החלטה בניגוד להמלצת שירות המבחן

מה הדין בסוגיית החלטה של בית המשפט בניגוד להמלצת שירות המבחן ? הלכה היא כי סטייה מקביעות שליליות של שירות מבחן תעשה שלא בנקל: "הגם שכפי שנקבע בפסיקתנו, בית משפט זה אינו מחויב באימוץ המלצותיו של שירות המבחן, שהתסקיר מטעמו משמש אך כלי עזר סטאטוטורי - גם אם חשוב ומרכזי - לגיבוש ההחלטה בשאלת אפשרות שחרורו של נאשם לחלופת מעצר (ראו למשל בש"פ 3830/09 ידאעי נ' מדינת ישראל ( 17.5.09); בש"פ 3161/10 מדינת ישראל נ' מהרבנד ( 2.5.10)), הרי שנדרשים טעמים נכבדים על מנת להצדיק סטייה המלצות שליליות שנקבעו בתסקיר (ראו 9537/09 גדבאן נ' מדינת ישראל ( 1.12.09)). משנקבעה מסוכנותו של נאשם, הרי שכדי לשחררו לחלופת מעצר, נדרש להבטיח כי ניתן לאיין את המסוכנות באמצעות החלופה המוצעת. משעורכי התסקיר, שהינם אנשי מקצוע מיומנים שלהם ממומחיות בבחינת התנהגותו של הנאשם המובא בפניהם, סביבתו, משפחתו והאינטראקציה ביניהם, ומחזיקים בניסיון בנוגע להערכת תפקודם העתידי (בש"פ 9189/09 ימיני נ' מדינת ישראל ( 20.11.09), אינם סבורים כי יהיה בחלופת המעצר כדי ליתן מענה למסוכנותו של נאשם, יש ליתן לעמדה זו משקל משמעותי" (ראו: בש"פ 6626/10 פלוני נגד מדינת ישראל).משפט פלילישירות המבחן