אגרות בית הדין לעבודה

להלן סקיה משפטית בסוגיית אגרות בית הדין לעבודה: החל מיום 1.9.08, מוסדר תשלומן של האגרות הנגבות בבתי הדין לעבודה במסגרת תקנות האגרות. בהתייחס להסדר זה, צוין כדלקמן: "הכלל הבסיסי הנו כי 'נקיטת הליך בערכאת שיפוט טעונה תשלום אגרה המהווה תנאי לפתיחת ההליך. הטעם לכך הוא כפול: ראשית - בעל דין הפונה לערכאת שיפוט נדרש לשלם עבור השירות שהוא מקבל ממערכת המשפט ושנית - תשלום אגרה מעיד על רצינות ההליך ומונע נקיטת הליכי סרק או ניצול לרעה של ההליך השיפוטי' (...). לכלל דלעיל קיימים מספר חריגים, המפורטים בתקנות בית הדין לעבודה (אגרות)..., ונועדו לאזן בין התכליות העומדות בבסיס הדרישה לתשלום אגרה לבין זכות הגישה לערכאות" (בש"א 74/10 רונית אלון - אלון מיכון משרדי בע"מ, מיום 11.3.10). תקנות האגרות קובעות את החובה העקרונית בתשלום אגרה (סעיף 2), ומגדירות בעלי דין פטורים מאגרה (סעיף 3), סוגי עניינים פטורים מאגרה (סעיף 4) ואפשרות ליתן פטור מאגרה במקרים המתאימים (סעיף 12). במסגרת זו, קובע סעיף 12(ב) לתקנות האגרות כדלקמן: "הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית הדין שאין ביכולתו של המבקש לשלם את האגרה, ונראה לבית הדין שההליך מגלה עילה, רשאי בית הדין לפטור את המבקש מתשלום האגרה, כולה או חלקה...". כבר נקבע כי "תקנה 12 לתקנות האגרות קובעת כי הזכאות לפטור מאגרה מותנית בחוסר יכולת כלכלית המוכחת על פי הקריטריונים שנקבעו בהן, והיותו של ההליך מגלה עילה. תנאים אלה שנקבעו בתקנות הם תנאים מצטברים והנטל להוכחתם מוטל במלואו על מבקש הפטור מאגרה" (בש"א 675/09 אברהם פלקסר - נשיץ, ברנדס ושות' עו"ד, מיום 14.2.10; ערעור על ההחלטה נדחה - עא"ח 8/10 אברהם פלקסר - נשיץ ברנדס ואח', מיום 10.6.10). היינו, על הגורם השיפוטי הבוחן בקשה לפטור מאגרה לבדוק קיומם של שני תנאים מצטברים - ראשית, "היותו של ההליך מגלה עילה", ושנית, העדר יכולת כלכלית. שני התנאים כרוכים זה בזה כך שככל שהעילה מוצקה יותר, כך ניתן יהא להקל במבחן הכלכלי, ולהיפך. עם זאת חייב להתקיים רף מינימאלי של כל אחד מהתנאים, וככל שהתובענה אינה מגלה עילה - כמו גם ככל שהמבקש אינו מוכיח העדר יכולת כלכלית - די בכך כדי לדחות את הבקשה (וראו - לגבי דחיית בקשה לפטור מאגרה בשל העדר עילה - את בשג"צ 4748/06 שקד נ' תפוחי, מיום 2.8.06). ככל שהתנאים מתקיימים אך לא בעוצמה מספקת על מנת ליתן פטור, מאפשר סעיף 12(ו) לתקנות האגרות מתן החלטה מרוככת יותר בהתרת תשלום האגרה "לשיעורין, ובתוך הזמן שייקבע". על מהות האגרה המשולמת עם פתיחת הליך הבהיר רשם בית המשפט העליון את הדברים הבאים: "אגרה כוללת שילוב של מרכיב 'מס' בסכום הנגבה, כמו גם של מרכיב 'מחיר' (...). האגרה הינה תשלום חובה הנגבה בגין שירות (...). במובן זה, אגרת בית משפט מגלמת סכום שנדרש יוזם ההליך להשליש לידי אוצר המדינה, לא כתמחור מלא של ההתדיינות, אלא כהשתתפות שלו בחלק מן העלות של ההליך המשפטי וכנגד השירות המתקבל ממערכת המשפט" (בשא (עליון) 4248/08 מקמלאן נ' מקמילן, מיום 7.10.08). בית הדין לעבודהאגרה