויים קובע אילו חלקות פטורות ממס (ראה הגדרת "קרקע" בסעיף 1לחוק). ובתנאי הפטור, אין מופיע פטור לקרקע שמס הרכוש ששולם עליה במשך השנים "אכל" את שוויה. סעיף 10לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו שומר את תוקפם של דינים שהיו קיימים ערב חקיקתו, ולפיכך אין אפשרות לבדוק אם עומד חוק מס רכוש וקרן פיצויים במבחני פיסקת ההגבלה שבסעיף 8לחוק היסוד הנ"ל. אמנם לפי פסקי הדין בד"נ 2316/95 [1] וב-בש"פ 537/95 [2] יש לפרש חוקים קיימים ברוח העקרונות של חוק היסוד, אך איני סבור שבדרך של פרשנות ניתן ליצור פטור חדש שאינו מוכר בחוק מס רכוש. יצוין, שגם לגופו של עניין אין זה ברור כלל, אם פרשנות כזו היתה מובילה לתוצאה התואמת את תכלית החקיקה. אחת ממטרותיו המרכזיות של חוק מס רכוש היא להמריץ בעלי קרקעות לנצל את הקרקע לפי ייעודה ולא להניחה כ"אבן שאין לה הופכין" מטעמים ספקולטיביים או אחרים. דווקא החשש, שבמרוצת הזמן "יאכל" המס את שווי הקרקע, הוא תמריץ שאין למעלה ממנו לנצל את הקרקע על ידי בנייה עליה או מכירתה לאחרים, כדי שאלה יפתחו את הקרקע וינצלוה (ראה לעניין מטרות חוק מס רכוש, א' נמדד, דיני מיסים (מיסוי מקרקעין), סעיף 1702, עמ' 310; אברמזון ובורנשטיין, מס רכוש, פרק המבוא, עמ' 2-3). לאור תכליתו זו של החוק גם אין להניח קיומו של "חלל משפטי" בכל הנוגע להיעדרו של פטור למי ששילם מיסי רכוש בשיעור העולה על ערך החלקה, שניתן למלאו מכוח היקש או עקרונות הצדק והיושר של מורשת ישראל, כאמור בחוק יסודות המשפט, תש"ם-1980, או ברוח עקרונות חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. המסקנה המתבקשת מתכלית חוק מס רכוש היא, שהמחוקק, בכך שלא הכיר בפטור הנובע מתשלומי מס רכוש בשיעור העולה על ערך הנכס, קבע לעניין זה "הסדר שלילי". לפיכך, נדחה הערעור. המערער ישלם למשיב הוצאות ושכ"ט עו"ד בסך 500, 1ש"ח ועוד מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, מהיום ועד לתשלום בפועל. מס רכוש - נזקי מלחמהמיסים