ערעור על פסק דין המבהיר את פסק הדין המקורי

אין מניעה מלערער על פסק דין המבהיר את פסק הדין המקורי (ראו ע"א 7024/97 עדיקה נ' תמיר, פ"ד נד(5) 826 831 (2000)). בעל דין רשאי לערער עליו באותה דרך שהיה רשאי לערער על פסק הדין עצמו. (ראו זוסמן, סדרי הדין האזרחי מהדורה שביעית (1995) 768; והשוו לדינה של החלטת תיקון לפי סעיף 81 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984, אורי גורן סוגיות בסדר דין אזרחי מהדורה עשירית (2009) 390). מכאן, משניתן פסק הדין העיקרי במסגרת בקשות לאישור וביטול של פסק בוררות, הרי שהליך ההשגה עליו הינו בדרך של בקשת רשות ערעור (סעיף 38 לחוק הבוררות התשכ"ח-1968), רשות במקרים מסוג זה, ניתנת במקרים המעלים שאלות בעלות אופי עקרוני, החורג מעניינם הפרטני של הצדדים, או עניין הדורש התערבות שיפוטית משיקולי צדק ומניעת עיוות דין (ראו 4767/07 שרון גינזבורסקי נ' חב' גבעת המוזיאון (רחובות) בע"מ), (טרם פורסם, 5.5.2009)). ערעור