גביית עדות בחו''ל

מה התנאים לצורך גביית עדות בחו"ל ? סעיף 13 לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח- 1998 ותקנה 8 לתקנות עזרה משפטית מורים כי במצב בו הוסדר עניין מסוים המפורט בסעיף 13 לחוק בהסכם בינלאומי שמדינת ישראל צד לו, גוברות ההוראות הקבועות בהסכמים. סעיף 13 (2) לחוק עניינו גביית עדות. על נושא זה חלה תקנה 12 לתקנות ביצוע אמנת האג. השיקולים לאישור בקשה לחיקור דין בחוץ לארץ דומים לאלו שנקבעו לעניין גביית עדות מחוץ לתחום על פי סעיף 13 לפקודת הראיות, גם על דרך של וידאו קונפרנס (ראו רע"א 8692/09 דלעיל). שמיעת עדות בדרך זו עשויה להיות לעיתים עדיפה על פני חיקור דין, משיש לבית המשפט הזדמנות להתרשם באופן ישיר מהופעתו של עד. בעניין קלינגהופר (ע"א 84/51 קלינגהופר נ' בלום, פ"ד ו 198, מובא ברע"א 8692/09 דלעיל), נקבעו שלושה מבחנים שעל פיהם יקבע בית המשפט האם להתיר חיקור דין, ובהתאמה גביית עדות מחוץ לתחום. האחד, האם פניית המבקש לבית המשפט נעשתה בתום לב; השני, כלום עדותו של העד שמבוקש להעידו מחוץ לתחום רלוונטית לשאלות שבמשפט; השלישי, האם קיימת "סיבה טובה" המונעת את הופעת העד הנמצא בחוץ לארץ.עדותדיון