העסקת עובדים זרים ללא חוזה בכתב

קראו את הכרעת הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא העסקת עובדים זרים ללא חוזה בכתב: 1. כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום שעניינו העסקת עובדים זרים ללא חוזה בכתב, עבירה על הוראת סע' 2(ב9(2) לחוק עובדים זרים, תשנ"א - 1991 (להלן: "החוק"), והפרת חובת פיקוח על ידי נושא משרה, עבירה על הוראת סע' 5(ב) לחוק. על פי כתב האישום, ביום 5/6/06, במהלך ביקורת שנערכה במפעלה של הנאשמת 1 באזור על ידי מפקחים מטעם משרד התמ"ת, נמצאו בשטח המפעל 5 עובדים זרים שהועסקו על ידי הנאשמת 1 וכן התברר כי הנאשמת 1 העסיקה עובד זר נוסף, שלא נמצא במפעל בעת הביקורת וצילום דרכונו הוצג בפני המפקחים, כאשר העובדים הועסקו על ידי הנאשמת 1 מבלי שהתקשרה עימם בחוזה עבודה בכתב על פי דין. פרטי העובדים הזרים מנויים בסע' 4 לכתב האישום (להלן: "העובדים הזרים"). 2. הנאשמים כפרו במרבית עובדות המיוחסות להם על פי כתב האישום, למעט עצם עריכת הביקורת במועד הנטען והימצאות העובדים הזרים בשטח המפעל והיותו של הנאשם 2 הבעלים והמנהל של הנאשמת 1. 3. מטעם המאשימה העידו מר דני נעמד (להלן: "מר נעמד") וגב' איריס אלדר (להלן: "גב' אלדר"), אשר שימשו כמפקחים מטעם משרד התמ"ת במועדים הרלוונטים לכתב האישום וערכו את הביקורת במפעלה של הנאשמת 1 ביום 5/6/06. כן הוצגה מטעם המאשימה תעודת עובד ציבור של גב' זהבה קדוש, רכזת בכירה במחלקה לביקורת גבולות של מנהל האוכלוסין במשרד הפנים (להלן: "גב' קדוש"). הנאשם 2 העיד בפרשת ההגנה. 4. הנאשמת 1 הינה חברה בע"מ אשר בבעלותה מפעל לייצור דודים באזור. הנאשם 2 הינו הבעלים והמנהל של הנאשמת 1. 5. ביום 5/6/06 נערכה במפעלה של הנאשמת 1 באזור ביקורת על ידי צוות מפקחים של משרד התמ"ת, ביניהם מר נעמד וגב' אלדר. בהתאם לתיאור המקרה שנערך על ידי מר נעמד (ת/1) במהלך הביקורת נמצאו במקום 5 עובדים זרים וכן הוברר למפקחים כי במקום מועסק עובד זר נוסף. במקום נמצא גם מי שהציג עצמו כמנהל העבודה, בשם אורן אשרוב (ת/4) אשר מסר למפקחים צילומי דרכונים של העובדים הזרים (ת/2), וטען כי אינו מוסמך למסור מסמכים נוספים, לרבות כרטיסי נוכחות, וכי אינו מצליח להשיג בטלפון את הנאשם 2. המפקחים מסרו למר אשרוב מסמך דרישה להצגת מסמכים, לרבות "חוזה העסקה בשפת העובד" (ת/5). ביום 7/6/06, בהמשך לביקורת שנערכה במפעל, נערכה ביקורת בדירה ברמת גן אשר הוצגה על ידי הנאשם 2, שנכח במהלך הביקורת, כדירת מגורים של העובדים הזרים. על פי תאור המקרה שנערך על ידי מר נעמד (ת/6) מסר לו הנאשם 2 במהלך הביקורת מסמכים שונים, ביניהם מסמך בן עמוד אחד ו-3 סעיפים בעברית ובסינית, שכותרתו "הסכם עבודה/הסכם שכר", ובו מנויים שמות העובדים הזרים (ת/7 - להלן: "ההסכם המקוצר"). ביום 11/6/06 נגבתה עדותו של נאשם 2 במשרדי התמ"ת, ועל פי הודעה שנערכה על ידי מר נעמד (ת/11), נמסרו על ידי הנאשם 2 "6 חוזים בעברית שנערכו בינינו לבין העובדים". 