מתן חשבונות בתביעה לפירוק שותפות

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מתן חשבונות בתביעה לפירוק שותפות: 1. בתיק זה ניתן פסק דין ביום 23.12.08. 2. עניינה של התובענה בנושא פירוק שותפות עסקית שפעלה בין השנים 2002-2004 בין שותפים, הם הצדדים לתביעה, וזו נדחתה בפני. 3. התיק נדון בערעור בתיק ע"א 1228/09 בבית המשפט המחוזי בתל אביב, ובו נקבע ביום 20.11.10 כי בהחלטות ביניים נקבע בישיבת קדם משפט, בפני כבוד השופטת (בדימוס) דליה מארק הורנצ'יק, כדלקמן: "... מן הראוי לפצל את הדיון בין פרק התביעה שעניינו מתן חשבונות וסעד כספי לבין השאלה של יסוד "השותפות" וסיום יחסי השותפות... יואילו בעלי הדין להגיש תצהירי עדויות ראשיות בשאלת מועד סיום יחסי השותפות בין השותפים במסגרת החברה ותוקפו של הסכם אם היה הסכם ואם פעלו על יסודו...." (להלן: "החלטת הפיצול"). 4. בית המשפט המחוזי החליט כי כיוון שהחלטה זו לא שונתה על ידי, יש צדק בדברי המערערים כי בסטיית בית משפט קמא מהחלטת הפיצול, מבלי לשתף בכך מראש את הצדדים, נמנע מהם להביא ראיות שעשויות היו לשנות את התמונה מן הקצה אל הקצה, שכן לא ניתן לזקוף לחובתם העדר הגשת חוות דעת מקצועית וחשבונאיות, כפי שנעשה. 5. הצדדים הגישו סיכומים נוספים ומשלימים לנושא זה. בא כח התובעים גורס כי הסכם הצדדים הקובע הינו חוזה מיום 24.11.02, טיוטת החוזה האחרונה שהוחלפה בין הצדדים, נספח א' לכתב התביעה, וכי השותפות הסתיימה ביום 23.11.04 - ועד למועד זה מבקש הוא מן הנתבעים ליתן חשבונות. 6. בא כח הנתבעים מודה כי טיוטת החוזה האחרונה הכתובה הינה מיום 24.11.02, המהווה, אכן, נספח א' לכתב התביעה, אולם לגבי מועד סיום השותפות הסתיים זה ביום 30.6.04 שכן החומר החשבונאי שנערך ביניהם הינו ליום 30.6.04, וזאת מבלי שהתובעים מחו בזמן אמת על מועד זה על פי קביעתו של רו"ח מר יעקב שני, המוצג נ/2, רואה החשבון של השותפות, על פיה ערך התחשבנות הצדדים ליום 30.6.04 על פי המסמכים כדלהלן: "כרטסת הוצאות לשנת המס 2002 ו - 2003. כרטסת הוצאות לתקופה של 30.6.04 - 1.1.04 ומאזן בוחן ליום 30.6.04. רשימת רכוש קבוע לסוף שנת 2003, הכוללת פירוט הרכוש, תאריכי רכישתו, עלותו והפחת שנצבר בינינו. רשימת רכוש קבוע שנרכש בתקופה של 30.6.04 - 1.1.04. רשימת עובדים וסכומי הפיצויים שיש לשלם בגינם בניכוי הסכום שנצבר בקופת הפיצויים על שם החברה". 7. לאור קיומה של טיוטת חוזה אחרונה כתובה, שהצדדים לא טרחו לחתום עליה, לרבות ציון מועדה, יש לראות בטיוטה האחרונה מיום 24.11.02 את הסכם הצדדים החל מיום 1.1.02, בו החלו הצדדים לעבוד יחדיו במשרד השותפות. 8. לענין מועד סיום החוזה, סברת ב"כ התובעים כי יש לראות מועד סיום יחסי השותפות כיום 23.9.04, יום העברת מניות התובעים בשותפות לרעיית מר אחיקם ביתן, הנתבע, וכן למנות עוד שני חדשים נוספים על פי סעיף 14.1 להסכם בדבר מסירת הודעה מוקדמת בכתב בת חודשיים לשותפים, כך שמועד סיום השותפות הוא 23.11.04, נראית מלאכותית, לטעמי, שכן, בפועל, על פי הראיות, קבעו הצדדים עצמם כי התחשבנותם תהא עד יום 30.6.04 בכל התחשבנויותיהם דנן ותמלילי קלטותיהם, ומועד העברת המניות נעשה לאחר יום 13.9.04, יום בו קיבלו הצדדים כל אחד ערך שווי הציוד עליו כבר הוסכם במסמך משותף, נ/6 לתצהיר הנתבע נ/1, המונה פריטי ציוד מיום 1.1.02 - ועד ליום 30.6.04. 9. על כן, לאור ראיות אלה, מתירה אנכי מתן חשבונות לתובעים לתקופת מתחילת ההסכם על פיו פעלו ביום 1.1.02 עד ליום 30.6.04, מועד סיום השותפות. 10. אשר על כן, יתנו הנתבעים חשבונות לתקופה דלעיל וזאת בתוך 60 יום מהיום. בנסיבות העניין, יישא כל צד בהוצאותיו.מסמכיםדיני חברותמתן חשבונותפירוק שותפותשותפות