אובדן פרוטוקול בית משפט

מה עושים במקרה של איבוד פרוקוטול דיון בבית משפט ? האם בית המשפט מוסמך לפסוק לאחר שפרוטוקול דיון הלך לאיבוד ? על-כן אם פרוטוקול בית המשפט אינו מצוי לפני השופט, עליו ליתן הוראות, כדי שהפרוטוקול יועמד לרשותו. לשם כך הוא רשאי לפנות לצדדים, כדי שאלה ימציאו לו את הפרוטוקול שבידם תוך ניסיון לשחזר את הפרוטוקול שהלך לאיבוד (ראה: , 2145, 367( 1925,san francisco) a.c. freeman, law of judgments2228), אך בראש ובראשונה עליו להורות לפקידי בית המשפט, כדי שהללו יביאו את התיק שבידיהם. זה כוחו של בית המשפט. זו חובתם של עובדי בית המשפט, הן מכוח חובת הנאמנות הכללית המוטלת על עובדי הציבור לשמור על התיקים ולהגישם לבית המשפט, והן מכוח חובתם להישמע להוראות בית המשפט. סמכותו, תפקידו וחובתו של בית המשפט הם להכריע בסכסוך המובא לפניו. לשם כך ניתנו לו סמכויות סטטוטוריות. לשם כך מצויות בידו סמכויות טבעיות. אין בית המשפט רשאי להימנע מהכרעה, רק משום שחסרים לו האמצעים הטכניים להכרעתו. אם אמצעים אלה חסרים, עליו להורות, במסגרת האמצעים ועל-פי מבחני הסבירות, כי האמצעים יועמדו לרשותו לשם ביצוע תפקידו (ראה:נ. O'coin's inc. V; (1943) state v. Becker , g.p. spivey;[2] (1972) treasurer of the county of worcester Inherent power of court to compel appropriation or- annotation" (1974) D . 3A.l.r 59"expenditure of funds for judicial purposes 441D 2american jursiprudence 20;569). וכך סוכמה ההלכה בארצות-הברית: The clerk of a court, except for authority ordinarily conferred" judicial duties, serves in a- to perform certain judicial or quasi Court's records, ...and generally performs such duties as are ministerial capacity for the court. He acts as custodian of the Enjoined by statuts or imposed by lawful authority of the Of the court, the clerk is subject to the cntrol of the court. Courts. In the performance of his duties as a ministerial officer If he fails to obey an order of the court, he may be guilty of Contempt... It is a duty or function of a clerk of-court to make and keep an accurate record of the pro Adjudges. In the performance of these duties the clerk ceedings in his court and of what the court orders and American jurisprudence acts ministerially and under the exclusive jurisdiction15) ". And direction of the court .(160- 159, 155D2 לאחר שבית המשפט מיצה את כוחותיו שלו, עליו ליתן, במהירות הראויה, את פסק-דינו על-פי החומר המצוי לפניו. כמובן, בהפעלת שיקול דעתו זה על בית המשפט לפעול בסבירות ובהגינות. כך, למשל, אם ניתן להשיג אמצעים חסרים בדרכי נועם ולו במחיר דחיית מה של הליך תלוי ועומד, יש להניח, שבית-משפט ינקוט דרך זו. אך במקום שדבר זה אינו אפשרי, אל לו לבית המשפט להסס להפעיל את כוחותיו, כדי שיוכל לבצע כראוי את התפקיד המוטל עליו. פרוטוקול דיוןפרוטוקול דיון בית משפטמסמכיםפרוטוקול