ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרז פנימי: רקע כללי זוהי בקשה דחופה למתן צו עשה לביטול תוצאות ועדת הבוחנים במכרזים פנימיים של משרד התמ"ת, מס' 10/2 ו- 10/3 שהתקיימו ביום 21.4.10 (להלן: המכרזים), למשרות באיטליה ובלונדון (להלן המשרות). כן ביקשו המבקשים להורות על קיום מכרז פנימי חדש למשרות הנ"ל. המבקשים, עובדי משרד התמ"ת, כלכלנים בהשכלתם ובוגרי קורס נספחים מסחריים, שנשלחו מטעם המשיבה 1 ל-3 שליחויות בחו"ל. המבקשים הגישו מועמדות למשרות במכרזים הנ"ל. המשיבים 3 ו-4 הינם אלה שנבחרו ע"י ועדת הבוחנים במכרזים הפנימיים הנ"ל. טענות הצדדים 3. לטענת המבקשים המכרזים היו לתפקיד ציר כלכלי. תפקיד ציר מחייב נסיון של לפחות 3 שליחויות בחו"ל ואילו המשיבים 3 ו-4, שנבחרו ע"י ועדת הבוחנים, אינם עונים על הקריטריון הנדרש, כאמור. את דבריהם סומכים המבקשים על תקנון משרד החוץ, ובפרט סעיף 16.1 לו, שחלקו צורף כחלק מנספח י"ד של המשיבה (ושם מופיע הסעיף הנ"ל כסעיף 16.14). טענתם השניה של המבקשים הינה כי הרכב חברי ועדת הבוחנים במכרזים הנ"ל לא היה כדין. המבקשים סומכים על פסק דין של בג"ץ שניתן ביום 15.12.87 וצורף כנספח ג' לבקשה (להלן פסק בג"צ). לטענתם הרכב חברי ועדת הבוחנים אינו תואם את פסק בג"צ ואת החלטת ועדת השרות מיום 14.5.87 בה נקבע כי ועדת הבחירה תמונה ע"י נציבות שרות המדינה. במקרה דנן, ועדת הבוחנים מונתה ע"י המשרד - המשיב 1, ובניגוד להחלטה הנ"ל. 4. לטענת המשיבים, המכרזים למשרות הנ"ל היו לתפקיד נספח מסחרי ואילו הדרג שאמור להינתן למי שייבחר ע"י ועדת הבוחנים עשויה להיות דרגת ציר. רק לאחר שייבחר המועמד המתאים, ייקבע הדרג שיינתן לו, וזאת כפונקציה של הותק בשליחות, מקום השליחות וכיוצ"ב. במכרזים הפנימיים נשוא הבקשה, נקבע מפורשות בתואר המשרה נספח מסחרי, כעולה מנספחים א' ו-ב'. אכן נכון כי נפלו טעויות במספר מסמכים ובפרט בפרוטוקול ועדת הבוחנים, שם נרשם כי מדובר במשרה של ציר כלכלי, באיטליה ובלונדון. טעויות אלה מקורן בטפסים סטנדרטיים שהופקו ע"י נש"מ. יחד עם זאת, הקובע הינו המכרז עצמו - נספחים א' ו-ב' - ולא די להיתלות בטעות הקולמוס בה נרשם "ציר" - שנפלה בפרוטוקול הועדה, כמו גם במכתב הזימון לועדה שנשלח למבקשים, נספח ה' לבקשה. באשר להרכב חברי ועדת הבוחנים, הרי שזו נקבעה בהתאם לאישור נש"מ. החלטת בג"ץ היתה כאמור בהסכמה, בשנת 87'. מאז נערכו שינויים רבים ובפרט נציבות שרות המדינה האצילה למשרדים את הסמכויות, לניהול מכרזים מדרגה 22 ועד דרגה 43, כעולה מנספח י"ז לתשובה. בהתאם לשינוי זה, שהוחל על כל משרדי הממשלה, נבחרים חברי ועדת הבוחנים במכרז פנימי ע"י המשרד, לאחר אישור של נציבות שרות המדינה. אישור, כאמור, ניתן אף במקרה זה. לפיכך לא נפל פגם בהרכב חברי ועדת המכרזים, מה גם שככל שנפל פגם, היה על המבקשים להעלות את טענותיהם בטרם הופעתם בפני הועדה ובטרם זו קיבלה החלטתה ולא בדיעבד, לאחר קבלת תוצאות הועדה ולאחר שאלה לא נשאו חן בעיניהם. ההליך 5. הצדדים התייצבו לדיון ביום 