שינויים במושכר דייר מוגן

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא שינויים במושכר דייר מוגן: 1. זו בקשה שעניינה מתן הרשאה לביצוע שינויים במושכר בהתייחס לדירה המוחזקת על-ידי המבקש כדייר מוגן ובבעלות המשיבים והנמצאת בקומת קרקע באיזור שיח' ג'ראח בירושלים בשכונה הידועה כ"נחלת שמעון", חלקה 5 בגוש 30092 (להלן: "המושכר"). 2. בין המשיבים והמבקש התנהל הליך בבית משפט זה בתביעת פינוי שהוגשה על-ידי המשיבים בת"א 15304/92. כב' סגן הנשיא השופט זילברטל בפסק-דינו מיום 19/9/95 העניק למבקש סעד מן הצדק כנגד פיצוי המשיבים בסך 6,000 ש"ח כתנאי לאי ביצוע צו הפינוי. כן קבע כב' השופט זילברטל בפסק-הדין: "הנתבע יחזיר את מצב המושכר לקדמותו, על חשבונו, על פי התשריט ת2/, כאשר חדר השירותים (שלא מופיע בתשריט) ישאר במקומו הנוכחי, אם כי יופרד מהמטבח והכניסה אליו תעשה מהחצר הפנימית. החזרת המצב לקדמותו תיעשה בתוך 4 חודשים מהיום אלא אם כן יגיש הנתבע תובענה לבית הדין לשכירות (בתוך התקופה הנ"ל) להרשות לו ביצוע השינויים במושכר. במידה שתוגש תובענה כאמור והיא תידחה או תימחק - יוחזר מצב המושכר לקדמותו בתוך 4 חודשים מיום הדחיה ו/או המחיקה". המבקש מילא חלקו בפסק-הדין, למעט הפיסקה המתייחסת לבקשה. לפיכך הגיש המבקש בקשה זו לבית הדין להרשות לו ביצועם של השינויים הקיימים בפועל, וזאת על יסוד האמור בפסק-הדין. כמו כן מבוקש לחייב את המשיבים בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. 3. בכתב התשובה נטען כי בפסק הדין לא ניתן אישור על-ידי כב' השופט זילברטל לביצוע השינויים אלא הפנה את המבקש לנסות ולקבל את רשות בית הדין לשכירות. כמו כן ניטען כי אין לבית הדין הסמכות למתן הרשות המבוקשת לאפשר את הגדלת המושכר. כמו כן נטען כי יהא זה בלתי סביר באם בית הדין יכפה על בעל הבית, בדיעבד, הסכמה לפעולות בניה אשר בוצעו ברכושו וזאת מבלי ששולמו בגין כך דמי מפתח ואף לא דמי שכירות. מכיון שכך מבקשת ב"כ המשיבים לדחות את הבקשה ואף לחייב את המבקש בהוצאות המשיבים ושכ"ט עורך דינם. מטעם הצדדים הוגשו תצהירי עדות ראשית והם נחקרו חקירה נגדית על תוכן תצהיריהם. 4. בדיון מיום 17/12/97 הגיעו הצדדים לידי הסכמה דיונית לפיה מסמיכים את בית המשפט לפסוק על דרך הפשרה בתוקף סמכותו לפי סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט כדלהלן: א. ביהמ"ש יפסוק מהו הפיצוי שעל המבקש לשלם למשיבים בגין תוספת הבניה שנעשתה על ידו, כולל דמי שכירות שישולמו לגבי תוספת הבניה, כמפורט בפסק הדין של כב' השופט צ' זילברטל בת"א 15304/92, כנגד השארת תוספת הבניה בעינה והפיכת המבקש לדייר מוגן גם בחלק זה. ב. ביהמ"ש יערוך ביקור במקום במעמד הצדדים ויפסוק על יסוד כתבי הטענות, תצהירי הצדדים וההתרשמות מהביקור במקום. ג. לאחר הביקור במקום יסכם כל צד טענותיו בקצרה. ד. כל צד יהא רשאי לטעון בסיכומיו לענין שכ"ט בגין הליך זה. להסכמת הצדדים ניתן תוקף של החלטה. 