התיישנות בדיני שטרות

##התיישנות בדיני שטרות:## סעיף 96 לפקודת השטרות הדן בהתיישנות קובע לאמור: "אין להיזקק לתובענה על פי שטר חליפין או שיק או שטר חוב כנגד מי שהוא צד להם ואינו מסב, לאחר שעברו שבע שנים, וכנגד מסב לאחר שערבו שנתיים, מן הזמן שבו נולדה לראשונה לאוחז באותה שעה עילת התובענה כנגד אותו צד". בהתאם להוראת סעיף 96 לפקודת השטרות הרי שיש למנות את תקופת ההתיישנות מן הזמן שבו נולדה לראשונה לאוחז באותה שעה עילת התובענה כנגד אותו צד. בפסיקת בתי המשפט היו קיימות שתי גישות באשר למועד היווצרות העילה והמועד ממנו מתחיל מירוץ ההתיישנות ביחס לתביעה כנגד ערב. גישה אחת קובעת כי יש למנות את המועד ממנו מתחיל מירוץ ההתיישנות ממועד מתן האישור כי מוצו ההליכים כנגד החייב העיקרי, גישה אחרת הינה כי אין התיקונים בחוק הערבות, ביחס לחובה למצות ההליכים כנגד החייב העיקרי, מאריכה את תקופת ההתיישנות ומשזו חלפה דין התביעה כנגד הערב להידחות. ברע"א 8688/07 יהושע רובין נ. בנק דיסקונט לישראל, נקבע כי מירוץ ההתיישנות של תביעת נושה כלפי ערב יחיד יחל רק לאחר שניתן אישור ראש ההוצאה לפועל בדבר מיצוי הליכים כנגד החייב העיקרי. ##התיישנות שטר חוב לבטחון:## כאשר בשטר חוב לבטחון עסקינן, לא ניתן לתבוע על-פי עילה השטרית אלא בהתקיים הפרה של עסקת היסוד (שלום לרנר דיני שטרות 79 (מהדורה שניה 2007)). הובעה דעה לפיה לאור דברים אלה, העילה השטרית בשטר חוב לבטחון מתיישנת במועד התיישנות עסקת היסוד (בש"א (שלום ת"א) 161621/06 (ת"א 24242/06) תנעמי נ' יהב, פס' 4 (8.6.2006)). סעיף 96 לפקודת השטרות מהווה הוראת חקיקה ראשית מיוחדת הקובעת, גם בענין שטר חוב, מועד התיישנות העילה השטרית. שנית, שטר חוב מהווה התחייבת נוספת (ונפרדת), של החייב שהתחייב בעסקת היסוד, לפרוע לנושה את חובו (לרנר, בע' 26). כאשר הצדדים לעסקת היסוד מסכימים כי החייב יתחייב בהתחייבות נוספת ונפרדת להבטיח את פרעון החוב בעסקת היסוד, וכאשר החייב מסכים להתחייבות נוספת שכללי ההתיישנות לגביה, כפי שהוגדרו בידי המחוקק הראשי, קובעים תקופת התיישנות העשויה להיות ארוכה מזו הנוגעת לעסקת היסוד, אין כל פגם בתוצאה לפיה, משהפר החייב את עסקת היסוד, הנושה יתבע על-פי השטר במועד שבו עסקת היסוד התיישנה. הרי גם כאשר אין מדובר בשטרות, צדדים להסכם יכולים להסכים על תקופת התיישנות ארוכה מזו שסעיף 5 לחוק ההתיישנות (ראו סעיף 19 לחוק ההתיישנות). אין שוני מהותי בין מצב כזה, לבין הסכמה לפיה לצד ההתחייבות בעסקת היסוד, יסכים החייב להתחייב בהתחייבות נוספת ונפרדת, הנושאת תקופת התיישנות העשויה להיות ארוכה יותר מזו הנוגעת לעסקת היסוד (שטר חוב לבטחון). התיישנותדיני שטרותשטר