מה זה סדר דין מקוצר ?

מה זה סדר דין מקוצר ? מטרת סדר דין מקוצר הינה, מאז ומתמיד, יצירת מסלול מהיר לקבלת פסק דין בתביעות שאין מתגוננים כנגדן, או שבירורן יהא קצר (ר' תקנה 273, 280, ו-ע"א 268/73 אשדוד אינבסטמנט נ' קי.בי.עי., בע' 265). בשנת 1963 עבר סדר הדין המקוצר שינויים מהותיים, שהרחיקוהו מהשיטה האנגלית ,e. Livneh, summary procedure in israel and abroad , The supreme court practice 211, 210(1967) . Isr l.r2 . 86Ru . 14Or בוטל הצורך בתצהיר התובע ונקבעו דרכי המיון של התובענות הראויות להתברר בסדר דין זה. תקנה 269 מציבה שלושה תנאים מצטברים; תביעה לסכום כסף קצוב, מכח חוזה או ההתחייבות, ראיה בכתב על התביעה, (ע"א 277/69 שמידע נ' ברקוביץ). מבחן קיום תנאי הראיה בכתב הוצמד לסעיף 80לפקודת הפרוצדורה העותומנית. ככל שצמצמה הפסיקה את הוראות סעיף 80, הלך והתרחב חוג התביעות שיש עליהן ראיה, וראשית ראיה דיה, במובן התקנה 269 (ע"א 236/64 חברת "ארצה" בע"מ נ' משה ואליעזר כץ). כבר נאמר כי חוג התביעות הנדונות בסדר דין זה הורחב עד קצה הגבול (המ' 609/75 רוזובסקי נ' זבידה, בע' 243). סבורה אנוכי, כי סדר דין הכופה על בעל-דין לעמוד מחוץ לשערי בית-המשפט ולעתור בשבועה למתן רשות להיכנס בהם, אינו ראוי להרחבה מעבר לתחום שנתחם על-ידי מחוקק המשנה והתפתחות הפסיקה עד כה. דא עקא, שזמן שפוטי יקר מוקדש לבירור עקר, בהליכים שאינם נוגעים לגופו של הסכסוך. תנאי הסכום הקצוב, שהוא הסממן המובהק של סדר הדין המקוצר, (י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (מהדורה 4), 523, בעמ' 50), לא הורחב עד כה, ולא בכדי, (ראה: פ' גולדשטיין, "זכויות דיוניות של בעלי-הדין וברירת סדר הדין האזרחי" הפרקליט ל 189). הביטוי "סכום קצוב" המופיע בתקנות 102ו- 269 לא הוגדר על-ידי מחוקק המישנה. בפסיקה מושם הדגש על היותו קבוע מראש, בין על-ידי בעלי-הדין (בר"ע 55/71 לאכיר ובניו קו. נ' ואן דר הורסט "הופרים" 13), ובין בדין, (המ' (ת"א) 513/77 הוועדה המקומית אור יהודה נ' שירות התאומים). להבדיל מסכום הצריך לאומדנא דדיינא (המ' 609/65, שם בע' 239). השיקול העובר כחוט השני בפסקי-הדין הינו מידת קיצור הדיון, והכוונה שלא להרשות דיון בסדר דין מקוצר כשמתעורר הצורך "לברר ולאמוד", מהו הסכום המגיע לתובע, (ע"א 236/64, שם, בע' 52).סדר דין מקוצרשאלות משפטיות