פיטורי גזבר רשות מקומית

סעיף 171 (א) לפקודת העיריות [נוסח משולב], מסדיר בין השאר את הליך פיטוריו של גזבר עיריה. בסעיף 171 (ג1) (1) נקבע כדלקמן: "החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בסעיף קטן (ב) (1) וסבר הגזבר כי ההחלטה לפטרו התבססה על טעמים שאינם עניניים, רשאי הוא לפנות לועדה שימנה השר לענין סעיף קטן זה בבקשה לדחון את החלטת המועצה; בועדה יהיו חברים נציגי השר ונציגי שר האוצר שימנו השרים מבין עובדי משרדיהם, ושמספרים ייקבע בידי השר; נוכחה הועדה לאחר שנתנה הזדמנות לראש העיריה להשמיע את טענותיו, שהחלטת המועצה אינה נובעת משיקולים עניניים, רשאית היא לבטל את החלטת המועצה". מכח סעיף 34 א' לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש], חלה הוראה זו גם על פיטוריו של גזבר מועצה מקומית. קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא פיטורי גזבר רשות מקומית: 1. זוהי בקשה למתן סעדים זמניים הקשורים בפיטוריה של המבקשת במסגרתה מתבקש ביה"ד כדלקמן: "א. לאסור על המשיבה לפעול לאיוש תפקיד הגזבר במועצה המקומית גני תקווה בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של פרסום מכרז מכל סוג שהוא ו/או זימון מועמדים לראיונות ו/או זימון מועמדים לוועדת בחינה ו/או איוש המשרה בכל דרך אחרת, וזאת עד למתן החלטה של הוועדה המשותפת למשרד הפנים ומשרד האוצר מכח הוראות סעיף 34 א' לפקודת המועצות המקומיות (נוסח חדש), המחילה את סעיף 171 (ג1) (1) לפקודת העיריות (נוסח חדש) (להלן: הוועדה). ב. להורות למשיבה להשיב את המבקשת לעבודתה בתפקיד גזברית עד לסיום ההליכים וקבלת החלטה סופית של הוועדה בבקשה שהגישה המבקשת עוד ביום 17.8.10 לביטול החלטת המועצה שעניינה פיטוריה. ג. לאסור על המשיבה לנקוט בכל פעולה שעניינה פגיעה בזכויותיה ובתנאי שכרה של המבקשת ולהמשיך לשלם וליתן למבקשת את כל הזכויות המגיעות לה בהתאם לחוזה בכירים, שנחתם בין המבקשת לבין המשיבה. ד. להורות למשיבה להשיב למבקשת את קו הטלפון הנייד שנותק ביום א' ה-15.8.10, וכן להורות למשיבה להשיב למבקשת את הדלקן שנותק מהרכב הצמוד שניתן לה בהתאם ל חוזה הבכירים". רקע עובדתי תמציתי 2. המבקשת הינה רואת חשבון בהשכלתה בעלת ניסיון וותק מקצועי של כ-15 שנים. המבקשת מכהנת בתפקיד גזברית במשיבה ומועסקת בהתאם לחוזה בכירים. המבקשת מכהנת בתפקיד זה החל מחודש מאי 2008 לאחר שנבחרה במכרז כדין ומינויה אושר על ידי מליאת המועצה ביום 21.5.08. 3. ביום 27.7.10 נסעו המבקשת וראש המועצה מר אבישי לוין לפגישה מקצועית. לאחר שחזרו למועצה אמר ראש המועצה למבקשת, כי הוא אינו מסוגל עוד לעבוד עימה. ראש המועצה הציע לה לפרוש מיוזמתה ולאחר שהמבקשת ביקשה הסברים, גולל באוזניה ראש המועצה את טענותיו ובין השאר ציין את פרשת רח' הכרמל, שפרטיה הרלוונטיים יובאו להלן. 4. ביום 10.8.10 קיבלה המבקשת מכתב מראש המועצה ובה הודעה על הכוונה לפטרה. באותו מכתב זומנה המבקשת לשימוע בפני מליאת המועצה שנקבעה ליום 5.8.10. לבקשת המבקשת נדחתה הישיבה ליום 10.8.10. 