זכויות נפגע פעולות איבה ערבי המשתייך לארגון טרור

קראו את פסק הדין להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא זכויות נפגע פעולות איבה ערבי המשתייך לארגון טרור: .1זוהי תביעה נגד החלטת פקיד התביעות אשר קבע כי יש להפסיק את תשלום הגמלה שהשתלמה לתובע לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה תש"ל- 1970(להלןהחוק). .2לבקשת בא-כוח הנתבע, ובהסכמת בא-כוח התובע החלטתי לדון בתובענה כדן יחיד. כמו כן, מאחר ששאלה מרכזית בתובענה היתה פירושו של סעיף 19לחוק, החלטתי לדון בפירוש הסעיף כשאלה מקדמית, כי הרי באם לא יתקבל פירושו של המוסד לאותו סעיף, יישמט הבסיס להפסקת תשלום הגמלה. .3התובע הינו תושב מזרח ירושלים, יליד 1951, אשר מתגורר כיום בהולנד. בשנת 1967נפגע בנסיבות שהוכרו כפעולת איבה על-פי החוק. עמדת המוסד הינה כי מאחר שלטענת המוסד משתייך התובע לארגון עויין לישראל, מסייע לו או פועל בשליחותו או מטעמיו על מנת לקדם מטרותיו, אין התובע זכאי עוד לגימלה. אין חולקים כי בעת שנפגע התובע, לא השתייך לארגון כזה ולא סייע לו. .4השאלה שבמחלוקת הינה פירושו הנכון של סעיף 19(ב) לחוק. נוסח הסעיף הוא כדלהלן: חוק זה לא יחול על פגיעה שנפגע אדם המשתייך לכוחות האויב, מסייע להם או פועל בשליחותם או מטעמם או על מנת לקדם מטרותיהם. .5הצדדים חלוקים בשאלה האם כוונת הסעיף הינה שלילה מוחלטת של גמלה, לכל מי שחלים עליו התנאים שבאותו סעיף, ולא חשוב מתי החל להיות פעיל בכוחות אויב, או שהכוונה היא לשלול את הגמלה רק ממי שהשתייך לכוחות אויב בעת הפגיעה. .6לאחר שיקול העניין, נראה לבית-הדין כי יש לדחות את פירושו של המוסד לאותו סעיף. מטרת החוק אינה קשורה במלחמה בטרור אלא בפיצוי נפגעי פעולות איבה. סעיף 19(ב) נועד למנוע מצב אבסורדי, לפיו, אדם הפועל בשירות ארגוני הטרור, ונפגע במהלך פעולת איבה שבה השתתף, יהיה זכאי לגמלה מהמדינה בקשר לאותו מבצע. אין מטרת הסעיף להעניש מי שבשלב מאוחר יותר השתייך לארגון עויין. מקומם של סעיפי ענישה הם בחוק הפלילי, ולא בחוקים סוציאליים. .7גם מתוך לשון הסעיף עולה כי נקודת הכובד הינה ה"פגיעה", ולא האדם, ועל כן החשוב הוא השתייכותו של הנפגע בעת הפגיעה ולא בשלב מאותר יותר. .8מכל האמור עולה כי דין התביעה להתקבל, והמוסד חייב להמשיך ולשלם לתובע גמלה על-פי החוק, מהיום שהופסק, כאשר תשלומים למפרע ישוערכו על-פי חוק הקצבאות (פיצוי בעד איחור בתשלום), התשמ"ד-.1984 .9המוסד ישלם לתובע הוצאות משפט, כולל שכר טרחת עורך-דין, בסך 250ש"ח בתוספת מע"מ כחוק.נפגעי פעולות איבהטרור