6. יסודות העבירות נשוא כתב האישום, נקבעו בהוראות סע' 2(ב)(2) לחוק, כלדקמן: "(ב) מי שעשה אחד מאלה - ..... (2) העביד עובד זר בלי שהתקשר עמו בחוזה עבודה בכתב בהתאם להוראות סעיף 1ג;" סע' 1ג' לחוק קובע: (א) המעביד התקשר עם העובד הזר בחוזה עבודה בכתב, בשפה שהעובד הזר מבין, ומסר לעובד הזר העתק ממנו. (ב) בחוזה יפורטו תנאי העבודה כפי שהוסכמו בין הצדדים כפוף להוראות כל דין, וכן כל אלה: (1) זהות המעביד וזהות העובד הזר; (2) תיאור התפקיד; (3) שכרו של העובד הזר, רכיביו, אופן עדכון השכר לרבות רכיביו ומועדי התשלום; (4) רשימת הניכויים משכר העבודה; (5) תשלומים של המעביד ושל העובד הזר בעבור תנאים סוציאליים של העובד; (6) תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה; (7) אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד הזר לרבות יום המנוחה השבועי; (8) תנאים לענין היעדרות בתשלום, לרבות חופשות, ימי חג וימי מחלה; (9) חובותיו של המעביד לפי סעיפים 1ד ו-1ה ולפי סעיף 1יא, ככל שהן חלות עליו; (10) פרטי הממונה על זכויות עובדים זרים, דרכי ההתקשרות עמו והזכות להגשת תלונות לפי סעיף 1כו. ..." 7. אין חולק כי במועדים הרלוונטים הועסקו העובדים הזרים על ידי הנאשמת 1. המחלוקת בין הצדדים היא בשאלה האם נערכו בין העובדים הזרים לבין הנאשמת 1 הסכמי עבודה כדין, בהתאם לדרישות סע' 1ג לחוק. 8. לטענת המאשימה, בהמשך לביקורת שנערכה במפעל הנאשמת 1 הציגה הנאשמת 1 הסכמי עבודה עם העובדים הזרים שנערכו בשפה העברית (ת/12) וכן את ההסכם המקוצר. מסמכים אלה אינם עונים על דרישות החוק כאשר ההסכמים בעברית לא נערכו בשפה המובנת לעובדים הזרים, ואילו ההסכם המקוצר אינו עונה על דרישות סע' 1ג(ב) לחוק מבחינת תוכנו. 9. לטענת הנאשם 2, בנוסף להסכמים בעברית ולהסכם המקוצר, מסר לידי מר נעמד במהלך גביית עדותו במשרדי התמ"ת (ת/11) חוזי העסקה מתורגמים לשפה הסינית (נ/4). 10. מחומר הראיות שהוצג לתיק ומהעדויות שנשמעו עולה המסקנה כי חוזי ההעסקה המתורגמים לסינית (נ/4) לא הוצגו על ידי הנאשמת 1 במסגרת הביקורת שנערכה על ידי מפקחי התמ"ת במעמד גביית עדותו של הנאשם 2, אלא, כפי הנראה, חוזים אלה נערכו מטעם הנאשמת 1 בדיעבד, בעקבות הביקורת שנערכה במפעלה. 11. בעדותו של מר נעמד בחקירה ראשית, כאשר נשאל האם נמסרו לו מסמכים כלשהם על ידי הנאשם 2 במהלך גביית העדות, תחילה השיב מר נעמד כי איננו זוכר, ואולם לאחר שעיין בהודעת הנאשם 2 (ת/11), ציין כי נמסרו לו כרטיסי נוכחות ידניים וחוזי העסקה בעברית. מר נעמד אישר, אם כי לא בביטחון מלא, כי החוזים שהוצגו כמוצג ת/12, הם החוזים שמסר לו הנאשם 2 במהלך גביית עדותו (עמ' 4 לפרוטוקול). גם נאשם 2 אישר בעדותו הראשית כי "חוזים בעברית" שנמסרו על ידו במהלך גביית עדותו הם החוזים שהוצגו מטעם המאשימה וסומנו ת/12, הזהים בתוכנת למוצג נ/5 מטעם