בקשה לקביעת גיל עולה מאתיופיה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה לקביעת גיל עולה מאתיופיה: זוהי בקשה לקביעת גיל, לפי חוק קביעת גיל, התשכ"ד1963-. המבקש עלה ארצה מאתיופיה בשנת 1995 ובתעודת הזהות שלו מצויין תאריך לידתו: 00.00.1952. מבוקש כי ייקבע תאריך לידה: 00.00.1937. לטענת המבקש הפקידה שהיתה ממונה על הרישום באדיס אבבה רשמה לו גיל לא נכון, באופן שרירותי, בלא שהתייחסה להצהרתו בענין. לדבריו אי סדרים ברישום בתקופה האמורה היו ענין שבשגרה ועקב כך אף הוחלף הצוות שטיפל בענין הרישום. למבקש, שנולד באתיופיה, אין תעודת לידה או תעודה אחרת ממקום הולדתו והוא הגיע ארצה ללא דרכון. לא זאת אלא שהוא לא יכול היה להביא עדות כלשהי בנדון לענין גילו. משהוברר למבקש בישיבה הראשונה כי אין בחומר שבפני ביה"מ כדי להטות את הכף לאישור בקשתו, הוא ביקש וקיבל רשות להמציא תצהיר נוסף, מפורט יותר, שמא ממנו תבוא הישועה. ואולם, אף כי הוגש תצהיר מפורט עד מהרה התברר בחקירתו כי אין לו מושג מהאמור בתצהיר; יתר על כן כי אין הוא מתמצא במועדים ושנים ולא ניתן להרכיב תמונה של קורות חיים מהנתונים (הסותרים לרוב) עליהם העיד. המבקש אינו עובד והוא מקבל קצבת הבטחת הכנסה. כשיגיע לגיל 65 הוא לא יקבל כפל תשלום, אלא קצבת זקנה בלבד, הגבוהה אך במעט מגובה קצבת הבטחת ההכנסה שהוא מקבל. ממילא האלמנט הכלכלי לענין שינוי הגיל הינו זניח, ואני מאמינה למבקש כי מניעיו הינם בתחום חיפוש וקביעת האמת בענין גילו. יצויין כי בקשה זו איננה יוצאת דופן; לעיתים מזומנות מוגשות בקשות לשינוי גיל ופעם אחר פעם מתברר, שבין אם המדובר בראשית שנות קיום המדינה ובין בימינו אלה רישום הגיל הראשוני נעשה על פי הצהרה בלבד, ולא אחת חוזרת הטענה כי הרישום איננו נכון אפילו לפי ההצהרה שניתנה. בתנאים אלו כשמוגשת בקשה ויש אפילו שמץ של הוכחה לענין גילו האמיתו של הפונה מן הראוי לבדוק אם אין מקום להעדיף אותה על פני הכתוב ברשומות. בענייננו העיד המבקש כי ידוע לו מאביו כי הוא נולד "כשהאיטלקים כבשו את אתיופיה, שנה לפני שהאיטלקים עזבו" וכי באותה תקופה היתה "מכת ארבה". הוא הוסיף ואמר כי גם השם שניתן לו שמשמעו "שפע" בא לציין את סוף שנות הרזון שהיו מנת חלקה של אתיופיה בתקופה האמורה. אמנם היתה זו חובת ב"כ המבקש לטרוח ולעגן את ציוני הדרך האמורים בלוח השנה, ואולם משלא עשה כן נבדק ע"י ביה"מ ונמצא כי "הכיבוש האיטלקי נמשך חמש שנים (1941-1936)", וכי בשנת 1941 שוחררה חבש ע"י הצבא הבריטי (ר' האנציקלופדיה העברית, הוצאת ספרית הפועלים, 1988, כרך 17, עמ' 100). סביר, אפוא, שהמבקש נולד בשנת 1940 (או בסמוך לכך). יצויין כי גם ב"כ המבקש הבהירה כי אין היא עומדת על כך ששנת לידתו תיקבע כמבוקש על ידו והוא יסתפק בשנת לידה "מתאימה" יותר מזו המצויינת בתעודת הזהות. בהסתמך על האמור נקבע בזה כי שנת הילדה של המבקש הינה 1940. שינוי גילהעליה האתיופית