5. ביום 10.8.10 התקיימה ישיבת מליאת המועצה. המבקשת הופיעה מלווה בשני עורכי דינה והציגה בפני המליאה את טיעוניה כנגד הפיטורים. עם סיום הישיבה הוחלט ברוב דיעות לפטר את המבקשת. ביום 11.8.10 נשלח למבקשת מכתב הפיטורים על פיו, עבודתה תסתיים בתום שלושה חודשים מיום המכתב. 6. המועצה פרסמה ביום 19.8.10 מודעת "דרושים" למשרות גזבר. 7. טיעוני הצדדים יפורטו להלן ולאחר פירוט זה, תובא הכרעתי בטיעונים אלו. כבר בשלב זה יצויין, כי משמדובר בהליך זמני הרי שהקביעות בהחלטה זו הינן לכאורה בלבד ובגדר הנחוץ להליך הזמני. דיון והכרעה הליך הפיטורים 8. כאמור, ביום 27.7.10 הודיע ראש המועצה למבקשת בעל פה על כוונתו לפטרה. ביום 1.8.10 נשלח למבקשת מכתב בנוסח הבא (נספח ב' לבקשה): "אל הגברת איריס עוזיהו - גזברית המועצה הנדון: הפסקת עבודתך במועצה - פיטורין בשיחתנו בתאריך 27.7.10 הודעתי לך על כוונתי להפסיק את עבודתך במועצה. בשיחתנו זו העליתי את עיקרי הדברים, תחת הכותרת : אי התאמה לתפקיד ציבורי. הריני לעלות בכתב את עיקרי הדברים משיחתנו תוך הודעה שביום חמישי הקרוב 5.8.10 תתקיים ישיבת מליאה בנושא הנדון ותינתן לך ההזדמנות להשמיע את טיעונייך, כפי שעשית זאת עימי בשיחתנו ואף להרחיב. תוכלי להיעזר בכל איש מקצוע ולהיערך כרצונך בתשובותייך לפני חברי המליאה אשר גם יצביעו בנושא הנדון וכרשום בסדר היום בזימון לישיבת המליאה. להלן עיקרי העובדות שהביאו לפיטורייך: חוסר יכולת לעבודה בצוות. אי שיתוף עובדים, מנהלים וראש מועצה בהחלטותייך. חוסר רגישות במגע עם תושבים בעיקר אלו הנתונים לקשיים ומצוקות. גרימת נזק ממשי בהתכתבויות עם דיירי רחוב הכרמל ושכונת גנים. אי הבנתך את עבודתך הציבורית. ראייה של הטפל ולא העיקר בטיפול בנושאים שונים. יצירת מחלוקות וריב עם שני מנכלים בהווה ובעבר. כל אלו ביחד ולחוד ולאחר הרבה שיחות בינינו וניסיונות תיקון למחלוקות ביני ובינך, הביאו לכוונתי להפסקת עבודתך מחוסר התאמה לתפקיד ציבורי זה. בכבוד רב, אבישי לוין ראש המועצה". 9. ביום 10.8.10 התקיימה ישיבת מליאת המועצה (פרוטוקול צורף כנספח ב'1 לבקשה). ראש המועצה מר אבישי לוין העלה בפני המועצה את כוונתו לפטרה וחזר בעל פה על עילות הפיטורים שפורטו במכתב. בישיבה השתתפה המבקשת וכן שני באי כוחה. המבקשת העלתה בהרחבה את טענותיה כנגד הפיטורים בצירוף מצגת. ב"כ המבקשת עו"ד יחזקאל רייניץ טען גם הוא בשמה של המבקשת. לאחר מכן התקיים דיון בין חברי המועצה. בסופה של הישיבה הצביעו תשעה מחברי המועצה בעד ההצעה לפטר את