בקשה להבהרת פסק דין בית דין לעבודה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להבהרת פסק דין בית דין לעבודה: 1. לפני מסמך הנושא את הכותרת "בקשה דחופה להבהרה", של פסק-דין שניתן על-ידי המותב ביום 12.9.1989, ונימוקיו ניתנו ביום 9.11.1989 (דב"ע מט/145-9). 2. בפסק-הדין נאמר כי לעובד ולנציגות העובדים תינתן אפשרות לטעון טענותיהם. ה"הבהרה" המבוקשת היא לקבוע כי אפשרות זו "כוללת בתוכה את האפשרות לחקור חקירה נגדית את העדים שעדותם נמסרה בכתב לבורר ולהעיד עדים מטעמם". 3. בית-הדין סיים את מלאכתו עם מתן הנימוקים, ולא תמצא בחוק אפשרות לתת פירושים או "הבהרות" לפסק-דינו, (בג"צ 897/87). 4. אם תאמר, כי הבקשה מוגשת מכוח סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984 (בזיקה לסעיף 39 לחוק בית-הדין לעבודה, התשכ"ט-1969), הרי שאין מדובר ב"השמטה מקרית", ואף אם היה מדובר בכזאת, איחרה המבקשת את המועד להגשת בקשה מכוח אותו סעיף לחוק. 5. במאמר מוסגר אציין כי האמור בפסק-הדין, לרבות הדיבור "לטעון טענותיו", ברור ואינו דורש פירושים. אף כי אין דינה של בוררות כדין וועדה פריטטית, אפנה את המבקשת לדב"ע מה/30- 3, בע' 231. לאור האמור אין מקום לדון בבקשה.בקשת הבהרהבית הדין לעבודה