הנאשמים (עמ' 13 לפרוטוקול). אין בעובדה כי מר נעמד לא זכר במדויק את מהלך גביית עדותו של הנאשם 2 על כל פרטיה, כדי לפגום במהימנות עדותו בפני בית הדין. האירועים עליהם נשאל מר נעמד בעדותו התרחשו לפני למעלה מ-4 שנים, ואך טבעי הוא כי חלקם נשמטו מזיכרונו. מסיבה זו ערכו מר נעמד וגב' אלדר תיעוד בכתב של החקירה שערכו בעניינה של הנאשמת 1, לרבות תיאור מקרה (ת/1, ת/6), תיאור מהלך ביקורת (ת/3) וגביית עדויות (ת/4, ת/11). ועל מנת לרענן את זכרונו, נעזר מר נעמד בהודעת הנאשם 2 כפי שנגבתה על ידו (ת/11), ועל סמך האמור בה מסר את עדותו. העובדה כי הודעת הנאשם 2 נערכה על ידי מר נעמד בזמן אמת, לא נסתרה, ומשכך עדותו הנסמכת על האמור בהודעה זו מהימנה בעינינו כמשקפת את מהלך גביית העדות כהווייתו. מר נעמד רשם בתיעוד שערך, ובהתייחס לשלבים השונים של הביקורת בעניינה של הנאשמת 1, את המסמכים שנמסרו לו במהלכה מטעם הנאשמים. כך על פי תאור המקרה בביקורת הראשונה במפעל (ת/1) נרשמו צילומי דרכון של העובדים הזרים, בתאור המקרה של הביקורת בדירת המגורים (ת/6) נרשמו "אישורים לביטוח רפואי, מכתב מלווה, צילום דרכון מתורגמן סיני, דף אחד נושא כותרת "הסכם עבודה/הסכם שכר + דפי נוכחות + 18 תלושי שכר" וכן צויין כי הנאשם 2 החתים את מר נעמד על קבלת המסמכים, ובהודעת הנאשם 2 (ת/11) נרשם כי הנאשם 2 מוסר "6 חוזים בעברית". בין כל המסמכים שנמסרו מטעם הנאשמים כאמור, אין כל תיעוד בדבר מסירת חוזי עבודה מתורגמים לשפה הסינית. 12. טענת הנאשם 2 כי במהלך גביית עדותו על ידי מר נעמד ביום 11/6/06, מסר למר נעמד חוזי העסקה של העובדים הזרים המתורגמים לשפה הסינית, אינה מתיישבת עם תוכן הודעתו (ת/11). יצויין כי השאלות שנשאל הנאשם 2 בעניין זה בחקירתו הראשית היו שאלות מכוונות ואף מטעות. במהלך הצגת ההסכמים (נ/4) שאל ב"כ הנאשמים: "באותו דו"ח אתה אומר שאתה מגיש לו גם הסכם בסינית. האם זה ההסכם שהגשת?", ועל כך השיב הנאשם בחיוב (עמ' 4 לפרוטוקול). ואולם מעיון בהודעת הנאשם 2 (ת/11) אליה מתייחס ב"כ הנאשמים בשאלתו, עולה כי הנאשם אינו מציין כי הוא מגיש הסכמי עבודה בסינית אלא מבטיח להמציא את ההסכם בעתיד, וכלשונו: "בעקבות ההסברים שלכם היום, אנו נמציא לכם הסכם בסינית". בהודעתו מציין הנאשם 2 כי בעבר (במהלך הביקורת בדירת המגורים) מסר למפקחים את ההסכם המקוצר, במעמד גביית העדות הוא מוסר את חוזי העבודה בשפה העברית, אשר נערכו לאחר מועד עריכת הביקורת ביום 5/6/06, וכלשונו: "היום אני מוסר לך 6 חוזים בעברית שנערכו בינינו לבין העובדים ביום חמישי האחרון 8/6/06". בהמשך לכך ציין הנאשם 2 כי "בעקבות ההסברים שלכם היום, אנו נמציא לכם הסכם בסינית". מעדות זו של הנאשם 2 עולה בבירור כי "ההסכם בסינית" לא הוצג במהלך גביית העדות, אלא היה בכוונתו להציגו בעתיד. לא הוצגה כל ראיה כי הסכם כזה אכן הוצג על ידי הנאשמים, לאחר גביית עדותו של הנאשם 2 ושלא במסגרת הליך משפטי זה. הנאשם 2 לא ידע להסביר בחקירתו הנגדית, כיצד טענתו בדבר מסירת ההסכמים במהלך גביית העדות אצל מר נעמד מתיישבת עם תוכן ההודעה, וההסבר שהציג לעניין זה, לפיו באומרו "ההסכם בסינית" כוונתו היתה ל"הסכם עם הסינים" (עמ' 14 לפרוטוקול) אינו מתקבל על הדעת ואינו מתיישב כלל עם תוכן הדברים בהודעתו. 