דמי אבטלה מתחת לגיל 20

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא דמי אבטלה מתחת לגיל 20: .1בפני התבררה תביעה לדמי אבטלה. .2התובעת הינה ילידת יולי 1962, וביום 3.4.1980קיבלה פטור משירות סדיר, לבקשתה, מטעמים שבדת ובמצפון. התובעת נישאה ביום 29.3.1981, וילדה בן ביום .4.2.1982 .3התובעת היתה מובטלת (במובן סעיף 127ו (א)) בתקופות כפי שצוינו בסעיף 2לכתב ההגנה, אולם המוסד דחה את תביעתה לדמי אבטלה, וזאת בהסתמך על סעיף 127ג (א) לחוק, אשר מתנה את הזכאות לדמי אבטלה בהגיע המובטל לגיל עשרים. כמו כן המוסד טוען, כי התקנות שהותקנו על-פי סעיף-קטן (ד) לאותו סעיף (תקנה 4לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה), תשל"ג-1972), אינן ישימות לעניין שבפנינו. .4תקנה 4הנ"ל מזכה בדמי אבטלה מובטל שטרם הגיע לגיל עשרים, אם קיבל פטור משירות סדיר, או ששירותו נדחה, מטעמי בריאות, משפחה, חינוך או התיישבות בטחונית, או מטעמים הקשורים בצורכי המשק. התובעת אכן קיבלה פטור משירות, אבל הפטור הוא מטעמים שבדת ובמצפון, ולא מהטעמים שנמנו בתקנה .4אין לקבל את טענת התובעת, כי ממילא היתה משתחררת משירות סדיר מטעמי משפחה לאור נישואיה והריונה. כאשר ביקשה פטור מסיבה אחת, וקיבלה את הפטור מאותה סיבה, אין ללכת מאחורי הסיבה ולבחון "מה היה קורה אילו"... התובעת לא שוחררה מאחד הטעמים שנמנו בתקנה ועל כן אין היא זכאית לדמי אבטלה עד הגיעה לגיל עשרים. .5גם אין לומר שהיתה כאן הפליה מכוונת נגד המשתחררות מטעמי דת ומצפון. בית-הדין איננו יכול להתעלם מהעובדה, כי קיימת מסגרת של שירות לאומי לבנות שמטעים שבדת אינן משרתות שירות צבאי, ומן הסתם ציפה המחוקק כי אלה הבוחרות להשתחרר מטעמי דת ישרתו את המדינה תקופה מקבילה, כך שיחלו לעבוד רק בהגיען לגיל עשרים, במקביל לאלה המשרתות שירות צבאי. מכל מקום, מדיניות סבירה היא למנוע פרס ויתרון כספי ציבור למי שאינו משרת את המדינה בנסיבות אלה. .6מכל האמור - דין התביעה להידחות.דמי אבטלה