בחירת סגן ראש מועצה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בחירת סגן ראש מועצה: 1. סכסוך באשר לבחירת סגן ראש רשות מקומית לפי סעיף 14 לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש רשות, וסגניו וכהונתם) תשל"ה 1975 הקובע: "(א) (1) לראש רשות יהיה סגן אחד, וברשות מקומית שמספר תושביה עולה על 150,000 או ברשות מקומית הנמצאת בנגב או בגליל, שמספר תושביה עולה על 45,000 ושהוכרה על ידי השר כרשות מקומית קולטת עליה, יכול שיהיו, על פי הצעת ראש הרשות, שני סגנים; כל סגן ייבחר מבין חברי המועצה על פי הצעת ראש הרשות שאושרה בידי המועצה, ברוב חבריה. (2) בסעיף קטן זה - "הנגב" - כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הנגב, התשנ"ב1991-; "הגליל" - כהגדרתו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג1993-. (ב) בחירת הסגן או הסגנים כאמור תהיה תוך חודשיים מהיום שראש הרשות התחיל לכהן או מהיום שנתפנתה משרתו של הסגן או של אחד הסגנים. (ג) נעדר ראש הרשות מן הארץ או נבצר ממנו למלא תפקידו או חדל לכהן וטרם התחיל לכהן ראש רשות חדש, ימלא סגנו שנבחר לפי סעיף קטן (א) את מקומו; היו שני סגנים - ימלא את מקום ראש הרשות אותו סגן שראש הרשות קבעו, אך אם נבצר ממנו למלא תפקידו - הסגן השני; לא נקבע ממלא המקום, יכהן כממלא מקומו של ראש הרשות נציג הסיעה הגדולה מבין הסגנים; היו הסגנים נציגי אותה סיעה או היה גודל סיעותיהם שווה, יכהן הקשיש שבין הסגנים כממלא מקומו של ראש הרשות." 2. המועצה המקומית חורפיש התכנסה לישיבה ב5/1/99- (ישיבה מן המניין מס' 3) ובאותה ישיבה עמדו הנושאים הבאים לדיון: 1) בחירת ממלא מקום לראש המועצה. 2) בחירת סגן לראש המועצה. בנושאים אלה הוחלט לבחור ממלא מקום לראש המועצה על פי סעיף 14 לחוק בשכר וכן "אישור הסכם הרוטציה מיום 9/12/98 לרבות הספח שצורף מיום 3/1/99". הסכם הרוטציה האמור צורף להחלטה. בקטעים הרלוונטים לענייננו של הסכם הרוטציה האמור נכתב (לאחר ציון הרשימות שהן צד להסכם): "הוסכם בין הרשימות הנ"ל כדלקמן: א. מר מופיד עאמר [המשיב 1 בעתירה], שנבחר באופן ישיר, יכהן כראש המועצה המקומית, למשך חמש שנים. ב. מר עסאם בריק [המשיב 5] יכהן כממלא מקום ראש המועצה, למשך שנתיים וחצי, יבוא אחריו מר זיד גדבאן [המשיב 3] שיכהן באותו תפקיד מיום סיום הכהונה של עסאם בריק ועד הבחירות הבאות. ג. כל אחד מהשניים יקבל משכורת לפי הקבוע בחוק. כל הרשימות מתחייבות לשמור על טובת הכלל וקידום הכפר. בעזרת האל. חתימות (המיצגים של ארבעת הרשימות שנזכרו לעיל)" 3. סעיף 14 (ב') לחוק הרשויות המקומיות מורה כי בחירת סגן של רשות מקומית תהיה תוך חודשיים מהיום שראש הרשות התחיל לכהן או מהיום שהתפנתה משרתו של הסגן או של אחד הסגנים. אין מחלוקת כי לגבי המועצה המקומית חורפיש ניתן לבחור רק סגן אחד בשכר לפי סעיף 14 הנ"ל. האם ניתן לראות באישור הסכם הרוטציה מתאריך 9/12/98 בישיבה האמורה של המועצה המקומית משום בחירה של סגן ראש הרשות המקומית, כאשר