המבקשת וחבר מועצה אחד נמנע. ביום 11.8.10 נשלח למבקשת מכתב הפסקת עבודה על פיה, תפסק עבודתה בתום שלושה חדשים מיום המכתב. המבקשת התבקשה לא להגיע יותר לעבודה החל מיום 15.8.10 לאסוף את הציוד האישי ולהחזיר את כל הציוד השייך למועצה לרבות מפתחות, טלפון נייד ורכב. 10. לטענת ב"כ המבקשת, לא הוצגו בפניה מסמכים התומכים בטענות שהועלו נגדה במכתב מיום 1.8.10. באשר להליך השימוע, הרי שלאחר שנדרשה המבקשת לצאת מהישיבה, העלו ראש המועצה וסגניתו טענות רבות וחדשות שלא הובאו מעולם בפני המבקשת ולא בא זכרן במכתב ההזמנה לשימוע. מדובר בטענות חמורות העולות לכדי הוצאת דיבה. בנוסף הוצגו מידעים ומצגים משפטיים שגויים ומטעים בכל הנוגע להליכים הקבועים בחוק באשר לפיטוריו של גזבר רשות מקומית. עוד טוענת ב"כ המבקשת כי עוד קודם לפיטורים הוא הסדיר את החזרתו של הגזבר הקודם למועצה. לא הוצאו למבקשת מכתבי התראה כלשהם בגין אי התאמתה לתפקיד ציבורי. גם במכתב הפיטורים לא הוצגו בפני המבקשת נימוקים להחלטת המליאה לפטרה. 11. אני דוחה טענות אלו של ב"כ המבקשת. המכתב מיום 10.8.10 כולל מגוון של טענות כבסיס לפיטורים. מדובר בחוסר יכולת לעבודה בצוות, אי שיתוף גורמים שונים בהחלטות, חוסר רגישות במגע עם תושבים, גרימת נזק ממשי והתכתבויות עם דיירי רח' הכרמל ושכונת גנים, אי הבנה של העבודה, ראיה של הטפל ולא העיקר ויצירת מחלוקת עם שני מנכלים. עובדה היא, כי במהלך ישיבת מליאת המועצה העלתה המבקשת בהרחבה ובאופן מסודר את גירסתה ועמדתה כנגד כל טענותיו של ראש המועצה. בטיעוניה הפנתה המבקשת לאירועים שונים במהלך תקופת עבודתה אשר לשיטתה מעידים על טיב עבודתה כמו מחדל של מפני זבל חיצוניים, ניהול של מחלקות שכר וכ"א, טיפול בתב"ר מרכז הספורט באשר לגירעון שצבר, הסדר של יתרת חובות לקבלן מרכז הספורט ולחברת המיזוג וכיוצא באלה נתונים הקשורים לעבודתה השוטפת. המבקשת טענה, כי בסופו של דבר פוטרה על רקע טיפולה בהוצאת שומות מס לדיירי רח' הכרמל. המבקשת פירטה את פעולותיה בנושא זה. בין השאר טענה כי כל פעולותיה בנושא נעשו בשיתוף פעולה עם מחלקות אחרות במועצה, באישור המועצה או בהודעה מראש, תוך פעילות סבירה באחריות ובזהירות. נתונים אלו מלמדים, כי המבקשת ידעה ידוע היטב מהן הטענות שמועלות נגדה וניתנה לה ההזדמנות להשיב לטענות אלו. דבריה של המבקשת נשמעו על ידי חברי מליאת המועצה כמו גם דבריו של בא כוחה. גם אם במהלך הדיון במליאת המועצה הועלו עובדות נוספות שלא פורטו במכתב מיום 1.8.10, הרי שמהפרוטוקול עולה, כי פיטוריה של המבקשת נעשו על רקע הטענות נגדה כפי שפורטו במכתב מיום 1.8.10 ולא בשל נתונים אחרים. 