טיפול כושל בהסרת שיער מהגב והכתפיים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא טיפול כושל בהסרת שיער מהגב והכתפיים: 1. בפני בימ"ש זה תביעה לפיצוי בגין טיפול כושל אשר קיבל התובע אצל הנתבעת. התובע תבע את הנתבעת ממנה קיבל טיפול במכשירים, אשר רכשה מהצד השלישי אליו שלחה הנתבעת הודעת צד ג'. 2. התובע, אשר מפריעה לו בעיית שיעור יתר באזור הגב העליון והכתפיים, פנה אל הנתבעת במטרה להסיר שיער זה. את עיניו צדה מודעת הפרסום של הנתבעת, אשר בהבטחה החד-משמעית הרשומה בה, לאמור: "בלעדי בארץ! הלייזר היחידי בעולם המסיר שיער לצמיתות בטיפול אחד", ראה התובע פתרון לבעייתו. 3. התובע החליט, כאמור, לפנות לנתבעת ביום 10.3.99, על מנת לקבל אינפורמציה נוספת לגבי הטיפול המדובר. בחורה בשם אסנת שכנעה את התובע בדבר אחוזי הצלחה של הטיפול, במספר מצומצם של טיפולים (שני טיפולים), והתובע החליט עוד באותו היום לחתום עם הנתבעת על חוזה הטיפול, ושילם בכרטיס אשראי סך 4,000 ₪ (רצ"ב - הקבלה). תחילת הטיפולים נקבעה ליום 19.3.99. 4. אוסנת לא הובאה להעיד, וגרסתו של התובע, אשר היתה אמינה, לחלוטין, בעיני, אף לא נסתרה. בנוסף - בחוזה אשר נחתם בין הצדדים, ואשר צורף ע"י התובע לתביעתו, נרשם ע"י הנתבעת כי: "המרפאה אחראית לכך שכל השיער הנראה מעל העור יוסר בטיפול הראשון". הנתבעת הזהירה את התובע כי: "גם לאחר הטיפול השני ישאר שיער קטגני או רדום בכמות קטנה (בין 20% ל - 30%)". מאזהרה זו עולה כי לא יישאר מעבר לכך כל שיער ! 5. התובע עבר מספר טיפולים מעבר למה שנאמר לו כי יפתרו את הבעיה. תחילה עבר שלושה טיפולים במכשיר לייזר יאג (ND-YAG), ולאחר שאלו לא העלו כל תוצאה, הנתבעת עצמה הציעה לתובע לעבור סידרה נוספת של טיפולים (גם כן שלושה במספר) במכשיר, שלטענתה חדיש וטוב יותר, הוא מכשיר ה - HAIRLESS; התובע, אף על פי שסבל דיו בטיפולים הקודמים, לא חל כל שיפור במצב שיעור היתר בגבו העליון ובכתפיו, וכספו כבר נלקח ממנו - החליט לנסות גם את הטיפול במכשיר זה, בתקווה שהפעם תפתר הבעיה. 6. התובע עבר שלושה טיפולים נוספים במכשיר ה- HAIRLESS, אולם גם מכשיר זה לא הועיל במאום, ולא הפחית בכמות השיער שעל כתפיו וחלקי גבו העליון, ולו במעט, ולגרסתו, כאמור, אף החמיר את המצב. על כן פנה בתביעה זו. 7. גם על פי גליון הטיפולים של התובע אצל הנתבעת, אשר נוהל ע"י הנתבעת עצמה, ניתן לקבוע בוודאות, כי לא היתה כל הטבה במצב. למעשה אין הנתבעת חולקת על כך שהטיפולים לא הועילו במאום, אלא שהיא טוענת כי התובע עצמו אשם בכך שכן לא סיים את סדרת הטיפולים, ובנוסף - מפנה אצבע מאשימה כלפי הצד השלישי. 8. על פי סעיף 2 להודעה לצד ג' רכשה הנתבעת את מכשיר הלייזר מסוג יאג עוד בחודש יוני 1998, או בסמוך לכך. לכתב ההגנה להודעת צד ג' צורף אישור מטעם הנתבעת עצמה, לפיו קבע רופא מטעמה כי המכשיר אינו יעיל כלל לטיפול בהסרת שיער מאיזור הגב (ת/ 1). אין כל ספק בעיני כי, מאז יוני 1998, ועד מרץ 1999 - המועד בו עבר התובע את הטיפולים, היה לנתבעת די זמן על מנת להיווכח בחוסר יעילותו של המכשיר, והתחייבותה כלפי התובע כי הטיפולים במכשיר זה יסירו את השיער מגבו לצמיתות, הבטחת שווא היתה. באשר למכשיר הלייזר מסוג "היירלס" - בחודש פברואר 1998 הזמינה הנתבעת את מכשיר הלייזר והטיפולים בתובע בוצעו רק בחודש מרץ 1999. בנוסף - סותר נוסח הסכם הטיפולים