זהותו של הסגן נקבעה מראש לתקופות קצובות? במילים אחרות: האם ניתן היה לבחור מראש לתקופה יותר מאוחרת את המשיב מס' 3 כסגן ראש הרשות המקומית, כאשר אותו משיב מס' 3 יכהן לאחר המשיב 5, שנבחר באותה ישיבה כסגן שיכהן ראשונה בתפקיד. עמדת המועצה המקומית וב"כ המלומד של שר הפנים היא שלא היה פסול בהחלטה האמורה של הרשות המקומית. העמדה היא, שיש באישור הסכם הרוטציה הקובע כהונה של שני סגנים האחד לאחר השני משום מילוי הוראות סעיף 14 (ב) לחוק הרשויות המקומיות. 4. ב"כ העותרים תוקף את חוקיות הישיבה מיום 5/1/99. לחלופין הוא אומר שאין במה שנעשה באותה ישיבה כדי להכשיר את מינויו של המשיב מס' 3 כסגן ראש הרשות המקומית לאחר תום כהונתו של המשיב מס' 5. 5. ב"כ המשיבים הביאו בפניי שורה של טענות סף. בין השאר הם טוענים לשיהוי. הם אומרים, שהעותרים היו ערים למה שנעשה בישיבה מתאריך 5/1/99 וכן היו מודעים להסכם הרוטציה ולאישורו, ולכן לא ניתן לשמוע אותם היום, בסוף חודש מאי 2001, בתקיפה של אותה ישיבה. אני מקבל חלק מטענות הסף במובן זה, שלא נראה לי שיש מקום לשמוע היום טענות לגבי פגמים בזימון חברי המועצה לישיבה מתאריך 5/1/99 וכן אין מקום לטענה כי אישור הסכם הרוטציה לא עמד בזמנו על סדר היום. ככל שיש בפניי עתירה התוקפת את חוקיות הישיבה מיום 5.1.99, אני דוחה אותה מחמת שיהוי ומחמת השתק כלפי העותרים. 6. אינני סבור, עם זאת, שיש מקום לעמדת המשיבים באשר לטענה העיקרית של העותרים. טענת העותרים אינה שיש פסול בהסכם הרוטציה. עמדתם היא שאין הסכם הרוטציה, אפילו אושר בישיבת המועצה המקומית, כאמור, יכול לבוא במקום בחירה של סגן ראש הרשות המקומית לפי סעיף 14(ב) לחוק הרשויות המקומיות. טענתם באה לתקוף את הניסיון לקבוע שהמשיב מס' 3 מונה כבר ביום 5/1/99 כסגן ראש המועצה החל מסוף חודש מאי 2001. העותרים מוכנים לצאת מההנחה, לצורך הנושא הנדון עתה, שלא היה פגם חוקי בישיבה מיום 5.1.99. טענתם היא, שאפילו אלה פני הדברים, הרי אין בהחלטות שהתקבלו באותה ישיבה משום בחירה של המשיב 3 כסגן לפי סעיף 14(ב) הנ"ל. מכיוון, שרק עתה מבקש המשיב 3 להיכנס לתפקיד סגן בהסתמך על הפרוטוקול האמור, הרי אין בטענת שיהוי כדי למנוע דיון בעתירה בהקשר זה לגופה. לאחר ששמעתי היום את הפרקליטים המלומדים, גם אני סבור שבחירה של סגן ראש רשות מקומית לפי סעיף 14(ב) לחוק הנדון אינה יכולה להיות בדרך של אישור מראש של הסכם רוטציה, ובוודאי לא כאשר מדובר בהסכם רוטציה בנוסחו כאן. הפרוטוקול שבמחלוקת מסתפק בכך שכלולה בו החלטה בדבר אישור הסכם הרוטציה, הפרוטוקול אינו אומר שיש לראות באישור הסכם זה משום בחירה של סגן ראש רשות מקומית. גם לפי ניסוחו של הסכם הרוטציה, שצוטט לעיל, נאמר רק שהמשיב 5 "יכהן כממלא מקום ראש המועצה למשך שנתיים וחצי, יבוא אחריו מר זיאד גדבאן שיכהן באותו תפקיד מיום סיום הכהונה של [המשיב5]". גם ניסוח זה אינו קובע שלא יהיו בחירות כמצוות סעיף 14(ב). ניסוח הסכם הרוטציה רק מעלה על הכתב את המוסכם בין החתומים