13. במסגרת הסיכומים מטעמם מבקש ב"כ הנאשמים להסתמך על פסק הדין שניתן בעניינם ביום 15/7/10, בתביעה שהוגשה כנגדם על ידי אחד העובדים הזרים (עב 12702/08), ובו נקבע, לטענתם כממצא מחייב, כי אותו עובד זר אישר את חתימתו על הסכמי עבודה. מעיון בחלק הרלוונטי לפסק הדין עולה כי מסקנת בית הדין אמנם היתה, בין היתר, כי התובע (העובד הזר) חתם על הסכם עבודה, ואולם אין כל קביעה בפסק הדין לפיה המדובר בהסכם עבודה ערוך כדין וכתוב בשפה הסינית. בפסק הדין נקבע, בין היתר, כי "טענת הנתבעת כי כל המסמכים נחתמו לאחר שתורגמו לתובע על ידי מר באי לא נסתרה על ידי התובע". מקביעה זו עולה דווקא כי היה צורך בתרגום המסמכים לתובע (העובד הזר), ומכאן שהמסמכים נכתבו בשפה שאינה מובנת לעובד הזר. 14. אשר לטענת הנאשמים לפיה לא הוכח כי ההסכמים הכתובית בעברית לא היו בשפה המובנת לעובדים הזרים, שכן העובדה כי מדובר בעובד זר אינה יוצרת חזקה לפיה העובד אינו מבין עברית. טענה זו אינה מתיישבת עם עדותו של הנאשם 2 לפיה העובדים הזרים אינם דוברים עברית, וכלשונו: "עם הסיני הזה ועם יתר הסינים לא הצלחתי להחליף שתי מילים במשך 5 שנים. הם לא יודעים עברית" (עמ' 13 לפרוטוקול). בנסיבות העניין אין הנאשמים יכולים לטעון דבר והיפוכו. 15. לשאלת אחריותו של הנאשם 2 - המאשימה מבקשת לייחס לנאשם 2 עבירה של הפרת חובת הפיקוח המוטלת עליו מכוח הוראות סע' 5 לחוק. אין מחלוקת כי הנאשם 2 הוא הבעלים והמנהל של הנאשמת 1, כפי שאישר בתשובתו לכתב האישום, ומשכך יש לראותו כ"נושא משרה" על פי הגדרתו בסע' 5(א) לחוק. בהתאם להוראת סע' 5(ב) לחוק, משנעברה עבירה על הוראות סע' 2 לחוק בידי הנאשמת 1 - יש לראותו כמי שהפר את חובת הפיקוח המוטלת עליו בסע' 5(א) לחוק, אלא אם יוכיח כי נהג בלא מחשבה פלילית ולא רשלנות ועשה כל שאפשר כדי למנוע את העבירה. בענייננו הנאשם 2 לא העלה טענות כלשהן בעניין אחריותו האישית, ומשכך לא עלה בידיו לסתור את החזקה הקבועה בסע' 5(ב) לחוק. 16. בנסיבות העניין עלה בידי המאשימה להוכיח מעל לכל ספק סביר כי במועדים הרלוונטים, הועסקו העובדים הזרים על ידי הנאשמת 1 מבלי שנערכו עימם הסכמי עבודה בשפה הסינית, וזאת בניגוד להוראת סע' 2(ב)(2) לחוק. 17. אשר על כן, אני מרשיעה את הנאשמת 1 בעבירה על הוראת סע' 2(ב)(2) לחוק, בגין העסקת העובדים הזרים, ששמותיהם מנויים בסע' 4 לכתב האישום, מבלי שנערכו עימם הסכמי עבודה כדין. כמו כן אני מרשיעה את הנאשם 2 בעבירה על הוראות סע' 5 לחוק בגין הפרת חובת הפיקוח בידי נושא משרה.חוזההעסקת עובדים זריםעובדים זרים