חישוב שכר עובדי ניקיון בבית ספר - תביעה בגין הפרשי שכר

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא חישוב שכר עובדי ניקיון בבית ספר: סגן הנשיא י' אליאסוף .1לפנינו ערעור על פסק דינו של בית הדין האזורי בחיפה (תב"ע נה/13-2; השופט סומך כדן יחיד), בו נתקבלה תביעת המשיבות כנגד המערערת (להלן - המועצה המקומית), שעניינה הפרשי שכר. בית הדין האזורי קבע את זכאותן של המשיבות להפרשי שכר והטיל על הצדדים לערוך את החישוב הכספי המגיע לכל אחת מן המשיבות. הרקע וההליך בבית הדין האזורי .2המשיבות עבדו בנקיון בבית ספר של המועצה המקומית, על בסיס חלקיות משרה. תביעתן היתה לחשב את משרתן בשיעור של משרה מלאה, בשים לב לכך שהן ביצעו עבודה גם של עובדת רביעית שפרשה וכן בשים לב לשטח מבנה בית הספר בו עבדו. תביעתן התיחסה לשנים 1985עד .1992 חלקיות משרותיהן של המשיבות היתה כדלקמן: (א) המשיבה 1- 2/1משרה; (ב) המשיבה 2- 3/2משרה; (ג) המשיבה 3- 3/2משרה. לכתב התביעה צורפו מסמכים שונים מטעם המשיבות. .3המועצה המקומית הכחישה את טענות המשיבות, וטענה כי הן קיבלו את התשלומים המגיעים להן. כמו כן נטענה התיישנות לגבי הסכומים שחלה עליהן התיישנות. .4הצדדים התיחסו בטיעוניהם לתקנון משרד החינוך והתרבות לעניין שירותי הנקיון בבתי הספר, בו נאמר כדלקמן: " .1שיעור המשרה של השרת בבתי- ספר במבנים תקניים: א. בי"ס הפועל 6ימים בשבוע, כל 5כיתות מהוות משרה מלאה, ומכסת שעות העבודה השבועית של השרת - הן 45שעות. ב. בי"ס הפועל 5ימים בשבוע כל 6כיתות, מהוות משרה מלאה ומכסת שעות העבודה השבועית של השרת - הן 40שעות. בחישוב שיעור המשרה כנ"ל, כלולים הפרוזדורים, חדר מדרגות, אולמות, בתי-שימוש, מעבדות, חדרי מורים וההנהלה. .4משכורת וחופשה שנתית א. מתח דרגות השכר ומסלולי הקידום מפורטים בפרק 'מסלול הקידום'. ב. השרת זכאי לתשלום משכורת מלאה, של 10חדשים בשנה. ג. חופשה שנתית ינצל השרת בחופשת ביה"ס בקייץ ויקבל שכר מלא עבור ימי החופשה בהתאם לשיעור החופשה המגיע לו. ד. אנו ממליצים שהמועצה תמצא תעסוקה לשרתים לשני חדשי החופש הגדול בביה"ס, כך שהשרת יקבל 12חדשי משכורת לשנה. ה. בחישוב הוותק לשרת ביה"ס ייחשבו 10חדשי עבודה ומעלה בשנה, לשנת עבודה תמימה לכל דבר ועניין כולל תנאים סוציאליים." .5על-פי הסכמה דיונית בין הצדדים בבית הדין האזורי, לא הושמעו עדויות בהליך, אלא הצדדים הביאו טיעונים, סיכומים והשלמות לפני בית הדין. לבית הדין האזורי הוגש תצהיר של המשיבות מיום 26.5.1995, וכן הוגשה הצהרה של מנהל המחלקה לחינוך של המועצה המקומית מיום .22.1.1996 .6 לעניין ההיבט העובדתי, הודיע ב"כ המשיבות לבית הדין האזורי ביום 23.7.1996, כדלקמן: " .1בהתאם להחלטת כב' בית הדין מיום 31.5.96וכן מיום 2.7.96מתכבד ב"כ התובעות להגיש בזה השלמות כפי שנדרש לעשות זאת. ההשלמות