על אותו הסכם. לא נאמר בהסכם שהוא בא במקום בחירות כחוק. די בכך כדי לקבוע שהמשיב 3 לא נבחר באותה ישיבה כסגן ראש הרשות המקומית. אפילו היו הדברים נאמרים במפורש, הרי אינני סבור שסעיף 14(ב) לחוק הרשויות המקומיות מאפשר בחירה של סגן ראש רשות בדרך האמורה. בחירת הסגן לפי סעיף 14(ב) נעשית בהתקיים שתי נסיבות חלופיות האחת: תוך חודשיים מהיום שראש הרשות התחיל לכהן והאפשרות השנייה מהיום שהתפנתה משרתו של הסגן או של אחד הסגנים. החוק אינו אומר שניתן לבחור סגן ראש רשות מקומית לתקופה קצובה או שאפשר לקבוע סייגים אחרים לבחירתו. תנאים אלה נקבעו בהסכם הרוטציה (התנאי שהמשיב 5 יחדל מכהונתו כסגן, ורק בהתקיים תנאי זה, יכהן אחריו המשיב 3) ואינם קבילים לפי סעיף 14(ב') האמור. אינני סבור שיש מקום לבחירה של סגן על תנאי כאשר התנאי צפוי להתקיים או לא להתקיים במועד כל שהוא בעתיד. 7. קביעתי האמורה אינה אומרת דבר לגבי תקפותו של הסכם הרוטציה שאושר בישיבתה של המועצה המקומית. העותרים אינם תוקפים את ההסכמה שבאה לידי ביטוי בהסכם הרוטציה. אפילו ההסכם האמור תקף הרי אין אישורו יכול לבוא במקום בחירה כדין של סגן ראש הרשות לפי סעיף 14(ב). כפי שאני רואה את העתירה היא צופה פני העתיד בלבד ובמובן זה אין בדעתי, כאמור לעיל, להכשילה בשל טענות שיהוי או השתק. השאלה איננה תקיפת מינויים שנעשו בישיבה מיום 5/1/99. השאלה היא האם באותה ישיבה נבחר המשיב מס' 3 כסגן ראש המועצה המקומית לפי סעיף 14(ב). בשים לב לשיקולים דלעיל תשובתי לשאלה האמורה היא בשלילה. 8. אני מפנה את שימת הלב גם לכך, שלפי סעיף 28 לחוק האמור על שר הפנים לפרסם הודעה ברשומות, בין השאר, על בחירה של סגן ראש רשות. במקרה הנוכחי הפרסום ברשומות שנעשה בילקוט הפרסומים 4733 תשנ"ט עמ' 1964 מזכיר בקשר לרשות המקומית חורפיש רק את המשיב 5 כמי שנבחר כסגן. אין הפרסום האמור קובע שהמשיב 5 נבחר לתקופה קצובה ושבתום אותה תקופה קצובה יבוא במקומו המשיב מס' 3. גם בכך יש משום תמיכה במסקנתי כי סעיף 14(ב) אינו מאפשר בחירה בדרך המוצעת עתה על ידי המשיבים. שאלתי במהלך הדיון היום את ב"כ המשיבים האם הם יכולים להצביע על פרסום כלשהו ברשומות בו מצוינות בחירות לתקופות קצובות, זו אחר זו, של סגני ראש רשות מקומית. איש מהם לא יכול היה להצביע על פרסום כאמור. 9. מפאת כוחם המצטבר של השיקולים דלעיל אני מקבל את העתירה במובן זה, שאני קובע שהמשיב 3 לא נבחר עד היום כסגן ראש המועצה המקומית חורפיש המשיבה 2 לפי סעיף 14(ב) לחוק הרשויות המקומיות. אין בפסק דין זה, כמובן, כדי למנוע מהמועצה המקומית חורפיש מלבחור בסגן ראש רשות בהתאם לסעיף 14(ב), כחוק. כדי לא להחריף את היחסים בין הצדדים, הפועלים כולם בתום לב כשליחי ציבור, אינני עושה צו בדבר הוצאות בהליכים הנוכחיים. ניתן והודע בפומבי היום ח' בסיון תשס"א, 30 במאי 2001 במעמד הצדדים ובאי-כוחם. הפרוטוקול ופסק הדין הוקלטו ביום הדיון בנוכחות הצדדים. העתק מלא של התמליל נשלח לב"כ בעלי הדין ביום 6.6.01. ראש מועצה