13.5.10. כל צד צירף לכתב טענותיו (לבקשה ולתשובה) נספחים רבים. הואיל ומדובר היה בסעד זמני, ולמעשה המחלוקת העובדתית היתה מצומצמת וניתן להכריע בה על יסוד המסמכים שצורפו לכתבי הטענות, ויתרו הצדדים על החקירות ועברו לשלב הסיכומים, שנעשו בעל פה באותו מעמד. על יסוד כל האמור תינתן ההחלטה דלהלן. מובהר בזה כי ההחלטה הינה לכאורה בלבד, בשים לב לכך שעסקינן בסעד זמני. הכרעה 6. ממהות הבקשה, בשים לב לעובדה שההחלטה של ועדת הבוחנים כבר ניתנה ביום 21.4.10, עולה כי אין המדובר בבקשה לצו מניעה כי אם לצו עשה זמני, כאשר הסעד המבוקש הינו צו עשה לביטול ההחלטה מיום 21.4.10 בדבר בחירת המשיבים 3 ו 4 במכרזים הפנימים הנ"ל. סעד נוסף שביקשו המבקשים הינו עריכת מכרז פנימי חדש. לא מדובר בסעדים של צוי מניעה כי אם בצוי עשה, משמדובר בשינוי מצב קיים מעיקרא ולא שימור המצב הקיים. בכל אופן אנו נבחן את עניינה של הבקשה בהנחה שהצווים המבוקשים הינם צווי מניעה שם הקריטריונים להענקתם נוחים יותר למבקשים.   7. ההלכה העקרונית שנקבעה על ידי בית המשפט העליון, בענין סעדים זמנים, אומצה על ידי בית הדין הארצי לעבודה והובאה בפסק הדין בענין גנץ, (דב"ע לג/3-3 מדינת ישראל - מרדכי גנץ פד"ע ד' 161, 164), סוכמה שם בזו הלשון: "עיקר תכליתם של צווי מניעה זמניים כגון אלה הוא לשמור, כל עוד תלויה בבית-המשפט תובענה בנדון, על מצב הדברים כפי שהוא היה קיים בעת הגשתה; אין בית-המשפט מרשה לאחד מבעלי הדין להביא שינויים במצב ההוא אשר עלול להיות בהם משום השפעה עניינית, כלכלית או משפטית על הדיון בתובענה או על תוצאותיו".   8. אמנם טרם הוגש כתב התביעה, ברם נראה שהמבקש בפנינו מבקש למעשה שבית הדין יפסוק סופית בפלוגתא שבין הצדדים, אם כי לתקופה מוגבלת. על כגון דא, מתן צו עשה זמני, אמר בית הדין הארצי לעבודה בעניין גנץ כדלקמן: "צריכות להיות נסיבות יוצאות מן הכלל כדי להביא בית משפט להעתר לבקשה כזו וצריכות להיות בפניו הוכחות חותכות על זכותו המוחלטת של מבקש ולא רק הוכחות על זכות לכאורה". (שם, עמ' 164)        הלכה זו חזרה ואושרה בפסקי דין מאוחרים יותר של בית הדין הארצי לעבודה (דב"ע נא/3-195 תובנה מכונות תרגום בע"מ - עמיחי סגל פד"ע כג 274, 275, להלן: "עניין תובנה - סגל ").  פלוגתא שבין הצדדים, אם כי לתקופה מוגבלת.   9. בפסק הדין תובנה - סגל , הביא בית הדין הארצי לעבודה את דברי י. זוסמן ( סדרי הדין האזרחי בסעיף 492) דברים היפים גם לעניננו: "הכלל הוא, כי שעה שערכאה שיפוטית נזקקת לשאלה אם ליתן צו מניעה זמני אם למאן לתיתו, הרי "השאלה הראשונה היא, אם מתן הסעד הזמני הוא כה הכרחי עד כדי להצדיק את התערבותו של בית-המשפט בשלב מוקדם, לפני בירור התביעה. הצידוק לכך נעוץ לעיתים בדוחק הנסיבות, כמו בעניינו של הדייר שנושל, או בצורך להפסיק מייד מטרד מזיק קשה... אך לעיתים קרובות יותר הצורך לשמור על מצב קיים שאם יחול בו שינוי עד לגמר דיון עלול התובע לקפח את זכותו" ( שם בעמ' 279).   