12. סעיף 171 (א) לפקודת העיריות [נוסח משולב], מסדיר בין השאר את הליך פיטוריו של גזבר עיריה. בסעיף 171 (ג1) (1) נקבע כדלקמן: "החליטה המועצה לפטר גזבר כאמור בסעיף קטן (ב) (1) וסבר הגזבר כי ההחלטה לפטרו התבססה על טעמים שאינם עניניים, רשאי הוא לפנות לועדה שימנה השר לענין סעיף קטן זה בבקשה לדחון את החלטת המועצה; בועדה יהיו חברים נציגי השר ונציגי שר האוצר שימנו השרים מבין עובדי משרדיהם, ושמספרים ייקבע בידי השר; נוכחה הועדה לאחר שנתנה הזדמנות לראש העיריה להשמיע את טענותיו, שהחלטת המועצה אינה נובעת משיקולים עניניים, רשאית היא לבטל את החלטת המועצה". מכח סעיף 34 א' לפקודת המועצות המקומיות [נוסח חדש], חלה הוראה זו גם על פיטוריו של גזבר מועצה מקומית. ביום 17.8.10 הגישה המבקשת בקשה לועדה האמורה וביקשה לבטל את החלטת מליאת המועצה. טרם התקבלה החלטת הועדה. יצויין, כי על פי החלטת בית הדין מיום 6.9.10 ובהסכמת הצדדים, התבקש משרד הפנים להבהיר האם קיימים נהלים לדיונה של הועדה ואת משך הזמן הצפוי לדיון בפנייתה זו של המבקשת. ביום 19.9.10 התקבלה תשובת הלשכה המשפטית של משרד הפנים ולפיה, בשל חילופי גברי בהרכב הועדה, חל עיכוב ביכולת לכנס את הועדה. לא ניתן פירוט באשר לסדרי עבודתה של הועדה והמועד הצפוי לדיון בבקשתה של המבקשת. לטענת ב"כ המבקשת על בית הדין ליתן צו זמני המונע את פיטוריה של המבקשת עד להחלטת הועדה, הואיל ואי מתן צו כאמור, יסכל את מטרתו של המחוקק ויהפוך את הדיון בפני הועדה לכלי ריק מתוכן. בהמשך לטענה זו נטען, כי איוש המשרה בטרם מתן החלטה על ידי הועדה, יגרום לפגיעה בזכויות עתידיות של צדדים שלישיים אשר עלולים לטעון לזכויות למשרת הגזבר. 13. ב"כ המבקשת לא הפנתה להוראת דין כלשהי על פיה, יש לעכב את הליכי בחירת גזבר חדש בשל הפנייה לועדה. אני סבור, כי עצם הפנייה לועדה אין בה עילה מספקת ליתן את הצו הזמני המבוקש. ככל שהמחוקק היה סבור, כי פניה זו מעכבת את הליך הפיטורים או את המשך הליכי בחירת גזבר חדש, הדברים אמורים היו להיות מצויינים באופן ברור. יש ליתן משקל לצורך של המועצה להמשיך ולמלא את משימותיה. אין כל ספק, כי תפקידו של גזבר הוא מרכזי בהתנהלות של מועצה מקומית ועיכוב בבחירתו של גזבר חדש, עלול לפגוע בתיפקוד השוטף. ברי, כי המשך ההליכים לבחירת גזבר חדש גם אם יבואו לידי סיום, כפופים הם להחלטת הועדה ועל כן, על המועצה החובה להודיע לכל משנבחר לתפקיד, כי מדובר בבחירה על תנאי ובכפוף להחלטת הועדה. 14. מוסיפה ב"כ המבקשת וטוענת, כי על פי סעיף 4 לצו המועצות המקומיות (נוהל קבלת עובדים לעבודה) התשל"ז - 1977 ניתן למלא שורה של משרות - הכוללת משרה של גזבר - רק לאחר קבלת אישור נחיצות מילוי המשרה מאת שר הפנים או ראש מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות. אין מחלוקת, כי לא התקבל אישור של משרד הפנים למילוי משרת הגזבר למרות פנייה של המועצה. נוכח נתון זה, טוענת ב"כ המבקשת כי