העדר חקירה נגדית

מה הדין בסוגיית העדר חקירה נגדית ? (אי ביצוע חקירה נגדית). הלכה היא מקדמת דנא שרשאי בית המשפט ליחס משקל לעובדה שעדי צד לא נחקרו בנושא מסוים על ידי הצד האחר. עוד בשנת 1958 אמר בית משפט זה דברים אלה: "ערים אנו לכלל המקובל שאפשר ליחס משקל לעובדה שצד במשפט אינו חוקר חקירות שתי וערב עד אשר הובא על ידי יריבו, אולם כאשר הצד אשר נמנע מלחקור את העד, כאמור, מביא עדים והוכחות אחרות - אין זו מחובתו של השופט להתעלם מהעדים וההוכחות האלה רק מפני שהצד הנ"ל לא השתמש בזכותו לחקור עד בחקירת שתי וערב." (ע"א 320/56, פד"י י"ב בעמ' 152 מול האות א'). הכלל הנ"ל אומץ וצוטט שנים רבות לאחר מכן על ידי כבוד השופטת (כתוארה אז) בן פורת: "(320/56) בעמ' 152, יש לכלל בדבר הצורך בחקירת שתי וערב כמה וכמה חריגים, כגון כאשר הצד הנמנע מלחקור מביא עדים והוכחות אחרות ואז - "אין זה מחובתו של השופט להתעלם מהעדים וההוכחות האלה רק מפני שהצד הנ"ל לא השתמש בזכותו לחקור עד בחקירת שתי וערב"." (ע"א 110/78, פד"י ל"ד II בעמ' 597 רישא) גישה דומה הובעה בפסק- הדין של הרב (מעטו של השופט בייסקי) בע"א 260/82: "כאמור לא טרח המערער לחקור את המשיב בשתי עובדות אלה, וגם בעדותו לא הכחיש אותן." (פד"י ל"ח IV בעמ' 266 מול האות ב'). השופט ברק סיכם את ההלכה בענין זה כך: "... על בית המשפט להשתמש בשיקול דעתו באשר להערכת הראיות שהובאו בפניו. שקול דעת זה אינו מוגבל בכלל נוקשה לפיו ראיה פלונית היא אמת רק משום שהנאשם שהעיד עליה לא נחקר חקירה שכנגד. עם זאת, הימנעות מחקירה שכנגד עשוייה להילקח בחשבון במסגרת מכלול הנסיבות, שעה שבית המשפט יבא להעריך את הראיות ולשקול את משקלן. לעתים יהיה מקום ליתן לעובדה זו משקל ניכר." (ע"פ 639/74 פד"י ל"ד III בעמ' 566 מול ב'). הדברים נאמרו אמנם במסגרת ערעור פלילי, אך הם נכונים גם, ואולי בקל וחומר, בהליכים אזרחיים.חקירה נגדיתדיוןחקירה (בבית משפט)