העתקת יצירה

העתקת יצירה היא שאלה שבעובדה והיא מצריכה הוכחה: "ההוכחה בדבר העתקת יצירה יכול שתעלה מתוך ראיות נסיבתיות, מבלי שתהיה הוכחה ישירה לכך שפלוני נטל יצירתו של פלמוני והפכה לשלו. ניתן להסיק, שבוצעה העתקה של היצירה המקורית, כאשר לנתבע הייתה גישה ליצירה המקורית, וכאשר הדמיון בין שתי היצירות הוא כזה, שאין זה סביר להניח, שהוא פרי המקריות או של סיבה דומה, להוציא ההעתקה (ע"א 559/69, בעמ' 830 מול האות ג. לעניין נטל ההוכחה ראה: ע"א 136/71 הנ"ל, בעמ' 262). השאלה, אם הדמיון בין שתי היצירות מספיק לשם קביעה, שהנתבע העתיק חלק ממשי ומהותי מן היצירה המוגנת, היא שאלה שבעובדה ושל דרגה, והתשובה לשאלה זו צריכה להינתן לא על סמך השוואה מיכאנית של מספר מלים או שורות, הדומות ביצירות הנדונות, אלא לפי ההתרשמות של השופט מן היצירות בכללותן" (ע"א 15/81 גולדנברג נ' בנט פ"ד לו(2) 813, 823 (1982). זכויות יוצרים (הפרת)