יש לעכב את המשך ההליכים לבחירת גזבר חדש. 15. במסגרת הדיון ביום 20.9.10 הבהיר ראש המועצה כי המועצה פירסמה מודעה לאיוש משרת הגזבר. משרד הפנים הודיע למנהל כח אדם שעל המועצה להמתין עם המשך ההליך עד להחלטת בית הדין. אני סבור, כי אין בטענה זו של ב"כ המבקשת עילה לעיכוב ההליך. מדובר בהוראת דין מינהלתית הנמנית על הוראות שונות במערך היחסים שבין משרד הפנים לבין הרשות המקומית. אין להוראה זו זיקה לשאלת היחסים שבין עובדי המועצה לבין המועצה במישור יחסי עובד ומעביד. ככל שהגורמים המוסמכים במשרד הפנים יחליטו שלא ליתן את האישור המדובר, הרי שהמועצה לא תוכל למנות גיזבר חדש. לענין זה אין כל צורך במתן צו על ידי בית הדין. 16. בבקשתה מציינת ב"כ המבקשת, כי עוד קודם לפיטוריה של המבקשת הודיע ראש המועצה בשיחה ביום 27.7.10, כי הגזבר הקודם ששימש בתפקיד לפני המבקשת חוזר לאייש את תפקיד הגזבר. מנתון זה מתבקש בית הדין לקבוע, כי מדובר בפיטורים פוליטיים. 17. לא שוכנעתי, כי מדובר בפגם בהליך הפיטורים מכח עובדה זו. הליך בחירתו של גזבר חדש אמור להתבצע במסגרת מכרז שאכן כבר פורסם. העובדה, כי בעל תפקיד קודם מבקש לחזור לתפקידו, אינה מעידה על שיקולים פוליטיים בלתי ראויים. עילות הפיטורים 18. ב"כ המבקשת טוענת בהרחבה כנגד עילות הפיטורים. בבקשה מפורטת עשייתה של המבקשת בגילוי מחדל פינוי האשפה על ידי קבלן האשפה, פעילותה של המבקשת לתיפקוד נאות של מחלקות השכר וכח האדם, טיפול בגירעון תב"ר מרכז הספורט, ליווי צמוד של החברה לפיתוח גני תקווה, וכיוצא באלו פעילויות מוצלחות במסגרת תפקידה. המבקשת אף דוחה את הטענה כי אין לה יכולת לעבוד בצוות ומפרטת את ההישגים אליהם הגיעה בזכות עבודת צוות. גם הטענה בדבר אי שיתוף עובדים מנהלים וראש המועצה בהחלטות, נדחית על ידה. המבקשת מפרטת בבקשתה את מה שקרוי "פרשת רח' הכרמל", אשר לגישתה הינה הסיבה האמיתית לפיטוריה. לטענתה, הואיל וחלק מהתושבים התלוננו על הוצאת שומות מס הרי שראש המועצה החליט להקריב את ראשה של המבקשת על מזבח הפופולריות שלו בהתעלם מכך שהמבקשת פעלה על פי דין. מנגד בתגובתה מציינת המועצה, כי כבר בתחילת עבודתה של המבקשת התגלו חילוקי דיעות וחוסר שיתוף פעולה בין גורמים בכירים במועצה לבין המבקשת. פעמים רבות היו התקלויות ותלונות של עובדים ובעלי תפקידים במועצה כנגד המבקשת כשראש המועצה נאלץ ליישר את ההדורים. לטענת המועצה, היו עיכובים בלתי נסבלים בעבודתה של המבקשת עם עובדים שונים במועצה, חוזים שונים שהועברו לחתימתה עוכבו ועוכבו במכוון תשלומים לספקים. המבקשת היתה מקבלת החלטות על דעת עצמה מבלי לשתף את בעלי התפקידים הרלוונטיים. עבודתה התאפיינה בחוסר רגישות ציבורית ובחוסר הבנה מוחלט של תפקידה הציבורי כמשרתת ציבור. באשר לפרשת רח' הכרמל, הרי שלטענת המועצה השומות נערכו ברשלנות ולא ניתנה לתושבים ההזדמנות להשיג על ההערכה לפני הוצאת השומה והשומות שנערכו היו לא נכונות מלכתחילה בידיעתה של המבקשת. למרות שהמבקשת התבקשה, היא לא הודיעה על הוצאת השומות ללשכת ראש המועצה. עוד מעלה המועצה תלונות בדבר הגעתה של המבקשת לעבודה בשעות מאוחרות וכן אי ניקיון כפיים ציבורי. 