הפקעה - פגיעה בזכות הקניין

בבג"ץ 2390/96 קרסוק נ' מדינת ישראל, מינהל מקרקעי ישראל ואח' פ"ד נה (2) 627 דן בית המשפט העליון בזכות הקנין כזכות חוקתית ונקבע ע"י כב' השופט י. זמיר: "חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו... קבע בסעיף 3 לאמור: 'אין פוגעים בקנינו של אדם...' חוק היסוד העלה את זכות הקניין במדרגות הפירמידה של הנורמות המשפטיות והציב אותה בפיסגה: הוא עשה אותה לא רק זכות יסוד, אלא גם זכות חוקתית" (עמ' 698 מול האותיות ד-ה).   עוד נקבע כי לנוכח המעמד לה זכתה זכות הקנין פירוש החוק צריך לפעול בכוון של צמצום הפגיעה בזכות הקנין וברוח זו מבהיר כב' השופט זמיר. "אם כן, כיום אפשר וראוי שבית המשפט ינהג לגבי פירוש סמכות ההפקעה שבפקודת ההפקעות, בעקבות השינוי שחל במעמד של זכות הקניין, כפי שנהג לאחר הקמת המדינה לגבי פירוש הסמכות להפסיק הופעת עיתון שבפקודת העיתונות בעיקבות השינוי שחל אז במעמד חופש הביטוי... בהתאם לכך, אפשר וראוי שסמכות ההפקעה תפורש כיום על יסוד איזון בין צורכי הציבור לבין זכות הקניין שיהיה הולם את ערכיה של מדינת ישראל באופן שיחזק את ההגנה, שהייתה כה רופפת, על זכות הקניין".   אחד האמצעים העומדים לרשות בית המשפט האמור להעביר תחת שבט בקורתו את השימוש שעושות הרשויות בסמכויות המוקנות להן להפקיע מקרקעין הינו בחינת השיקולים שביסוד ההחלטה המינהלית ומידת האיזון שבין האמצעי בו בחרה הרשות המנהלית לאפשרויות האחרות שעמדו בפניה. כך נקבע בע"א 210/88 החברה להפצת פרי הארץ בע"מ נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה כפר סבא ואח' פ"ד מ"ו (4) 627 (בעמ' 640). "הפגיעה שבצדה של תוכנית היא שיקול רלוונטי, במסגרת כלל השיקולים שרשויות התכנון צריכות לקחת בחשבון. כך, למשל, אם הפגיעה שבצדה של תכנית גדולה מהתועלת שהיא מביאה, בדרך כלל עדיף היה שלא להוציא את התוכנית אל הפועל. מקום שברור לרשויות התכנון, שבמקביל לפגיעה שבתכנית תהיינה חייבות לפצות את הנפגעות, היקף הפגיעה של התכנית יתבטא במישרין בתקציבן של רשויות התכנון. במצב זה בהכרח תיקח הרשות בחשבון, במסגרת שיקוליה, את השיקול הרלוונטי האמור של השפעתה השלילית של התוכנית".   וראה לענין זה גם ע"א 8434/00 דלק חב' הדלק הישראלית בע"מ נ' גזית ושחם חברה לבנין בע"מ פ"ד נ"ו (3) 693 (בעמ' 703): "כידוע, הכלל הוא כי רשות מינהלית לא תקבל החלטה אלא לאחר שכל העובדות והנתונים הדרושים הונחו בפניה, שהרי ללא כל אלה אין בידי הרשות להגיע להחלטה שקולה ומאוזנת המביאה בחשבון את כלל האינטרסים המשמשים בזירה".   קרקעותזכות הקנייןהפקעה