בקשה להגדלת אחוזי פנסיה

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא בקשה להגדלת אחוזי פנסיה: .1 לפנינו תביעת התובעות לחייב הנתבעות כדלהלן: התובעת - מבקשת לחייב הנתבעות בהגדלת אחוזי פרישה ופנסיה כפי שסוכם עמה, אחרת מבקשת התובעת להחזירה לעבודה. התנאים שדרשה התובעת כתנאי להסכמתה לפרישה פורטו במכתבה מיום 20.8.94כדלהלן: א. הגדלת אחוזי הפנסיה ב-%.10 ב. הגדלת הפנסיה עקב בעיות רפואיות. ג. לשלם פנסיה לפי משרה מלאה ולא חלקית. ד. 6חודשי הסתגלות. ה. מענק פרישה. ו. הגדלת שירות על תמיכה בתלויים. ז. תשלום לפי דרגה ב.א. ח. תשלום עבור חופשות מחלה שלא נוצלו. התובעת פרג'י עליזה - מבקשת לחייב הנתבעות בהגדלת אחוזי פרישה לפנסיה כפי שסוכם עמה, אחרת מבקשת התובעת להחזירה לעבודה. .2 בכתב ההגנה שהוגש לכל תביעה, נטען ע"י נתבע 1, כי התביעות אינן מגלות עילה ודינן להדחות, כן נטען שתנאי הגמלה נקבעים ע"י ועדת גמלאות שליד נציבות שירות המדינה והחשב הכללי, כן צויין שהגמלאות משולמות ע"י המדינה ולנתבע 1אין כל מעמד בענין. התובעות פוטרו ב-31.8.94, לכל אחת אושרה גמלה בשיעור לפי משכורת קובעת. כן נטען שהוצאת התובעות לגמלאות היתה מוחלטת ולא היתה נתונה להסכמת התובעות, כמו כן הוסבר לתובעות שהחתימה על טפסי הבקשה לגמלה הנה ללא תנאי, בנוסף, אין מקום להחזיר הגלגל אחורנית לאחר 4שנים ממועד הפרישה. .3 בכתב ההגנה שהוגש ע"י נתבעת 2נטען שבין נתבעת 2לתובעות, אין יחסי עובד ומעביד, הזכות לקבל עובדים ולפטרם הנה של נתבעת 1ונתבעת 2פועלת אך ורק על פי ההסכם בין נתבעת 1לנתבעת .2כאשר נתבע 1מחליט לפטר או להוציא לפנסיה, קיימת מעורבות של משרד החינוך לעצם קביעת הזכויות הנובעות מנתוק יחסי עובד ומעביד כמפורט בכתב ההגנה. אם העובד מוצא לפנסיה, מיישמים לגביו את חוק שירות המדינה לגמלאות, כאשר סמכויות הנציב מוענקות לועדה בינמשרדית בהתאם להסכם. במקרה הנדון יושמו הכללים וההוראות כדין. .4 ניתנה החלטה על הגשת מסמכים וסיכומים, בכתב ואלה הוגשו. .5 להלן העובדות הנוגעות לענין העולות מהמסמכים: א. התובעת זדה שולמית להלן "זדה" עבדה אצל נתבע 1מ/9- 72- 31/8/94, המועד בו נותקו יחסי עובד ומעביד (מכתב הפיטורים נשלח ביום 8.5.94ונכנס לתוקף ב-31.8.94). התובעת פרג'י עליזה להלן "פרג'י" - עבדה אצל נתבע 1מ/9- 69- 31/8/94, המועד בו נותקו יחסי עובד ומעביד (מכתב פיטורים נשלח ביום 8.5.94ונכנס לתוקף ב-31.8.94). ב. בין נתבע 1לנתבעת 2נחתם הסכם המסדיר תשלום ההוצאות של נתבע 1 ותשלום גמלאות לעובדיו, הכל כמפורט בהסכם. כן נקבע בהסכם שסמכויות נציב שירות המדינה והממונה על הגמלאות ינתנו לועדה בינמשרדית בהרכב של נציג החשב הכללי, נציג שירות המדינה, וזאת תפעל על פי הנתונים שימסרו לה ע"י נתבע 1באמצעות משרד החינוך והתרבות (נספח א' לרשימת המסמכים שפי שהוגשה ע"י נתבעת 2- להלן "הרשימה"). ג. בכ"ג באייר תשנ"ד התקיימה ישיבת ועדת פקוח ככל הנראה של נתבע 1, בה הוחלט על פיטורי התובעות (נספח ב' לרשימה). ד. ביום א' סיון תשנ"ד נשלח מכתב מנתבע 1למשרד החינוך, המודיע על פיטורים וצימצומים לקראת ישיבה שצריכה להתקיים ב-י"ב בסיון (נספח ג' לרשימה). ה. ביום 22/5/94התקיימה ישיבה משותפת לנתבע 1ומשרד החינוך, בה נדונו הפיטורים והצימצומים ונתקבלה החלטה המאשרת פיטורי התובעות (נספח ד' לרשימה). ו. ביום 7.7.94הפנתה גב' זדה בקשה לתשלום גמלאות לפי חוק שירות המדינה גמלאות במקום פ.