19. בע"ע 1123/01 בית ספר תיכון עירוני כל ישראל חברים בתל אביב יפו נ' יצחק צויזנר פד"ע לו' 438 דן בית הדין הארצי בפיטוריו של מנהל בית ספר ובין השאר נקבע, כי: "כלל הוא כי בית הדין לא ישים שיקול דעתו תחת שיקול דעתה של הרשות המוסמכת, וכי לא יתערב בהחלטתה לשנותה, לא אם כן נמצא כי אותה החלטה ניתנה בחריגה מסמכות, או כי יש בה פגיעה בכללי הצדק הטבעי, או כי היא נגועה בשקולים זרים או באי סבירות קיצונית היורדת לשורשו של עניין. בית הדין אף לא ישים שיקול דעתו תחת זה של הרשות אפילו היה הוא עצמו בוחר באפשרות אחרת מזו שבחרה בה הרשות ללכת, כל עוד מצויה באותה אפשרות במיתחם הסבירות". פסיקה זו הינה המשך לפסיקה ארוכת שנים של בית המשפט העליון בשאלת התערבותו של בית המשפט בהחלטות של רשות מינהלית. ההכרעה בדבר טיב עבודתה של המבקשת והאם איכות עבודתה יש בה עילה לפיטוריה מעבודתה מונחת לפתחה של מי שמוסמך לפטרה מכח הדין, היינו למליאת המועצה. אין בית הדין מתערב בהחלטה זו של הגוף המוסמך אלא אם כן מדובר בחריגה מסמכות, פגיעה בכללי הצדק הטבעי או אי סבירות קיצונית. בפני מליאת המועצה הוצגה עמדתו של ראש המועצה ולפיה, קיימות מספר עילות בגינן מבקש הוא לפטר את המבקשת. המבקשת העלתה בפני מליאת המועצה את טענותיה שלה ובסופו של דיון, החליטה מליאת המועצה לפטרה. לא מצאתי, כי מדובר בחריגה מסמכותה של מליאת המועצה או בפגיעה כלשהי בכללי הצדק הטבעי. כפי שפורט לעיל, מליאת המועצה שמעה את כל טענותיה של המבקשת ושל בא כוחה והחליטה כפי שהחליטה. גם אם יש צדק בטענות המבקשת באשר לאיכות עבודתה בנושאים שונים, הרי שרשאית שהיתה מליאת המועצה ליתן דגש לרבדים נוספים בתיפקודה של המבקשת, אשר לפי שיקול דעתה אינם עולים בקנה אחד עם תיפקוד נאות של גזבר, ולהחליט את אשר החליטה. מדובר בהחלטה שניתנה על פי סמכותה של מליאת המועצה לאחר שמיעת המבקשת וההחלטה מצויה במתחם הסבירות. סיכום 20. נוכח האמור לעיל, נדחות הבקשות למתן סעדים זמניים. המשיבה רשאית להמשיך בהליכי בחירת גזבר בכפוף להנחיות משרד הפנים. ככל שימשכו ההליכים, על המשיבה להודיע למועמד שיבחר על קיומו של ההליך העיקרי בבית הדין ועל האפשרות שהמבקשת תשוב למשרתה מכח פסק דינו של בית דין זה. המבקשת תשא בהוצאות המשיבה ובשכ"ט עו"ד בסכום כולל של 4,000 ₪ בצירוף מע"מ וזאת תוך 30 יום מקבלת החלטה זו. החלטה באשר להמשך ההליך תינתן בנפרד. גזברותרשויות מקומיותפיטורים