מינוי אקטואר - דוגמא להחלטה

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מינוי אקטואר: 1. מתמנה בזאת אקטואר, מר אליאור ויסברג, כמומחה מטעם בית הדין לצורך חישוב הסכומים המגיעים לכל אחד מהתובעים, על פי עקרונות המפורטים במסמכים המועברים למומחה, כמתואר להלן. 2. א. פסק דין חלקי מיום 12/9/10. ב. מסמך "עקרונות בסיסיים לחישוב סכומי התביעה - מוסמכות ופלוגתאות" וטבלה מצורפת של שמות ופרטי התובעים (שהוגש לתיק ביום 18/5/11). ג. פסק דין חלקי נוסף, מיום 14/8/11. 3. האקטואר מתבקש לערוך תחשיב לגבי כל אחד מהתובעים, בהתאם לעקרונות שבפסקי הדין החלקיים והעקרונות המוסכמים על הצדדים. 4. האקטואר רשאי לפנות לבית הדין ככל שתתבקש הבהרה לצורך עריכת חוות הדעת. 5. בשכר טרחת האקטואר תישא בשלב זה הנתבעת. החלטה סופית בעניין זה תינתן בעת מתן פסק הדין הסופי. 6. האקטואר מתבקש למסור חוות דעתו עד ליום 1/11/11. התיק יובא לעיוני ביום 2/11/11. אקטואריה