המקרה שבפנינו, כפי שנראה להלן, אינו מצדיק התערבות בית הדין בשלב כה מוקדם (לפני בירור התביעה) במתן סעד זמני, במיוחד שמדובר בצו עשה זמני.   10. זאת ועוד. הפסיקה קבעה, כי מספר תנאים מצטברים צריכים להתמלא על מנת שינתן סעד זמני, אלה כפי שיבואר להלן, לא התמלאו במקרה דנן וגם בשל כך, אין מקום ליתן סעד זמני של צו עשה כמבוקש. אפשרות פיצוי כספי 11. לא הוכח, ולו לכאורה, כי נזקיהם של המבקשים אינם ניתנים לתיקון אם יזכו בתביעתם. נטל השכנוע בעניין זה מוטל על כתפי המבקשים, ונטל זה לא הורם. נהפוך הוא, במקרה זה נראה כי אם יזכו המבקשים בתביעתם, ניתן יהיה לערוך מכרז פנימי חדש כדרישתם. יש לזכור כי לעת הזו המבקשים עובדים טובים של המשיבה ועבודתם ממשיכה כסדרה ושכרם משולם להם כדין. ענייננו, על פניו, מאפשר אפוא תיקון המעוות (ככל שימצא עיוות) אם אכן יוכיחו המבקשים את תביעתם העיקרית ואין לומר אפוא כי מדובר בסעד כה הכרחי שמצדיק את התערבות בית הדין בשלב מוקדם, לפני ברור התביעה. מהפסיקה עולה כי מקום שבו ניתן לתקן המעוות בשלב מאוחר יותר (לאחר בירור התובענה העיקרית), לא ינתן צו מניעה זמני או צו עשה זמני. (בעניין זה ראה פסק הדין הנ"ל בענין תובנה - סגל בעמ' 280; דב"ע לח/0-16 המל"ל - שיקורה חיטבאשווילי פד"ע ט' 338, 344).   מאזן הנוחות 12. לית מאן דפליג, כי למבקשים תגרם אי-נוחות מאי מתן הצו, אך לאור כל האמור לעיל, ברור שהמבקשים לא הוכיחו, כי אי הענות תגרום לנזק, שאינו ניתן לתיקון הולם, ושהינו גבוה מהנזק שעלול להיגרם למשיבה, אם יינתן כנגדה הסעד הזמני. שכן, בעוד שבאם תתקבל תביעת המבקשים הרי שאלה יועמדו בפני וועדת בוחנים פנימית, שאולי תבחר בהם ואם כך ישלחו לשמש במשרות של נספח מסחרי בלונדון ובאיטליה. לעומת זאת נזקה של המשיבה עשוי להיות גדול יותר הואיל ויש צורך ענייני בתפקיד נספח מסחרי בלונדון ובאיטליה. העדרו של נספח מסחרי כזה עשוי לשבש את עבודת המשיבה שם. יש גם לזכור כי למשיבים 3 ו 4 שנערכו לקראת נסיעתם ללונדון ואיטליה יחד עם בני משפחותיהם עשוי להגרם נזק כבד מהמצב, שבו עניינם יהיה תלוי ועומד מבלי הכרעה. במצב מעין זה הם אינם יכולים להערך לקראת מעבר עם משפחתם, לחו"ל על כל הכרוך בכך. בענין זה נזכיר כי את דבריו של המשיב 4 שתיאר את הנזק שנגרם לו עד כה ואת הקושי העולה מהדברים, כפי שכתב אותם מר יהונתן הדר במייל שהוגש נושא תאריך 13.5.10. נמצא אם כן כי בשלב זה לפחות, לא הוכיחו המבקשים כי מאזן הנוחות נוטה לטובתם. בעניין הפעלת מאזן הנוחות בבית הדין לעבודה, נפנה לפס"ד, דב"ע מז/ 149-3 שקם - גילה רוזין פד"ע יט 141, שם בסעיף 13 וכן לתב"ע נג/3-564 אפרתי אבנר - מפעלי ים המלח (ניתן ביום 13.7.93). הסיכוי בתובענה העיקרית 13. נטל ההוכחה מוטל כמובן על המבקשים להראות כי הם זכאים לסעד המבוקש. בשים לב לכך שמדובר בצו עשה, כאמור, לא די בסיכוי לכאורה אלא יש להראות "הוכחות חותכות על זכותו המוחלטת ולא רק הוכחות על זכות לכאורה". במקרה דנן לא הוכחה באופן חותך זכות מוחלטת כנדרש לקבלת סעד האכיפה המבוקש, כפי שנראה להלן. יתר על כן אף לא הוכחה כפי שנראה להלן