5. ביום 2/9/98 נערך ביקור במקום במעמד ב"כ הצדדים. להלן דוח הביקור: "א. הבית נמצא באיזור שיח' גראח בשכונה הידועה כ"נחלת שמעון". ב. מדובר בבית בו קיימים שני חדרים. הראשון הינו חדר גדול אשר שימש כמחסן והנמצא בתחתית גרם מדרגות (בן 3 מדרגות). החדר השני נמצא במפלס העליון אשר חלקה של תיקרתו יצוקה וחלקה האחר בנוי אזבסט. שטח החדר העליון הינו 5מ'x5מ' לערך. כמו כן קיימת תוספת של מטבח ושרותים אשר היא נשוא המחלוקת בתיק זה כאשר מדובר במטבח באורך של כארבעה מטרים וברוחב של כשני מטרים. כמו כן, בקצהו של המטבח קיים חדר שירותים ומקלחת אשר אורכו כשני מטרים ורוחבו מטר ועשרים לערך. גג המטבח והשרותים בנוי אזבסט ובחדר קיימים שלושה חלונות. יצויין כי אין כניסה לשירותים אלא דרך המטבח כאשר הכניסה המקורית לשירותים (מן החצר) נסגרה וצופתה בטיח. כמו כן יש לציין כי קיים חדר שירותים נוסף אשר הכניסה אליו היא מן החצר. ב"כ הצדדים מפנים לעמ' 37-38 לפסק הדין אשר ניתן ע"י כב' השופט זילברטל בת.א. 15304/92 בו מתוארת הדירה, כאשר התיאור תואם את המצב הנוכחי." 6. ב"כ המשיבים עו"ד רז, בבקשה שהוגשה מיום 8/12/98, מודיעה כי המבקש ללא היתר ובניגוד לפסק הדין ותוך כדי ההליך המשפטי ממשיך בעזות מצח להתעלם מפסק הדין, מהחוזה ומהחוק ומבצע שינויים ותוספות בנכס. לבקשה זו צורף תצהיר של המבקשים ברזילאי בן-ציון וברקאי מנחם, ממנו עולה כי המבקש ביצע שינויים והרחבות באופן שכל היחידה שהיתה מורכבת בעבר ממטבח וב"כ, גדלה עד קצה החצר והושלמה ע"י בניה של ב"כ נוסף באורך 1.40 מ' וברוחב של 2 מ'. כמו כן הותקנה דלת שירותים חדשה מברזל הפונה לכיוון החצר וכן הוחלפו האגנית והצנרת. 7. כידוע, בבוא ביהמ"ש לפסוק בענין שלפניו בדרך של פשרה בהתאם לסעיף 79א' לחוק, אין עליו לנמק את הפסק (ע"א 757/88 ברמן נ' חברת איילון חב' לביטוח בע"מ - לא פורסם וכן ע"א 448/94 של ביהמ"ש המחוזי בירושלים באדר נ' דבר מיום 9/4/95 - לא פורסם). 8. לאחר עיון בכתבי הטענות, בסיכומי ב"כ הצדדים בכתב ולאחר שערכתי ביקור במקום, כמפורט לעיל, ובהתאם להסכמת ב"כ הצדדים הנני קובע כדלקמן: א. המבקש ישלם למשיבים סך של 15,000 ש"ח כפיצוי בגין השינויים במושכר. ב. דמי השכירות השנתיים (לגבי המושכר כולל השינויים) יעמדו על סך 800 ש"ח החל מ1/3/99-. ג. המבקש ישלם למשיבים הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 1,500 ש"ח בצירוף מע"מ כחוק. מקרקעיןדייר מוגן (הגנת הדייר)שכירות