חשבונית מס כדין - נטל ההוכחה

עוסק רשאי לקזז מס תשומות ממע"מ עסקאותיו רק כנגד חשבונית מס תשומות שהוצאה כדין (סעיף 38 לחוק מע"מ). תנאי ראשון להיותה של חשבונית מס "חשבונית כדין" - הינו כי היא הוצאה על ידי העוסק המורשה, מוציא החשבונית, כנגד עסקה שביצע עם מבקש הקיזוז. נטל ההוכחה לכך הינו על העוסק - גם בכזה שספריו נוהלו כדין. זאת הואיל וזהותו של מוציא חשבונית, להבדיל מעצם קיומה, הינה בגדר ראיה "לבר פנקסית" שנטל הוכחתה על העוסק (ר' רע"א 3646/09 כ.ו.ע. בע"מ נ. מע"מ, מיסים יז 4 ה-83). נטל ההוכחהמיסיםחשבונית