חובת הגילוי של סוכנות נסיעות

מה היקף חובת הגילוי של סוכנות נסיעות ? על פי סעיף 13 (ה)(2) לחוק שירותי תיירות תשל"ו, 1976, מי שאינו מקיים חובת גילוי מידע שנקבע לפי הוראות סעיף 12ג. לחוק שירותי תיירות לעניין מהותי , עובר עבירה, ודינו מאסר שישה חודשים. על פי סעיף 12ג. לחוק זה רשאי שר התיירות לקבוע בתקנות חובה על נותן שירותי סוכנות נסיעות לגלות מידע בכל עניין הנוגע לשירותים ורשאי הוא לקבוע מהו עניין מהותי לפי סעיף 13ה. תקנות מכח סעיף 12ג הותקנו - תקנות שירותי תיירות (חובת גילוי נאות), תשס"ג-2003 על פי תקנות 3 ,2 לתקנות אלה: " 2(א) סוכנות נסיעות תיתן למי שרוכש חבילת תיור שהיא מוכרת (להלן - לקוח) או למבקש לרכוש חבילת תיור כאמור, מידע בכתב בכל הנוגע לשירותים הניתנים במסגרת חבילת התיור. (ב) מידע כאמור בתקנת משנה (א), יימסר באופן שיאפשר הזדמנות סבירה לעיין בו לפני רכישת חבילת התיור, ככל שניתן בנסיבות הענין. 3. פרטי המידע שחובה על סוכנות נסיעות לגלותם לפי תקנה 2 הם כמפורט להלן: (1) כל אחד משירותי סוכנות הנסיעות המרכיבים את חבילת התיור: (א) מקומות הלינה, שמותיהם, וכן דירוגם או רמתם, מעניהם וכן מספרי הטלפון שלהם " על פי סעיף 3(1)(א) לתקנות אלו - פרטי המידע שחובה על סוכנות נסיעות לגלותם על פי תקנות ,32 דלעיל כוללים בין היתר גם את מקומות הלינה, שמותיהם, וכן דירוגם או רמתם. מידע זה הוא מידע מהותי, על פי סעיף 13ה שצוטט לעיל, ומי שמפר חובה זה עובר כאמור עבירה ודינו מאסר 6 חודשים. במובן זה, ובנוסף על העבירה הפלילית, גם מפר חובה חקוקה על פי פקודת הנזיקין ודיני הצרכנות! נופשסוכני נסיעות (תביעות)חובת הגילוי