פיטורים (נספח ה(1) לרשימה). ז. ביום 27/7/94הפנתה גב' פרג'י בקשה כנ"ל (נספח ה(2) לרשימה). ח. ביום 20/8/94הפנתה גב' זדה בקשה להגדלת שירות (נספח ו(1) לרשימה) וכנ"ל גב' פרג'י. ט. ביום 11/12/97אושרו לגב' זדה % 52אחוזי גמלה בהתחשב בתקופת העסקה, כולל % 3עבור בריאות ו-% 5עבור פרישה מחמת צימצומים (ראה נספח ז(1) לרשימה). י. ביום 11/11/97אושרו לגב' פרג'י % 57אחוזי גמלה בהתחשב בתקופת ההעסקה כולל תוספת של % 5עדוד פרישה ו-% 2בריאות לקוייה (נספח ז(2) לרשימה). יא. ממסמכים שצורפו ע"י התובעות עולות דרישות חוזרות ונשנות לטיפול בעניין, דהיינו, הסדר תנאי הפרישה שלפי גירסתן הובטח להן, ההבטחה מופנית כביכול למר שרגא כץ. מרבית ההתכתבויות היו לפני שהתכנסה הועדה ואישרה ההחלטה לענין הגמלה כאמור. יב. מר שרגא כץ כתב למר זדה מכתב ביום 14/12/97, לפיו, הוא מכחיש הבטחה כל שהיא שניתנה כאמור. לגירסתו, יפה שאישרו לתובעות מה שאישרו, הואיל ובעבר, גם זאת לא אישרה הועדה, כמו כן צויין שהגדלת הגמלה אינו בסמכות נתבע 1ובכל השיחות הובהר ענין זה, (המכתב צורף ע"י ב"כ נתבע 1- מהמכתב עולה שמר כץ אינו כבר בתפקיד. יג. לסיכומיו צרף ב"כ התובעות פרוטוקול ועדה פריטיטית מחוזית שבו אושרו למורה בשם רודריגז מאיר % 53אחוזי גמלה בהתחשב ב- 19שנות עבודה %38, עבור בריאות %3-%2, עדוד פרישה %10, מצבת מעבר %1, חינוך עצמאי %.1 .6 להלן בתמציתות טענות ב"כ התובעות בסיכומיו: א. בית הדין מוסמך להתערב בהחלטת הועדה הבינמשרדית ולשנותה (מפנה לדיון לא/ 1/7הניג נ. נציב שרות המדינה). ב. בהחלטת הועדה הבינמשרדית שדנה בעניינה של גב' פרג'י אין חתימה של נציג החשב הכללי, ובהעדר חתימה או השתתפות בועדה, יש פגם יסודי בהחלטה, והנה בטילה. ג. בשעה שהגב' זדה הגישה בקשה לגמלאות היא צרפה אותו מכתב, לפיו, מבקשת את התנאים שסוכמו עמה כתנאי ליציאתה לגימלאות, מכאן הועדה הבינמשרדית אינה יכולה להפעיל שקול דעתה כפי שמפעילה בד"כ, אלא עליה להתייחס להסכם בין גב' זדה לנתבע 1, ולא להתעלם מכך. לחילופין, הועדה הבינמשרדית יכלה לדחות הבקשה לגמלאות אם החלטתה לא תאמה את התנאים המוסכמים כתנאים מוקדמים, מפנה לנספח ד' לסיכומים (מכתב אל הרב שרגא כץ מיום 22.11.95בו גב' זדה חוזרת ומזכירה אותם תנאים מוקדמים). ד. ב"כ התובעות מתייחס לסיבת הפיטורים - כעולה מנספח ה' לסיכומיו (פנית נתבע 1למשרד החינוך בו פורטו שמות המפוטרים והסיבות לכך), בה צויינה הסיבה לפיטורים - "הפרת תקנון רוחני והפרת משמעת הנהלת ביה"ס" בו בזמן שהסיבה האמיתית הנה המצאות מכשיר טלויזיה בבתיהן (מפנה לנספח ו(2) מיום 5.5.94לסיכומיו), ורק בשלב מאוחר יותר הועלתה סיבה אחרת והיא, צימצום במספר הילדים בכיתה (נספח ז' לסיכומי ב"כ התובעות - מכתב מיום ז' בחשון תשנ"ה). נכון שהאמור לעיל אינו נוגע לועדה הבינמשרדית אך יש לכך נפקות להסכמת נתבע 1, לתנאי שהציבו התובעות ליציאה לגמלאות. ה. הועדה הבינמשרדית נוהגת במקרים רבים להגדיל אחוזי הפרישה מאלו שניתנו לתובעות (מפנה לדוגמת החלטה בענין המורה רודריגז מאיר). ו. בסיכומי הנתבעים לא ניתן למצוא נימוק מדוע הוגדלו האחוזים כפי שהוגדלו ולא מעבר לכך. מבקש איפוא שגמלתה של גב' זדה תועלה ל-% 13במקום % 8על פי החלטת הועדה באופן שבעדוד פרישה תקבל % 10במקום %5, כך הדבר לגב' פרג'י, שגמלתה תועלה ל-% 12גם זאת באופן שבעדוד פרישה תקבל % 10במקום %.5 ז. בסיכומיו חוזר בו ב"כ התובעות מבקשה לבטול הפיטורים וזאת עקב מסכת היסורים שעברה והאשמה שהוטחה בהם. .7 בסיכומיהם חזרו ב"כ הנתבעים על עקרי הדברים שהועלו על ידם בכתבי ההגנה, ולגירסתם, יש לדחות התביעות. .8א. עצמאות נתבע 1- כעולה מהראיות שהוצגו בפנינו, נתבע 1אוטונומי בהחלטותיו ושיקוליו, לענין קבלת עובדים או עובדות ופיטוריהם. נתבעת 2נכנסת לתמונה רק בשעה שיחסי עובד ומעביד בין נתבע 1לאחד מעובדיו מנותקים, הן לענין פיצויי פיטורים או לגמלאות, וזאת לפי העקרונות המתווים בחוק שירות המדינה (גמלאות) והדבר מוצא את ביטויו בהסכם בין הנתבעים. ב. (1) האם התחייב נתבע 1להעניק תנאי פרישה חורגים - התובעות לא הרימו הנטל המוטל עליהן להוכיח כי נתבע 1התחייב להעניק תנאי פרישה חורגים, או תנאי פרישה כאלה, שהועדה הבינמשרדית חייבת לקבלם. (2) כל מה שהופנינו אליו הנו מכתב נלווה לבקשה לגמלאות מיום 20/8/94, מכתב זה הופנה לנתבע 1ע"י גב' זדה. לגירסת התובעות מכתב זה צורף לבקשה לגמלאות (הדבר צויין בתביעה ובסיכומים). על פניו לא נראה לנו שמכתב זה צורף לבקשה לגמלאות, מהטעם, שתביעת גב' זדה לתשלום גמלה הוגשה ב/7/7- 94ואילו בקשת גב' פרג'י הוגשה ב/7/27-94, לפיכך, בלתי מתקבל על הדעת שמכתב שהוצא ביום 20/8/94צורף לבקשות במועד הנ"ל, דהיינו, במועד בו נחתמו התביעות, יתכן וצורף מאוחר יותר וזאת רק לתביעת גב' זדה, כי רק שם נרשמה הערה המפנה למכתב הנלווה. (3) כמו כן, הופנינו לאותם מכתבים או תזכורות שנשלחו מטעם התובעות לנתבע 1לענין תנאי הפרישה, ולצורך הענין אין חשיבות למספר המכתבים או התזכורות. הפניות, כאמור, אינן מצביעות על התחייבות או הסכמה מצד נתבע 1לאותם תנאים, והעובדה שאותן פניות חוזרות על עצמן אינן מוסיפות להם גושפנקא חוזית. בכל המסמכים שהופנינו אליהם, אין כל התחייבות מצד נתבע 1לאותם תנאים, לכל היותר אולי ניתן ללמוד מהם על משאלות לב, וגם זה בספק, אך לא על הבטחה או התחייבות חוזית, והדברים באו לידי ביטוי במכתבו של מר שרגא כץ אל מר זדה (ראה עובדות). (4) התובעות הגישו תביעה לתשלום גמלה במסמך שכותרתו כדלהלן "תביעה לתשלום גמלה לפי עקרונות חוק שירות המדינה (גמלאות)נוסח משולב)תש"ל 1970, במקום זכות לתשלום פ.