פסק דין לפי 79א - זכויות במקרקעין

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פסק דין על דרך הפשרה - זכויות במקרקעין / פסק דין לפי 79א - זכויות במקרקעין: הצדדים הסמיכו את בית המשפט לפסוק במחלוקות שנותרו בתיק זה על דרך הפשרה, לפי סעיף 79א' לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, וזאת לאחר שהוסכם כי המתווה לפתרון הסכסוך בין הצדדים הינו מכירת זכויותיה של המשיבה במקרקעין המהווים חלק מחלקות 1 ו-4 בגוש 13185 והידועים כחלק ממגרש 10ב' שעל פי תוכנית בניין עיר 5815 והנמצאים באזור התעשיה בקרית שמונה (להלן: "המקרקעין") לידי המבקשת, כמפורט בהסכמות הדיוניות שהושגו במסגרת הדיונים שהתקיימו ביום 24/10/10, 2/12/10 וביום 1/6/11, שקיבלו תוקף של החלטות שיפוטיות. לאחר ששקלתי בכובד ראש את טענות הצדדים ובחנתי את המסמכים שהוצגו לעיוני, אני קובע כדלקמן, וזאת בנוסף ומבלי לפגוע בהסכמות הצדדים כפי שקיבלו ביטוי בהחלטות השיפוטיות המפורטות לעיל, תוך הבהרה שככל שישנה סתירה בין ההסכמים הדיוניים האמורים לבין פסק דין זה, הרי שפסק הדין גובר. בהתאם להסכמות בין הצדדים כפי שהושגו והתפתחו במסגרת הדיונים בפני בית המשפט, תמכור המשיבה למבקשת את מלוא זכויותיה בשטח הקרקע הממוקם בין קו הגבול המזרחי של המקרקעין לבין קו הגבול שיימתח בקו ישר ואשר יעבור במרחק של 5.5 מ' מהצד החיצוני של הקיר החיצוני המערבי של מבנה מס' 4 (להלן: "קו הגבול"). בניין מס' 4 הוא הבניין הנמצא בחלק המזרחי של המקרקעין האמורים (להלן: "שטח הממכר"). הואיל ועל פי הקביעה הנ"ל, קו הגבול אמור להיקבע בין שני המבנים בחלקה, מבנים מס' 4 ו-5, במרחק של 5.5 מ' מהקיר החיצוני המערבי של מבנה מס' 4, הרי ההסכמה שבסעיף 9 להסכמות מיום 2/12/10 שעניינה השכרת מטר רוחב לאורך קו הגבול, מבוטלת. המחיר אשר תשלם המבקשת לידי המשיבה עבור הזכויות האמורות יחושב בהתאם למנגנון המוסכם במסגרת ההסכמות הדיוניות, דהיינו: שטח המבנה (3,600 מ"ר) ייקבע על פי המחיר שבסעיף 18 לחוזה השכירות בין הצדדים, ואילו שטח של 1,400 מ"ר, יתומחר לפי 530 דולר למ"ר, לפי השער היציג של הדולר ביום פסק הדין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. יתרת השטח שתועבר למבקשת בהתאם למפורט בסעיף 1 לעיל (ההפרש בין שטח הממכר ל-5,000 מ"ר הנ"ל), תתומחר לפי 650 דולר למ"ר, לפי שער יציג של הדולר ביום פסק הדין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מהיום ועד ליום התשלום המלא בפועל. תנאי תשלום התמורה הנ"ל יהיו כפי שנקבע בהסכמות הצדדים מיום 2/12/10. ככל שיתעכב מתן אישור המנהל המהווה בסיס לקביעת מועד השיעור השני מהתמורה עקב מעשה או מחדל של המבקשת, יחול התשלום השני ביום ה-90 ממועד התשלום הראשון. הואיל ועל הגבול הצפוני של החלקה, בשטח הממוקם בהמשך השטח שבין המבנים, הקימה המבקשת מיכלי נירוסטה ומדחס אויר (להלן: "המיכלים"), והואיל והמיכלים נמצאים מחוץ לשטח הממכר, תשכור המבקשת את השטח שעליו ממוקמים המיכלים לפי 150 ₪ למ"ר. יובהר כי כל שטח הדרוש לצורך מעבר ואחזקה של המיכלים ואשר המבקשת תדרוש את החזקה בו לצורך כך, ייקרא להלן שטח הקרקע עליו ממוקמים המיכלים, ושטח זה בלבד יתומחר כאמור בסעיף זה (במסגרת התמחור נלקח בחשבון שמדובר במיכלים גבוהים שנטען כי עלולים להפריע במסגרת השימוש במבנה הסמוך, מבנה מס' 5). על אף המפורט בפסק דין זה ובהסכמות הצדדים בתיק זה, המבקשת תשלם דמי שכירות בגין שטח המיכלים, לרבות שטח הכניסה לשטח המיכלים וכל שטח שדרושה אחזקתו לצורך הטיפול בשטח המיכלים, לפי התמחור הנ"ל, החל מיום 1/7/11. כל עוד המבקשת שוכרת גם את שטח מבנה מס' 5, לא תהא המשיבה רשאית להקים גדר על קו הגבול, אך ברגע שבו המבקשת תפסיק לשכור את שטח המבנה מס' 5, תהא המשיבה רשאית להקים גדר