אשר הוכתב ע"י הצד השלישי, ואשר מצורף לכתב ההגנה להודעת צד ג' (ת/ 2), את התחייבות הנתבעת כלפי התובע. על פי ת/ 2, בכל טיפול מוסר רק 20% - 40% מהשיער, כך שלא היה כל סיכוי שהשיער על גבו של התובע יוסר לצמיתות בשני טיפולים, כהבטחת הנתבעת. זאת ועוד - לכתב ההגנה להודעת צד ג' צורף מכתב, מיום 16.3.99, אשר נכתב ע"י ב"כ הנתבעת אל צד ג', ובו ביטלה הנתבעת את ההסכם לרכישת מכשירי הלייזר בטענה כי המכשירים אינם עובדים, בעוד שהטיפול הראשון של התובע נקבע ליום 19.3.99, שהינו לאחר תאריך מכתב זה. יוצא, איפוא, כי הנתבעת ידעה, עוד טרם תחילת הטיפולים בתובע, כי אין במכשיר כל תועלת. 9. עולה מהאמור לעיל כי המודעות אשר פרסמה הנתבעת וכן התחייבותה כלפי התובע כללו מצגי שווא, אשר מטרתם האחת היתה לשכנע את התובע, ואחרים כמותו, כי בטיפול או שניים יוסר השיער המיותר, בעיניהם, לצמיתות. ואם כך - הרי שהיתה כאן הטעיה, שהינה בניגוד לסעיף 2 (א) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981: 2. (א) לא יעשה עוסק דבר - במעשה או במחדל, בכתב או בע"פ או בכל דרך אחרת - העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעיסקה (להלן - הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעיסקה: (1) הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות. ....... (4) השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם. נעלה מכל ספק הוא כי הטעיית הנתבעת את התובע היתה הן לגבי טיב השירות והן לגבי התועלת שניתן להפיק ממנו. 10. מאחר שכך - דין תביעתו של התובע להתקבל. אשר לפיצוי המגיע לתובע - על פי סעיף 31 לחוק, דין הטעיה על פי סעיף 2 לפרק ב' לחוק, כדין עוולה על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), ולפיכך זכאי התובע לפיצוי בגין כל נזק אשר הנתבעת היתה צריכה לצפות כי ייגרם לו כתוצאה ממעשיה ומחדליה כלפיו. לפיכך - זכאי התובע הן להשבת כל הסכום אשר שילם לנתבעת והן לפיצוי בגין הסבל, הטרחה, הטרדה ועוגמת הנפש הרבה אשר נגרמו לו כתוצאה מהאמור. 11. אשר על כן, הנני פוסקת כי על הנתבעת לשלם לתובע את הסך של 4,000 ₪ אשר שולם לה על ידו, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום 10.3.99 ועד התשלום המלא בפועל. כמו כן תשלם הנתבעת לתובע פיצוי בגין הנזק הלא ממוני שנגרם לו, בסך של 8,000 ₪ נכון להיום. בנוסף תשלם הנתבעת לתובע הוצאות משפט בסך של 2,000 ₪ נכון להיום. 12. לגבי בקשת התובע לפיצוי נוסף מאת הנתבעת בגין עלות הטיפולים הנוספים להם הוא יזדקק לשם הסרת השיער הנוסף אשר צמח, לטענתו, כתוצאה מהטיפולים שקיבל אצל הנתבעת - עובדה זו לא הוכחה בפני כדבעי, ולא אוכל לקבוע כי, אמנם, מצבו של התובע החמיר כתוצאה מהטיפולים, ולפיכך לא אפסוק לתובע פיצוי בגין כך. 13. לאור אופיין ומורכבותן של טענות הנתבעת כנגד הצד השלישי לא יוכל בימ"ש זה בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות לבררן במסגרת של תביעה קטנה. לפיכך החלטתי כי ינתן, במסגרת התביעה הקטנה, פסק דין חלקי במחלוקת שבין התובע לנתבעת, והתיק יעבור לפסים של תביעה רגילה בכל הנוגע למחלוקת שבין הנתבעת לצד השלישי. אני מורה, איפוא, על העברת התביעה של הנתבעת כלפי צד שלישי לפסים של תביעה רגילה. זכות לבקש רשות ערעור בביהמ"ש המחוזי בתוך 15 יום. תביעות רשלנות רפואיתרשלנות רפואית (הסרת שיער)