פיטורים", כמו כן בסוף הטופס ישנה הצהרה לפיה מוותר העובד על הזכות לפיצויי פיטורים אף אם אותו מכתב נלווה צורף לתביעת גב' זדה, הרי מכתב זה אינו מעלה ואינו מוריד כל עוד התנאים שפורטו באותו מכתב אינם מתיישבים עם הוראות חוק הגמלאות. הגמלה לכל אחת מהתובעות משולמת אך ורק לפי הוראות חוק הגמלאות, והוספת הערה כזאת או אחרת אינה מעלה ואינה מורידה בנסיבות הענין. ג. האם ההליך בעניינן של התובעות היה כדין? (1) בחלק העובדתי של פסק הדין פרטנו את הצעדים שננקטו ע"י הנתבעים, מההודעה על פיטורי התובעות, ועד קבלת ההחלטה הבינמשרדית בענין שעור הגמלה. מהראיות שהוצגו בפנינו עולה, שההליך שננקט ע"י הנתבעות היה כדין, דהיינו, הנתבעות בצעו את כל השלבים הדרושים עד לקבלת ההחלטה על שעור הגמלה, הכל כמתחייב מההסכם שנחתם בין הנתבעים. (2) בנוסף, התובעות לא הרימו הנטל המוטל עליהן להוכיח כי נתבעת 2ו/או הועדה הבינמשרדית הפעילה בענין התובעות שיקולים זרים, ו/או שיקולים החורגים מהעקרונות המתווים בחוק הגמלאות, שיקולים שיש בהם כדי לגרום להתערבות בית הדין באותן החלטות. (3) בסיכומיו התייחס ב"כ התובעות לאותו מורה בשם רודריגז שקיבל כביכול תנאים חורגים ובהם % 10עדוד פרישה. לכך נשיב, שדוגמא אחת שהוצגה אינה מצביעה על נוהג. בנוסף, מה שהוצג לנו נושא כותרת של "ועדה פריטטית מחוזית" זאת להבדיל מהגוף הנוגע לענייננו "הועדה הבינמשרדית". בנוסף, הפרוטוקול שבו מדובר מתייחס במפורש להסכמה לפרישה מוקדמת באותם תנאים שפורטו בפרוטוקול, ולא בפיטורים. בענינינו, התובעות פוטרו, ולפיטוריהן, לא התבקשה הסכמתם המוקדמת, וההבדל רב. ד. בהתייחס לאמור לעיל, דין תביעת התובעות להגדלת שיעור הגמלה או לשינויה להדחות. .9 לענין חזרה לעבודה - בסיכומיו חזר בו ב"כ התובעות מהדרישה לחזרה לעבודה, ויפה שחזר בו מסעד זה, אף אם היינו דנים בדרישה, אין ספק שסעד זה היה נדחה על ידינו, עקב הזמן שחלף והוצאת התובעות לגמלאות. .10 לענין קבלת החלטה בעניינה של גב' פרג'י ללא חתימת נציג החשב הכללי - נספחים ז(1) ו-ז(2) לרשימת המסמכים הנן החלטות הועדה הבינמשרדית, לענין שיעור הגמלה. נספח ז(1) מיום 11/12/97הנה החלטה בענין גב' זדה, ואילו נספח ז(2) גם הוא מיום 11/12/97, הנה החלטה בענין גב' פרג'י. אף אם נספח זה ז(2) אינו נושא חתימת נציג החשב, אין חולק שהחשב היה באותו יום הואיל וחתם על נספח ז(1). בנוסף, בהחלטה זאת מדובר אך ורק על שינוי שעור הגמלה לענין סעיף הבריאות, כאן הוסף לגב' פרג'י % .2בהחלטה קודמת שניתנה בעניינה מיום 11.11.97ע"י הועדה הבינמשרדית חתם נציג החשב. אף אם יש פגם בהחלטה, הפגם מתייחס אך ורק לאותו שעור של % 2עבור בריאות, ולא לכל ההחלטה, לפיכך, דין טענה זאת להדחות, הואיל ואיננו סבורים שיש מקום לקבל החלטה כל שהיא שיש בה כדי לבטל אותם %2, החלטה, שתעשה אי צדק עם התובעת. .11 בהתחייחס לתוצאה שהגענו אליה דין התביעות להדחות. על כל אחת מהתובעות לשלם לכל אחד מהנתבעים הוצאות ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של -. 2000ש"ח בתוספת מע"מ, סכום זה ישא הצמדה וריבית מהיום עד התשלום המלא בפועל. .12 כל צד רשאי להגיש ערעור על פסק הדין לביה"ד הארצי לעבודה בירושלים תוך 30יום מקבלתו. פנסיה