תשלום על עבודות איטום

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא תשלום על עבודות איטום: 1. הנתבע, קיבוץ הראל, חפץ באיטום גג מבנה חדר האוכל הישן בקיבוץ, מבנה שיועד לשמש כאולם כנסים ואירועים. למבנה זה, שהוא למעשה צריף, היה גג המורכב מלוחות אסבסט. לשם ביצוע עבודות האיטום התקשר הנתבע עם התובעים, אשר פעלו תחת השם המסחרי "א.ס. עבודות איטום ובידוד". הוסכם כי איטום גג הצריף ייעשה באמצעות יריעות P.V.C "משוריינות" מתוצרת העוגנפלסט. כאשר סיימו התובעים לבצע את עבודות האיטום נתקלו בטענות מצד אנשי הנתבע בכל הנוגע לטיב העבודה . נטען כי העבודה בוצעה בצורה לא מקצועית ורשלנית. נערכה פגישה בנסיון ליישב את המחלוקות. על מה שהוסכם בפגישה חלוקים הצדדים. בסופו של דבר הוסר האיטום ע"י הנתבע והוזמן קבלן אחר לביצוע העבודה. התביעה היא לתשלום התמורה שהוסכמה עבור ביצוע עבודות האיטום (סך 15,451.- ש"ח ליום 11.7.95) ועוד סך של 3,500.- ש"ח כפיצוי עבור הנזקים שנגרמו לתובעים. 2. תחילה נשמעה עדותו של האדריכל מר יורם פרידמן, אשר שירותיו נשכרו ע"י הסוכנות היהודית שמימנה עבודות בניה שונות אצל הנתבע. מר פרידמן פעל כמפקח והיה אמור לאשר את ביצוע העבודות. עד זה העיד כעד "מטעם בית המשפט" (בהסכמת הצדדים). בהמשך הוגשו מטעם התובעים תצהיריהם של התובע מס' 2, מר סעדון, ושל נציג חברת העוגנפלסט, מר אודי לביא. מטעם הנתבע הוגשו תצהיריהם של ה"ה ליאור מרקוביץ ושמעון חובב, בעלי תפקידים אצל הנתבע, אשר היו מעורבים בנושא איטום גג הצריף הנדון. בתום חקירותיהם הנגדיות של כל המצהירים הסכימו בעלי הדין כי פסק הדין יינתן בדרך של פשרה, על יסוד הוראת סעיף 79א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד - 1984. לאחר הסכמה זו הוגשו סיכומי טענות בכתב. פסק דין זה ניתן, איפוא, על יסוד חומר ראיות מלא ובהתחשב בטענות הצדדים, כמפורט בסיכומים. 3. נראה כי אין מחלוקת של ממש בשאלה האם העבודות שביצעו התובעים אכן סיפקו איטום מלא לגג הצריף. טענות הנתבע אינן בנוגע להעדר איטום ומתמקדות בכך שהתובעים לא ביצעו עבודות הכנה מתאימות טרם הנחת היריעות, דבר שגרם לכך שהיריעות לא היו מתוחות ולא הונחו כראוי. יצויין, כי האדריכל פרידמן אישר בעדותו כי עבודות הכנה אלה אינן מבוצעות, על פי טיבן, ע"י אנשי איטום, אלא ע"י גגן (עמ' 11 לפרוטוקול). בנוסף, טען הנתבע נגד התוצאה שהתקבלה מבחינה אסתטית. הצדדים חלוקים, בין היתר, בשאלה, האם תפקידם של התובעים היה לבצע את עבודות ההכנה שנדרשו בטרם הנחת יריעות האיטום, ובשאלה האם היה עליהם להמנע מלבצע עבודות איטום על גג רעוע כמו גגו של הצריף, בטרם יוכן כראוי קודם לכן, גם אם בסופו של דבר מבחינת נושא האיטום - העבודות הביאו לתוצאה המבוקשת. כאמור, הצדדים גם חלוקים באשר למשמעות ההסדר שהושג לאחר ביצוע העבודות, בפגישה שהתקיימה ביום 22.6.95, ובשאלה האם מי מהם הפר את ההסדר האמור. 4. יש לשבח את בעלי הדין על שהגיעו להסכמה בדבר פתרון הסכסוך ביניהם בדרך של פשרה. פתרון זה של הסכסוך מייתר את הצורך בקביעת מימצאים מוחלטים ע"י בית המשפט, תוך הזקקות לכללי ההוכחה המקובלים בדין וכו'. פתרון זה של הסכסוך מותיר בידי בית המשפט את האפשרות ליתן בפסק הדין ביטוי לסיכויי טענה זו או אחרת להתקבל או להדחות, גם במצבים בהם בדרך של פסיקה על פי דין הטענה היתה נדחית במלואה או מתקבלת במלואה. במקרה דנן, פתרון הסכסוך בדרך של פשרה ראוי במיוחד, שכן נוכחתי, כי, במידה רבה, המחלוקות נובעות מאי הבנות ואין מדובר בבעלי דין אשר בצורה ברורה ובוטה נהגו שלא כדין. 5. בבוא בית המשפט לפסוק בדרך של פשרה עליו ליתן ביטוי לעצם ההסכמה להתפשר. מעבר לכך, יודגש, כי אין מדובר בפסק דין שרירותי. בית המשפט אינו מתעלם מחומר הראיות ומטיעוני הצדדים, הן בשאלות של עובדה והן בשאלות של משפט. עם זאת, אין בית המשפט אמור לנמק את מסקנותיו ולפרט אחד לאחד את ממצאיו בכל ענין וענין. 6. לאחר עיון בכל החומר שבפני, באתי לכלל מסקנה, לפיה על הנתבע לשלם לתובעים סך של 10,800.- ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 11.7.95. בנוסף ישלם הנתבע לתובעים את סכום האגרה ששולמה בעת הגשת התביעה (מחצית הראשונה של האגרה) בסך 363.- ש"ח בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום הגשת התביעה (5.6.97) ושכ"ט עו"ד בסך 1,000.- ש"ח להיום ובתוספת מע"מ. איטום