בבקשה זאת הן מצד התובעות עצמן לאחר שלא זכו לשיתוף פעולה מצד הנתבעת. .2מספר כיתות הלימוד שבהן למדו תלמידי בית הספר בפועל ואשר שימשו כיתות לימוד היה 18כיתות בכל שנה מהשנים נשוא משפט זה. .3מספר שעות העבודה של כל עובדת ועובדת היה משעה 00: 9בבוקר עד שעה 00: 15אחרי הצהרים במשך חמשה ימים בכל שבוע. בחודשים יולי ואוגוסט מכל שנה לא עבדו ולא קיבלו שכר בעד חודשים אלה למעט שכר בעד עשרת הימים האחרונים של חודש אוגוסט בכל שנה דהיינו מ- 20.8עד 31.8וזאת כאשר התובעות ביצעו עבודות נקיון כהכנה לפתיחת שנת הלימודים. .4לא שולמו בעד שעות נוספות. .5מספר העובדות בשרות הנקיון בכל שנה ושנה מהשנים הנתבעות היה עד שנת 1985, ארבע עובדות והן שלוש התובעות וכן גם גב' בהיה עסאף. לאחר מכן עזבה הגב' בהיה עסאף את העבודה בבית הספר ואז עבודות הנקיון עד שנת 1992נעשו על ידי שלוש התובעות בלבד. .6התובעות לא קיבלו משכורת בעד 12חודשים בכל שנה אלא רק בעד 10 חודשים + בצירוף בונוס בעד עשרת הימים האחרונים של חודש אוגוסט בכל שנה כמפורט בסעיף 3לעיל. .7התובעות חוזרות על סיכום הטענות שהוגש מטעמן בתיק זה וכן על התצהיר שהוגש מטעמן מיום 26.5.96ואשר צורף לתגובת ב"כ התובעות והעתק ממנו מצ"ב." .7בפסק דינו ציין בית הדין האזורי כי בנוסף לעובדות שפורטו בהודעת ב"כ המשיבות, יש להתייחס לעובדות הבאות: "א. בית ספר יסודי (א) פעל 5ימים בשבוע. ב. התובעות 1- 3עבדו בשנים 1985עד 1992כעובדות שכירות אצל הנתבעת, בעבודות נקיון בבית הספר היסודי(א). ג. לתובעת הראשונה שולמה משכורת לפי חצי משרה, ואילו לתובעות השניה והשלישית שולמה משכורת לפי שני שליש משרה. ד. הנתבעת קיבלה מהתובעות מכתב מיום 18.12.92שהינה הפניה הראשונה של התובעות אליה, ואשר בו ביקשו ממנה לשלם להן את הפרש השכר המגיע להן כטענתם. ה. לב"כ התובעות היתה פגישה עם נציגי הנתבעת, והפגישה לא נשאה פרי. ו. ב- 14.10.91מינתה הנתבעת את גב' אלחאג' כעובדת נקיון נוספת על שלושת התובעות בהיקף של 2/1משרה. ז. התובעת הראשונה נפגעה בתאונת דרכים, ב/1- 92ולא חזרה לעבודה. ח. על הצדדים חל תקנון משרד החינוך הקובע היקף משרה לעובדי נקיון בבתי ספר." .8בפסק דינו קבע בית הדין האזורי כדלקמן: " .9א. ... ב. אין מחלוקת כי התובעות עבדו בבית ספר השייך לנתבעת במבנה תקני, ובכך מודה ב"כ הנתבעת בסיכומיה. בית הספר בו עובדות התובעות פועל 5ימים בשבוע, לפיכך, חלה הוראה ג(1)(ב) לתקנון, בהתאם להוראה, 6כתות מהוות משרה מלאה, מכסת שעות העבודה לאותה משרה הן 40שעות. מכאן, כדי שעובד יהיה זכאי לשכר של משרה הוא צריך לעבוד 40שעות ולנקות 6כתות, מדובר בשני תנאים מצטברים. ג. סעיף ג(4) לתקנון מתייחס למשכורת וחופשה שנתית ועל פי סעיף זה (4(ב)) שרת זכאי לתשלום משכורת מלאה של 10חודשים בשנה. ד. בהתייחס לנ"ל, יש לדחות טענת ב"כ הנתבעת בסיכומיה, כאילו יש לחשב ימי העבודה בפועל (ראה סעיף 10לסיכומים לפי חישוב שעשתה ב"כ הנתבעת אזי התובעות קבלו יותר מהמגיע להן). ה. דין הטענה להדחות מטעם נוסף, מאחר ואין מדובר בעובדות לשעה אלא מדובר בעובדות במשכורת חודשית, וממילא חופשות, חגים, שבתות וכד' חלים על המעביד (למעט חופשה בהיקף של חודשיים כל שנה, אליהם מתייחס התקנון). ו. העובדה שכך נהגה הנתבעת כל השנים בשלמה משכורת לפי היקף משרתה כגירסתה, היא המלמדת שכך יש לפעול, וכך היה ראוי לפעול לפי תקנון משרד החינוך. ז. כפי שציינו לעיל, התקנון קובע תנאים מצטברים לקביעת היקף המשרה, דהיינו מספר כתות + שעות עבודה. בהתאם להודעת ב"כ התובעות כנ"ל, התובעות עבדו מ-00:9-00:15, דהיינו 6שעות ליום 5xימי עבודה = 30שעות בשבוע. מכאן, התנאי של מספר שעות לקבלת משרה מלאה אינו מתקיים בתובעות, הואיל, וכדי לקבל משרה מלאה עליהן לעבוד 40שעות. ח. כעולה מהעובדות שפורטו לעיל, תובעות 2, 3קבלו משכורת לפי 3/2משרה, למרות שהן זכאיות לשכר לפי 4/3משרה. תובעת 1קיבלה 2/1משרה, למרות שהיא זכאית לשכר לפי 4/3משרה. ט. היקף המשרה הנ"ל (4/3) נקבע בהתחשב בעובדות הנ"ל, דהיינו: שהיו 18כתות ו- 3תובעות עבדו בנקיון, ובעניין זה הלכתי לקראת התובעות באופן כזה שמספר הכתות התחלק באופן שווה לכל אחת. י. התקופה שלה זכאיות התובעות להפרשים הנה משנת הלימודים 1988/1987- (בכפוף לתקופת ההתיישנות), ועד 14/10/91המועד בו נתקבלה לעבודה גב' אלחאג'). יא. החל ממועד 14.10.91זה החלה גב' אלחאג' לעבוד בנקיון אותן כתות בית הספר שעל נקיונן היו אחראיות התובעות, מכאן, השיטה בה הלכתי כמפורט לעיל אינה מתאימה כאשר גב' אלחאג' החלה לעבוד והטוען אחרת עליו הראיה, דהיינו התובעות היו צריכות להוכיח כי למרות שגב' אלחאג' התקבלה לעבודה הן המשיכו לבצע אותה עבודה (דהיינו אותן מספר כתות כבעבר), ובראיות שהוצגו אין הוכחה לכך. יב. לענין ההסכמה כביכול שהושגה בין המועצה לתובעות לתשלום סכום של -.543, 40ש"ח לכל תובעת, דין הטענה להדחות משני טעמים: המסמך שהוצג חתום אך ורק ע"י התובעות. לפיכך, על פניו אין מסמך זה מורה על הסכם. עצם העובדה שהוגשה תביעה על יסוד התקנון, ולא על יסוד המסמך הנחזה להיות הסכם, הוא המורה כי אין הסכם, אחרת, ניתן היה לבסס התביעה על הסכם. .10בסיכום, התובעות זכאיות להפרשי שכר כאמור בסעיף 9(ח) לעיל בכפוף לנוכחותן בעבודה, בהתייחס לתלושי המשכורת שהוצגו. .11ב"כ הצדדים יערכו החישוב הכספי המגיע לכל אחת מהתובעות, רצוי בהסכמה, וזאת תוך 30יום מהיום, שאם לא כן בית הדין יצטרך להעזר במומחה לחישוב ההפרש המגיע לכל אחת מהתובעות. יש לעדכן את בית הדין תוך 30יום מהיום. לצורך החישוב המגיע, וההוצאות המגיעות לצד הזוכה תוגש בקשה נפרדת וההחלטה בה תהווה חלק בלתי נפרד מפסק הדין." על כך הוגש הערעור