עבירת ניסיון מיוחדת

מהי עבירת ניסיון מיוחדת ? קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא עבירת ניסיון מיוחדת: המשיב מואשם בשני אישומים: האחד, קשירת קשר לבצע פשע, נסיון לשוד ונשיאת נשק שלא כדין והשני, החזקת סם מסוג של הרואין לצריכה עצמית. העבירה בסעיף 403 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, מוגדרת כעבירת ניסיון מיוחדת, שאינה תלויה בהגדרה הכללית שבסעיף 25 לחוק העונשין, תשל"ז1977-. בסעיף 403 האמור, הוגדרו יסודות העבירה של ניסיון לשוד וגם נקבע לצידה העונש של 20 שנות מאסר, שהוא עונש הזהה לעבירה לפי סעיף 402(ב) לחוק זה. יצוין שבגוף הסעיף לא השתמש המחוקק במילה ניסיון. זולת זאת, בהשוואה לעבירה שבסעיף 402 לחוק האמור, לא נתקיים בה היסוד המאפיין את הגדרת העבירה של שוד והוא קבלת הגנוב או אפילו תחילת ניסיון לגנוב (ראו לענין זה סעיף 388 ל- INDIAN PENAL CODE; ע"פ 21/52 סאלח נ' היועץ המשפטי, פ"ד ו' 788; ראה גם WILLIAMS, CRIMINAL LAW, 2ND ED. P.615 (1961)). לאור זאת, יש לקבוע שאין הוראת סעיף 403 האמור, הולמת את העבירה המיוחסת למשיב. מכל מקום, ניתן היה להחיל על סעיף 402 לחוק העונשין, תשל"ז1977-, את עבירת הניסיון הכללית שבסעיפים 25 ו- 26 לחוק העונשין, תשל"ז1977- (פלר, יסודות בדיני עונשין, כרך ב', עמ' 4 ו- 84; קדמי, על הדין בפלילים, חלק ראשון, עמ' 344). סעיף 25 לחוק העונשין תשל"ז1977- מגדיר את עבירת הניסיון כדלקמן: "אדם המנסה לעבור עבירה אם, במטרה לבצעה, עשה מעשה שאין בו הכנה בלבד והעבירה לא הושלמה". הגדרה זו מאפיינת בפן שלילי "מעשה שאין בו הכנה בלבד" ופן נוסף שמדגיש את תחילת הביצוע, להבדיל מהגדרות אחרות השמות את הדגש על "המעשה האחרון", על הקרבה, או על החד משמעיות (פלר, יסודות בדיני נזיקין, כרך ב', עמ' 101-95; ASHWORTH, PRINCIPLES OF CRIMINAL JUSTICE, 2ND. ED. PP. 447 - 448 ). במלים אחרות, ניסיון מאופין לפי סעיף 25 הנ"ל בכך שאדם החל בצעדים למימוש מזימתו, אך לא הספיק או לא הצליח להשלימה, בין משום שלא השלים את התנהגותו, בין משום העדר נסיבות ובין משום שלא נגרמה התוצאה האסורה (פלר, שם, עמ' 60). מאחר שהגדרת הניסיון חלה על כל העבירות, קשה לתת בהגדרה הכללית פרוט רב יותר. הכוונה, להבדיל מתחילת ביצוע, מתאפיינת ברכישה או הכנה של אמצעים, איסוף מידע ותכנון פעולה או פעולות שיכשירו את הקרקע לביצוע העבירה (קרמניצר, על היסוד ההתנהגותי ב"אקטוס ראוס" של הניסיון, משפטים ט', 274, 283; פלר, שם, עמ' 48). המצאותו של המשיב האחר - חג'אג' - בסמוך למקום שאליו רצה להיכנס, בהיותו חמוש באקדח כשראשו מכוסה, מצביעה על כך שהמשיב עבר משלב הכנה לשלב הניסיון (השווה ע"פ 291/62 אבו רביע נ' היועץ המשפטי, פ"ד יז 2913, 2922). ברם, לאור האמור בהודעה השלישית של המשיב חג'אג', ספק אם קיננה בלב הקושרים מחשבה פלילית לעבור עבירת שוד, כוונה לבצע עבירת גניבה באלימות או איום בשימוש באלימות, יען כי המקום בעת שנתפס המשיב היה סגור. בעבירת ניסיון היסוד הדומיננטי הוא המחשבה הפלילית להשלים את העבירה הפלילית אליה היא נצמדת (פלר, שם, עמ' 64). אין זה ברור מתוך ההודעה השלישית, האם היתה למשיב מחשבה פלילית לבצע עבירת שוד או עבירה של פריצה לבנין, עבירה על סעיף 407 לחוק העונשין, תשל"ז1977-. גדולה מזו, מקונן בי הספק אם אכן יש ראיות לכאורה לפי המבחן שנקבע בבש"פ 8087/95 זאדה נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(2) 133, 147) וזאת לאור גירסתו של המשיב והעובדה שחג'אג', שהודעתו הינה בסיס לראיות נגד המשיב, לא מיהר להתיר את חרצובות לשונו ורק בהודעה השלישית הפליל את המשיב. יתרה מזו, המשיב, עובד ומתפרנס למחיתו. חברתו לחיים סמדר נסים מנהלת אורח חיים נורמטיבי. המשיב, ששוחרר לא מזמן מבית הסוהר, השתתף, בעת שהיה במאסר, בסדנאות שונות וקיבל תעודות המלאות דברי שבח עליו. אכן יש למשיב עבר פלילי מכביר ומאסרים על תנאי, אך לאור האמור, דהיינו חולשת הראיות שבידי התביעה והעובדה שהמשיב עובד למחיתו, לא נראה שיש מקום לעצרו עד תום ההליכים, לפיכך המשיב ישוחרר בערבות בתנאים הבאים: לאור תוצאה זו, אני פטור מלדון בטענת האפליה שהעלה בא כוחו (השווה בש"פ 4345/90 הררי נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(4) 830; בש"פ 1149/91 מדינת ישראל נ' קובי, פ"ד מה(2) 611). המשיב ישוחרר למעצר בית בו ישהה בגבעון החדשה, רחוב הדס 360, וילה של משפחת בן דוד, בין השעות 19: 00 בערב ועד למחרת בשעה 7: 00 בבוקר. משטרת ישראל תהיה רשאית להיכנס לדירה, על מנת לבדוק את המשיב מקיים את התנאי האמור. השחרור יתבצע בתנאים אלה: א. ניתן צו עיכוב יציאה מהארץ והמשיב יפקיד את דרכונו במזכירות ביהמ"ש. ב. המשיב יתייצב פעמיים בשבוע במגרש הרוסים בירושלים ותינתן ערבות עצמית וצד ג' של 5,000 ש"ח וכן הפקדה של 3,000 ש"ח.עבירת הניסיוןמשפט פלילי