ביטול צו קיום צוואה - השפעה בלתי הוגנת

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא ביטול צו קיום צוואה - השפעה בלתי הוגנת: ביום 23.12.96 ניתן צו קיום צוואה מיום 2.9.96 על פי בקשת גב' לייני ספירא. ביום 8.9.97 הוגשה בקשה לביטול צו זה וכל הרישומים נעשו על פיו. הנימוקים לבקשה התייחסו לעובדה כי אחרי מתן הצו התברר למבקשת כי שני העדים לצוואה הינם אחים ושניהם קרובים של חברי העמותה שירשה מחצית מהבית. כמו כן, בחיפוש שנעשה במסמכים שהותירה המנוחה נמצאה צוואה אחרת מיום 1.7.87 לפיה המבקשים הם היורשים לפי אותה צוואה. טענה נוספת היא, כי המנוחה חתמה על הצוואה נשוא הצו חודש וחצי טרם פטירתה כאשר ראייתה היתה משובשת עד כדי כך שהיא לא יכלה לקרוא אותיות ומסמכים וכן לא יכלה לזהות אנשים שנצבו בפניה אלא רק לאחר ששמעה את קולם. מצב זכרונה היה רעוע, תמיד היה נוכח משהו ממשפחת בוגנים בביתה, חתימתה על הצוואה המתוקנת שונה במקצת מחתימתה הקודמת, והיא מינתה את העד לצוואה רפאל בוגנים כמי שינהל את כספי דמי השכירות המתקבלים מדירות הבית וכי הוא המנכ"ל בפועל של משיבה מס' 1. יש להניח כי השפיעו ולחצו על המנוחה לתקן את צוואתה כך שמשיבה 1 תהיה הנהנית העיקרית ולכן הצוואה היא חסרת תוקף. המשיבים מתנגדים לבקשה ומציינים כי הבקשה לביטול מוגשת על ידי מי שביקש את הקיום ואין עובדות חדשות שנתגלו. בהמרצה 6655/96 ביקשו המבקשים לצוות על קופת חולים לתת חוות דעת מפורטת בדבר מחלת העיניים של המנוחה. וזאת כדי לבסס את טענתם. המשיבים מתנגדים גם לבקשה זו כאשר הם טוענים כי במסגרת הליך זה אין מקום לגילוי מסמכים. במהלך הדיון בבקשה נחקרה הגב' ספירא ואמרה כי היתה מבקרת את המנוחה כל סוף שבוע בימי שישי במשך שנתיים. לדבריה ידעה מה היה מצבה מבחינת הראייה וגם הזכרון שלה. למרות זאת חתמה על הבקשה לקיום צוואה ולא אזכרה עובדות אלה. על פי סעיף 72 לחוק הירושה ניתן לתקן או לבטל צו קיום לפי בקשת מעונין בדבר על סמך עובדות או טענות שלא היו בפניו במתן הצו. אולם רשאי בית המשפט שלא להזקק לעובדה או לטענה שהמבקש יכול היה להביאה לפניו לפני מתן הצו או שיכול היה להביאה לאחר מכן ולא עשה כן בהזדמנות הסבירה הראשונה. מצבה הרפואי של המנוחה היה ידוע למבקשים לפני מתן הצו, ובכל זאת הגישו את הבקשה לביטול זמן רב אחרי מתן הצו. במצב דברים זה, לא שוכנעתי כי זו עובדה חדשה שהתגלתה שבעקבותיה יש לתקן את הצו או יש לבקש קבלת חוות דעת מטעם קופת חולים. הטענה כי המבקשת הבינה את משמעות הדברים רק אחרי מציאת הצוואה הקודמת אינה יכולה להתייחס למצב הרפואי של המנוחה אותו ידעה לפני כן. באשר למציאת הצוואה החדשה מדובר בצוואה שנחתמה לפני יותר מ- 10 שנים. אין ספק שבזמן זה יכלה המנוחה לכתוב צוואה חדשה ואין מקום להתייחס לצוואה לפיה ניתן הצו כאל "צוואה מתוקנת". ברור כי מציאת אותה צוואה עוררה את החשדות של היורשים והביאה אותם למחשבה כי היתה זו טעות לבקש את קיום הצוואה. השאלה היא האם יש בכך די כדי לבטל את הצו שניתן. כאמור לעיל, צו קיום הצוואה ניתן על סמך הצהרתה של המבקשת. בחקירתה הסכימה כי גם ידעה מי האנשים שנמצאים בדירה ואילו חשדה אז בהשפעה בלתי הוגנת היתה פועלת בהתאם. לצורך הוכחת השפעה בלתי הוגנת ספק אם הטענות המועלות ניתנות להוכחה על פי הפסיקה המגדירה את הנדרש לצורך ביטול צוואה בעילה של השפעה בלתי הוגנת. על פי התצהיר שהוגש ישנה השערה שהיתה השפעה על המנוחה אך לא מעבר להשערה ואין הוכחה כי מעבר לטיפול ולנוכחות ניסו העדים להשפיע על המנוחה. צריך לציין בענין זה כי מבקשת הצו היא שהיתה בארץ וקיבלה יפוי כח מהמבקשים האחרים להגיש את הבקשה, הם עצמם לא יוכלו להעיד על מצבה או על השפעה בלתי הוגנת ומתוך בקשתה היא לא עלתה כל בעייה בשלב שבו ניתן הצו. כל הדברים יחד מביאים למסקנה כי הטענות הנטענות לא היו מתעוררות לולא מציאת הצוואה הישנה. במצב דברים זה, לא שוכנעתי כי יש מקום על פי סעיף 72 לשנות את צו קיום הצוואה או לבטלו וכן בעקבות כך לא מצאתי כי יש מקום לבקש חוות דעת מטעם קופת חולים על מצבה הבריאותי. גם אם המבקשים הצליחו להעלות כמה ספקות אין בהם די כדי לבטל צו קיום צוואה ורישומים שנעשו על פיו בשלב כה מאוחר. סיכומו של דבר, נדחות הבקשות בנסיבות המקרה לא מצאתי מקום לחיוב בהוצאות. צוואהירושהצו קיום צוואההשפעה בלתי הוגנתצווים