שלפנינו, מטעם המועצה המקומית. הליך הערעור .9הטענות העיקריות של ב"כ המועצה המקומית לפנינו הן כדלקמן: (א) בבית הספר בו עבדו המשיבות לא היו 18כיתות כפי שקבע בית הדין האזורי, אלא 12עד 14כיתות בלבד. בהתאם לכך, העסיקה המועצה המקומית עובדי נקיון מעל לתקן המפורט בתקנון משרד החינוך והתרבות; (ב) המשיבות לא עבדו 6שעות ליום, אלא עבדו שעות עבודה בהיקף חלקיות המשרה של כל אחת מהן; (ג) המשיבות לא עבדו בתקופות החופשות והחגים, ועל כן אין הן זכאיות לתשלום בעד החופשות; (ד) בית הדין האזורי לא התיחס לעובדות שהוצגו לו, ושמהן עולה כי גירסתה של המועצה המקומית עדיפה על גירסת המשיבות; (ה) בהעדר חומר ראיות מספיק, לא היה מקום להעדפת גירסת המשיבות על גירסתה של המועצה המקומית. .10הטענות העיקריות של ב"כ המשיבות לפנינו הן כדלקמן: (א) ההסכמה הדיונית בין הצדדים (ר' פיסקה 5לעיל), פירושה הסמכת בית הדין האזורי לפסוק לפשרה לפי סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, החל בבית הדין לעבודה. על כן, אין להתערב בפסיקתו של בית הדין האזורי; (ב) לחלופין, אופן ניהול הדיון וההסכמה הדיונית העניקו לבית הדין האזורי שיקול דעת רחב מאוד לפסוק במחלוקת שבין הצדדים; (ג) בית הדין האזורי פסק כדין לגבי מספר הכיתות, חלקיות משרותיהן של המשיבות וכן לגבי עבודתן בתקופות החופשות והחגים; (ד) המועצה המקומית לא שיתפה פעולה עם המשיבות בהגשת הטיעונים והסיכומים. .11על-פי החלטה מיום 2.2.1998הגישו ב"כ הצדדים השלמות לטיעוניהם בכתב, והוחלט כי פסק הדין יינתן על פי הטיעונים שבתיק. ההכרעה בערעור .12נדגיש כי על פי ההסכמה הדיונית בין הצדדים בבית הדין האזורי, לא הושמעו עדויות בהליך, אלא הוגשו סיכומים וטיעונים בלבד. ההסכמה הדיונית מיום 21.3.1995היתה כדלקמן: "ב"כ הצדדים: אנו מסכימים לצרף את כל המסמכים הנוגעים לענין בהסכמה וכן נפרט את העובדות שאינן שנויות במחלוקת. כל זה נגיש בהסכמה ולאחר מכן נסכם את הטענות. ב"כ התובעות ראשון וב"כ הנתבעת לאחר מכן. 30יום לכל צד. כמו כן מסכימים לדן יחיד. החלטה ניתן תוקף של החלטה להסכמת הצדדים." .13לאחר הגשת הסיכומים, התברר לבית הדין האזורי כי אין ביכולתו לפסוק בשאלות העובדתיות, ועל כן החליט בית הדין ביום 31.5.1995, כדלקמן: " .1ביום 21.3.95הסכימו ב"כ הצדדים לסכם על סמך מסמכים שיצורפו וכן עובדות שאינן שנויות במחלוקת. .2ב"כ הצדדים פעלו בהתאם לנ"ל, הוגשו סיכומים ומסמכים, אולם לאחר עיון בסיכומים מתברר שחסרות עובדות ו/או ב"כ הצדדים התייחסו לעובדות נוספות שיש לגביהן מחלוקת, דבר שאינו מאפשר מתן פס"ד. .3בהתייחס לנ"ל מתבקשים ב"כ הצדדים להשלים סיכומיהם ו/או להתייחס לעובדות הבאות ולהגיע להסכמה לגביהן: א. מספר כתות לימוד בכל שנה מהשנים הנתבעות. ב. מספר שעות העבודה של כל עובדת ועובדת בכל שנה מהשנים הנתבעות (יש להתייחס לחודש עבודה). ג. אם שולמו שעות נוספות במהלך השנים, יש להסכים על השעות הנוספות ששולמו לכל עובדת (יש להתייחס לחודשי עבודה). ד. מספר העובדות בשרותי נקיון בכל שנה ושנה מהשנים הנתבעות (יש להתייחס לחודשי עבודה). ה. האם זה נכון שהתובעות קיבלו 12חודשי משכורת, בעוד שעבדו 10חודשים, אם לא, מה נכון. .4תגובה עד 25.6.95בהסכמה, אם אין הסכמה יש לתאם מועד ולהופיע בפני". בתשובה לכך ניתנה הודעה מאת ב"כ המשיבים (ר' פיסקה 6לעיל) וכן ניתנה תגובת המועצה המקומית ביום .30.9.1996 .14אין אנו מקבלים את טענת ב"כ המשיבות כי בהסכמה הדיונית שבין הצדדים היתה הסכמה לפסיקה לפשרה על ידי בית הדין האזורי. הסכמה לפסיקה פשרה צריכה להיעשות במפורש ובמודע, וזאת לא היה בעניין שלפנינו. מכך שהצדדים לא הביאו לפני בית הדין האזורי ראיות בדרך המקובלת, אלא הביאו, בהסכמה מפורשת, טיעונים וגירסאות בשאלות העובדתיות, ניתן להסיק כי הצדדים הסמיכו את בית הדין האזורי להכריע גם בשאלות העובדתיות על פי החומר שיהיה לפניו. הכרעה מעין זו אינה על בסיס התרשמויות מעדים ועדויותיהם, אלא היא נעשית על בסיס הערכה של מכלול החומר בכתובים שלפני בית הדין האזורי, הקשר הדברים והרקע העובדתי, התקנוני והמשפטי. במצב שכזה אין לאמר כי נטל ההוכחה מוטל, כמקובל, על המשיבות, שהיו התובעות בבית הדין האזורי. יכלו הצדדים שלא להסכים הסכמה דיונית מן הסוג שעליה הסכימו. אילו היה כך, נטל ההוכחה היה על המשיבות להוכיח את מספר הכיתות, שעות עבודתן ועובדות אחרות הדרושות להכרעה בתביעתן. אולם, לאור ההסכמה הדיונית, ניתנה לבית הדין האזורי סמכות רחבה להכריע בתשתית העובדתית ובשאלות המשפטיות. אכן, במצב שכזה, אפשרות ההתערבות של ערכאת הערעור היא קלה יותר, באשר מדובר בהכרעה על פי מסמכים וטיעונים. אולם, ככל שהערכאה הדיונית הכריעה בתביעה במנומק ובאופן הגיוני וסביר, לא תתערב ערכאת הערעור בהחלטתה. .15למקרא הכרעתו של בית הדין האזורי, כמצוטט בפיסקה 8לעיל, עולה כי בית הדין השתית את הכרעתו על המסמכים והטיעונים שהיו לפניו. נראה לנו כי הנמקתו של בית הדין האזורי מנומקת, הגיונית וסבירה, על פי הקשר הדברים והרקע העובדתי, התקנוני והמשפטי. לפיכך, בנסיבות אלה, ובמודגש - לאור ההסכמה הדיונית שבין הצדדים, אנו מחליטים שלא להתערב במסקנותיו של בית הדין האזורי. .16התוצאה היא שיש לדחות את הערעור, ואנו משאירים בעינה את הכרעתו של בית הדין האזורי בפיסקה 10לפסק דינו. .17העניין מוחזר לבית הדין האזורי למען יקבע לוח זמנים במקום לוח הזמנים שפורט בפיסקה 11לפסק דינו. סיכום .18לאור כל האמור לעיל, הערעור נדחה כמפורט בפיסקאות 16ו- 17לעיל. .19המועצה המקומית תשלם למשיבות את הוצאות הערעור בסך 500, 3ש"ח בצירוף מע"מ. .20פסק הדין יישלח לצדדים בדואר.דיני חינוךהפרשי שכרעובדי ניקיוןבית ספר