ביטול פיטורים בגלל מילואים

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול פיטורים בגלל מילואים: .1זהו ערעור על החלטת ועדת התעסוקה (להלן - הוועדה) לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט- 1949(להלן - החוק) מיום 18.9.1983, בה הוחלט "לבטל את פיטוריו" של מר דרחי ושהוא "יוכל לחזור לעבודה בחברת החשמלאם ועדה רפואית תאפשר לו זאת". .2מר דרחי התקבל אצל חברת החשמל כעובד זמני, בעבודה שלגביה אין תקן, ביום 15.11.1981וכעבור 6חודשים האריכה חברת החשמל את תקופת הניסיון של מר דרחי עד ליום .15.10.1982ביום 5.10.1982החליטה החברה לפטר את מר דרחי. ביום 15.10.1982הוכן מכתב פיטורין (ת/1), אבל לא נמסר לו. החלטת החברה לפטר את מר דרחי לא היתה קשורה לשירותו בצה"ל, אלא נבעה מכך שלחברה לא היה תקן להעסיקו. הודעת הפיטורים לא נמסרה למר דרחי, כי הוא יצא למילואים ביום 29.9.1982ועקב שירותו במילואים החליטה הנהלת החברה לדחות את הפיטורים. מר דרחי נפצע במילואים. החברה שלחה למר דרחי את מכתב הפיטורים ביום 16.11.1982והוא קיבל שכר עד ל-.4.11.1982 ביום 19.1.1983פנה מנהל המחלקה להכוונת חיילים משוחררים אל החברה וביקש ממנה "לנהוג הפעם לפנים משורת הדין ולקבל את מר דרחי עודד לעבודה במוסדכם כעובד חדש לפחות". ביום 3.2.1983פנתה אותה מחלקה אל דוברת החברה וביקשה ממנה להתערב, אבל גם פניה זו נדחתה. ביום 29.8.1983, כתשעה חודשים אחרי הפיטורים, הוזמנה החברה לוועדת התעסוקה בעניין תביעת מר דרחי להחזירו לעבודה. .3הנימוק להחלטת הוועדה היה, ש"אולי משום שהמבקש היה בשירות מילואים פעיל לא הוא זה שנשאר בעבודה". .4בהחלטת הוועדה לא צוין על איזה סעיף בחוק נשענת החלטתה, אבל כנראה היא מבוססת על סעיף 41לחוק, בו נאמר: "... ואם פיטר בעל מפעל עובד בשל שירותו בשירות חלקי, בטלים הפיטורים". האשמה חמורה נגד חברת החשמל, המתחילה במילה "אולי" ונשענת על טענת מר דרחי שעובד אחר קיבל קביעות, אינה משכנעת. אין הוכחה שמר דרחי פוטר בשל שירותו במילואים ולפי הראיות פיטוריו היו ללא קשר עם שירותו במילואים ונדחו כדי שלא יבוצעו בתקופת שהייתו במילואים. הוועדה טענה שהתייחסה לצפיות המשיב להישאר בעבודה, כשלא היה בסיס עובדתי לצפיות והן נוגדות את המסמכים שקיבל מר דרחי, לפיהם עבד בתקופת ניסיון שתסתיים ביום .15.10.1982 .5החלטת הוועדה משקפת את רצונה לעזור למר דרחי, אבל אין היא מוסמכת להטיל על חברת החשמל את שיקומו של החייל שנפצע בלי התייחסות לחוק ובלי שהחוק מחייב דבר כזה. .6אנו מקבלים את התביעה ומבטלים את החלטת הוועדה. בהתחשב במצבו של המשיב איננו פוסקים הוצאות ושכר טרחה.צבאמילואיםביטול פיטוריםפיטורים