על קו הגבול, וככל שמדובר בגדר בטון, מרכז רוחב גדר הבטון יהיה על קו הגבול, כך שמחצית מרוחב גדר הבטון יהיה בשטח הממכר ומחציתו בשטח הנותר בבעלות המשיבה (אין בקביעה זו משום גריעה מהחובה לקבל היתר בנייה לגדר). הצדדים מופנים להסכמות מיום 24/10/10 לשם קביעת מיקום שטח ה-5,000 מ"ר שיועברו למבקשת, שמהווים חלק משטח הממכר, כאשר השטח האמור כולל את שטח המבנה, וכן את שטחי הקרקע שבצדדים הצפוני, המזרחי והדרומי של המבנה, עד לגבול הנכס מאותם צדדים, וככל שתיוותר יתרת שטח הנחוצה להשלמה ל-5,000 מ"ר, מיקומה יהא בסמוך לצד בו נבנו חדרי הקירור של המבנה (לשם הסרת ספק, מובהר בזאת כי המבנה שיימכר הוא המבנה המזרחי בחלקה, אשר הושכר למבקשת בחוזה השכירות מיום 5/7/00 וששטחו הוא 3,600 מ"ר). באשר למחלוקת בין הצדדים האם האופציה לפי הסכם השכירות שנחתם בין הצדדים ביום 5/7/00 מומשה כדין על ידי המבקשת, במסגרת הודעת המימוש הנושאת תאריך 7/4/10, אני קובע שלאור ההסכמות שהושגו בדיונים הנ"ל ולאור פסק דין זה, שאלה זו אינה רלוונטית עוד והדיון בה מתייתר. לעניין שאלת היות זכות המעבר חלק מהאופציה שניתנה למבקשת, אני קובע כי גם שאלה זו מתייתרת לאור ההסכמות שהושגו בין הצדדים ולאור פסק דין זה. מובהר בזאת כי כל עוד לא נחתם חוזה המכר בהתאם לתנאים הנ"ל, תשלם המבקשת את דמי השכירות החודשיים, בהתאם לחוזה השכירות המקורי ולפי דמי השכירות ששולמו בפועל לפני תחילת ההליכים המשפטיים, כאשר אותם תשלומים ייחשבו כדמי שכירות חודשיים אך לא חלק מהתמורה שאמורה להיות משולמת עבור העברת הזכויות בממכר. עוד יש להוסיף על תשלום דמי השכירות האמורים הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהמועד שבו אמורים היו להיות משולמים דמי השכירות החודשיים, ועד ליום התשלום המלא בפועל של כל חודש וחודשו. זכויות הצדדים באשר למבנה מס' 5 יהיו כפי שנקבע בחוזה השכירות של אותו מבנה, כאשר מובהר בזאת שהשכרת המבנה מס' 5 משמעה השכרת המבנה ושטחי הקרקע שמסביבו. ככל שהמשיבה תרצה בשלב כלשהו למכור את זכויותיה ביתרת המקרקעין, לרבות מבנה מס' 5 ושטחי הקרקע שמסביבו, תודיע המשיבה למבקשת על כוונתה זו, והמבקשת תהיה רשאית להתמודד מול מציעים פוטנציאלים, כאשר ככל שהמבקשת תסכים לרכוש את יתרת הקרקע ומבנה מס' 5 לפי ההצעה הגבוהה ביותר ותנאי התשלום הטובים ביותר שיוצעו על ידי מציעים פוטנציאליים, כי אז תהא לה, למבקשת, זכות קדימה על פני ההצעה הזהה המתחרה. כל עוד לא נחתם הסכם המכר כמפורט לעיל, תהא המשיבה מנועה מלמכור ו/או לעשות כל דיספוזיציה בזכויותיה במקרקעין, אך לאחר חתימת הסכם המכר לגבי שטח הממכר, תרשום המבקשת הערת אזהרה לטובתה ותפעל לצורך רישום זכויותיה בלשכת רישום המקרקעין ו/או במנהל ו/או בכל פנקס רישומי המנוהל על פי דין. עלויות ואגרות רישום זכויותיה של המבקשת על שמה יחולו על המבקשת, וישולמו על ידה. תשלומים, אגרות והיטלים החלים על החזקת שטח הממכר, ישולמו על ידי המבקשת, כפי שנקבע בחוזה השכירות, בהיותה מחזיקת שטח הממכר. מסים והיטלים החלים על עסקת מכר שטח הממכר ישולמו על ידי הצדדים כפי שקבוע בדין (כגון: מס שבח על המוכר ומס רכישה על הקונה). הוצאות רישום זכויות המבקשת בשטח הממכר יחולו עליה וישולמו על ידה. הצדדים יחתמו על הסכם מכר ברוח ההסכמות והקביעות הנ"ל, בתוך 21 יום מהיום. ככל שיעלו שאלות שהצדדים לא יצליחו לפתור על פי פסק דין זה, יהיו רשאים להגיש בקשה להבהרה בתוך 30 יום מהיום, כשימי הפגרה יובאו במניין תקופה זו. בנסיבות העניין, אינני עושה צו להוצאות.   לאור הסכמתם הדיונית של הצדדים, אשר חסכו זמן שיפוטי יקר, אני פוטר את הצדדים מתשלום יתרת אגרה, ככל שהדבר עולה בקנה אחד עם הוראות תקנות בתי המשפט (אגרות), תשס"ז-2007. פסק דין בפשרה (סעיף 79א')מקרקעיןזכויות במקרקעין