הפרת חובה חקוקה - הודעה על הפקעה

האם אי מתן הודעה על הפקעה מהווה הפרת חובה חקוקה לפי פקודת הנזיקין ? לדברי המלומד א' קמר בספרו דיני הפקעת מקרקעין (2008), עמ' 332: "לא נתנה הרשות לבעל המקרקעין או לחליפו הודעה על יסוד סעיף 195(2) לחוק, ונמכרו המקרקעין או הועברו לצד שלישי, באופן שלא ניתן להוציאם מידיו, תעמוד לבעל המקרקעין או לחליפו, זכות תביעה בנזיקין בעילה של הפרת חובה חקוקה על פי סעיף 63 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש)...". ראו והשוו גם: בג"ץ 388/84 מורדי נ' שר האוצר, פ"ד לט(2) 645, 650 (1985), שם נאמר כי טענה בדבר אי מתן הודעה בדבר הפקעה עשויה להקים עילה לפי סעיף 63 לפקודת הנזיקין. וכן: ע"א 404/80 בני עטרות נ' מדינת ישראל, פ"ד לח(4) 30, 48 (1984), שם נפסק כי כשמוטלת על הרשות חובה מתחום המשפט הציבורי, שיסודה בשיקול-דעת, עשויים שימוש בלתי נאות בשיקול הדעת או העדר שיקול ליתן בידי הנפגע עילה לתביעה נגד הרשות בגין הפרת חובה חקוקה.קרקעותהפרת חובה חקוקההפקעה