הודעת חילול שטר

סעיף 47 לפקודת השטרות עוסק במתן הודעת חילול בשטר. אחריותם של המושך והמסבים לפרוע את שטר החליפין היא אחריות משנית, מעין ערבות. לפיכך, נקבע כי אין לחייב המושך והמסבים לפרוע שטר חליפין אלא אם ניתנה להם הודעה על חילול השטר. ואולם, אחריותו של עושה שטר לפרוע את השטר היא ראשונית ובלתי מותנית במתן הודעת חילול. הדברים נכונים אף ביחס למבקש שהינו הערב לחיוב השטרי בשטר החוב יחד עם החייבים העיקריים, עושי השטר. (ראה זוסמן, דיני שטרות, מהדורה שישית בעמ' 235). להלן הנוסח המלא של סעיף 47 לפקודת השטרות: 47.  בכפוף להוראות הפקודה, מקום שהשטר חולל במיאון או באי-פרעון, יש ליתן למושך ולכל מסב הודעת חילול, וכל מושך או מסב שלא ניתנה להם ההודעה - מופטר; ואולם - (1)   שטר שחולל במיאון ולא ניתנה הודעת חילול; לא יפגע המחדל בזכויותיו של אוחז כשורה לאחר המחדל; (2)   שטר שחולל במיאון וניתנה הודעת חילול כראוי, שוב אין צריך ליתן הודעה על חילול באי-פרעון שבא אחר כך, אלא אם כן קובל השטר בינתיים.שטר