העברת התיק לבית משפט אחר

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא העברת התיק לבית משפט אחר: בפניי בקשה להעביר את התיק בפני כולו לבי"מ אחר בשל חוסר סמכות מקומית לב"מ זה (סעיף 79(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד1984-). בא-כוח המשיבה השיב לבקשה בכתב ביום 11.6.1998 והחלטתי לדון בה על פי הכתובים. איש לא צירף תצהיר לבקשתו/תשובתו. הבקשה מעוגנת בתקנה 3(א1) לתקנות סדר הדין האזרחי תשמ"ד1984-, הקובעת שעל אף הסדר והמבחנים באשר לסמכות מקומית המופיעים בתקנה (3) לתקנות האמורות:נ "...היו לעסקו של התובע מספר סניפים, תוגש התובענה לבית המשפט שבתחום שיפוטו מצוי הסניף הקרוב ביותר למקום מגוריו או למקום עסקו של הנתבע". 4. מדובר בבקשה לפי תקנה 3(א1) בה ההוראה מנוסחת בלשון הצווי - "תוגש" - האמורה לפסול אפשרויות אחרות מקרה ותחול. 5. אין חולקין כי מקום מגוריה של המבקשת בעיר אילת, שם בי"מ שלום. 6. בשאלה באשר לקביעה של ב"מ זה סמכות מקומית מקבילה לזו של ב"מ השלום באילת כשבמטרת המבקשת לפסול עצם הסמכות המקבילה מן הטעם שלפי תקנה 3(א1) לתקנות. 7. בא-כוח המשיבה גורס שאפילו אם המבקשת הולכת בכיוון נכון אין בכך לפסול את הסמכות המקבילה שהרי גם סניף אילת של התובעת, הקרוב ביותר למגוריה של הנתבעת, בעצמו נמצא בתחום שיפוטו של ב"מ זה. 8. אני חייב להסכים עם בא-כוח המשיבה באשר לסמכות המקבילה - החלה במחוז הדרום כולו לפי סעיף 2א(א) לצו בתי המשפט (הקמת בתי משפט שלום ואיזור שיפוטם) תש"ך1960- (המעודכן עד שנת תשנ"ד) המתייחס לב"מ זה ולב"מ השלום באילת באותה נשימה כש: "(א) איזור שיפוטו של בית משפט שלום, למעט... (לא נוגע למחוז הדרום: הח"מ)... יהיה המחוז שבו הוא נמצא". 9. הרי גם לביה"מ באילת סמכות מקבילה לב"מ זה, ולאף אחד משני בתי המשפט אין עדיפות על רעהו בנושא זה, ולא יתרון לא חסרון: זהים הם. בא-כוח המשיבה מעיר - ובצדק לעניות דעתי - שלא למקרה זה התקנה החדשה מיועדת, לפחות לא לפי ניסוחה. לו רצה, המחוקק המשנה יכול היה לצמצם את הסמכות המקבילה או לפסול אותה למטרות המיוחדות של תקנה 3(א1) אך בחר שלא לעשות כן. 10. לאור כל זאת, אינני יכול לקבוע שלבית משפט זה אין סמכות, ועל כן, הבקשה נדחית. יש להפנות את המבקשת לכבוד הנשיא של בתי משפט השלום בדרום, מטעמים של נוחיות הצדדים. 11. הוצאות המשפט בסך 550 ש"ח בתוספת מע"מ צמוד ועם ריבית מהיום ועד לתשלום בפועל ישולמו על ידי המבקשת למשיבה ללא קשר להמשך בין הצדדים.העברת דיון