זכות לכאורה הואיל ולא מצאנו ממש בטענות המבקשים. נחזור ונדגיש כי כל קביעותינו לעיל ולהלן הינן לכאורה בלבד ולצורך הסעד הזמני בלבד. 14. ביחס לטענה כי מדובר במשרת ציר כלכלי הרי שענין זה אינו מתיישב עם המכרז שפורסם כעולה מנספח א' ו ב. דברים אלה אף אינם מתיישבים עם האמור בתצהירו של מר לביאן וכפי שגם עולה מהמכתב שכתב לנציב שירות המדינה ביום 2.5.10 נספח יד. דרג ציר אינו תואר המשרה אלא זהו הדרג שניתן למי שנבחר למשרת נספח מסחרי, כפונקציה של הוותק בשליחות למקום השליחות (וראה נספח י"ד סעיף 1 ב' לו). ענין זה אף עולה מתוך תקנון משרד החוץ שצורף לתשובה כחלק מנספח י"ד ובפרט סעיף 16.14 לו, ממנו עולה כי למי שזו לו השליחות השלישית, ינתן דרג של ציר/יועץ מקומי. אין מדובר בתנאי סף שנקבע במכרז. מדובר כאמור בדרג, שיקבע לאחר שיבחר המועמד ובהתאם בין היתר לנתוניו האישיים, אך אין מדובר בתנאי סף כפי שטענו המבקשים. נציין כי במכרז שפורסם (נספח א ו ב) נרשם מפורשות כי הדרג היצוגי של הנציג יקבע ע"י המשרד בהתאם לוותק המקצועי ונסיון בשליחות בחו"ל. אף מדברים אלה ברור כי לא מדובר במשרה של ציר כלכלי אלא שהדרג שיקבע יכול שיהיה בין היתר "ציר". אכן נכון כי בנספחים אליהם מפנים המבקשים, בעיקר פרוטוקול ועדת הבוחנים, נרשם משרת ציר כלכלי ענין זה נעשה בטעות של הנציבות שהדפיסה את הפרוטוקול, כפי שהסביר מר לביאן בתצהירו. הסבר זה מניח את הדעת לעת הזו. 15. באשר להרכב ועדת הבוחנים אף כאן מקובלת עלינו תשובת המשיבה ממנה עולה כי כבר באפריל 2007 (נספח יז) שינו בנציבות את אופן עריכת המכרזים הפנימים עד לדרגה 43. המכרזים דנן כאמור בהם הינם לדרגה 42-40. השינוי איפא באופן עריכת המכרז, שהואצל למשרדים השונים חל גם כאן. עוד עולה כי הרכב חברי הוועדה אושר על ידי נציבות שירות המדינה כעולה מנספח ד. פסק הדין המוסכם שניתן בבג"צ 220/87 (נספח ג') אינו ענין לכאן וכך גם החלטת ועדת השירות מיום 14.5.87 הואיל ומאז 2007 ניהול המכרזים, מעין אלה נשוא הבקשה נעשה על ידי המשרדים השונים. ועוד באשר להרכב חברי ועדת הבוחנים. כעולה מתצהירו של מר לביאן הרי שחברי הוועדה לוקטו מתוך מאגר שאושר על ידי נציבות שירות המדינה. במקרה דנן נראה כי חברי הוועדה היו בעלי ניסיון מתאים וכישורים רלבנטים ולא מצאנו פגם בהרכב הוועדה. נעיר כי המבקשים שידעו מיהם חברי הוועדה לא מחו על הרכבה אלא רק לאחר שהתוצאות לא נשאו חן בעיניהם. מן הראוי היה, שימחו על כך לפני התייצבותם בפני הוועדה ולא לאחר שקיבלו התוצאות. מהמקובץ עולה אפוא כי לא נמצאו לכאורה פגמים בועדת המכרזים או במכרז להם טענו המבקשים. סוף דבר 16. נשוב ונדגיש כי כל קביעותינו הינן לכאורה בלבד, לצורך הסעד הזמני. המבקשים יגישו כתב תביעה תוך 30 יום מהיום. 17. לאור כל אחד מהטעמים דלעיל ובודאי לנוכח חיבור הדברים אין מקום ליתן למבקשים את הסעד מבוקש על ידם. לאור זאת הבקשה נדחית. 18. בנסיבות הענין אין צו להוצאות. 20. ניתן להגיש בר"ע לבית הדין הארצי לעבודה. מכרזועדת בוחניםביטול מכרזמכרז פנימי