פסק דין חלקי

האם לבית המשפט יש סמכות ליתן פסק דין חלקי ? סעיף 191תקנות סדר הדין האזרחי קובע כי בית-משפט רשאי, בכל שלב משלבי הדיון, להוציא פסק-דין באחת התביעות שבתובענה או בחלק מתביעה וליתן את הסעד הנתבע, כולו או מקצתו, לאותה תביעה או לחלקה, כל אימת שנראה לבית המשפט, שאין בהמשך הדיון כדי לשנות את הממצאים לגבי העובדות המהותיות לעניין אותה תביעה או חלקה או לגבי השאלות, העומדות להכרעה לעניין זה. ניתן לנקוט דרך דיונית זו, כאשר נובע מן החומר המצוי לפני הערכאה השיפוטית, כי המשפט הגיע לשלב כזה "שאין צידוק להשהות לגביו את מתן פסק הדין עד אשר יהא בידי השופט לפסוק במחלוקת כולה" (ד"ר י' זוסמן, סדרי הדין האזרחי (בורסי - פרץ את טובים מהדורה 4, תשל"ד) 408). להלן הנוסח סעיף 191: 191. פסק דין חלקי בית המשפט רשאי, בכל שלב משלבי הדיון, להוציא פסק דין באחת התביעות שבתובענה או בחלק מהתביעה, וליתן את הסעד הנתבע, כולו או מקצתו, לאותה תביעה או לחלקה, או לסרב לתיתו, כל אימת שנראה לבית המשפט שאין בהמשך הדיון כדי לשנות את הממצאים לגבי העובדות המהותיות או לגבי השאלות העומדות להכרעה לענין התביעה או הסעד כאמור.פסק דין חלקי