מחיקת כתב תביעה בגין הפרת צווי בית משפט

קראו את ההחלטה להלן על מנת להרחיב את הידע בנושא מחיקת כתב תביעה בגין הפרת צווי בית משפט: 1. זוהי בקשה למחיקת כתב התביעה בו תובע המשיב (להלן - התובע) סכום של למעלה משני מליון ש"ח כשכר טרחה מאת המבקש (להלן - הנתבע). 2. הבסיס לבקשת הנתבע למחיקת התביעה, ולמחיקת כתב ההגנה בתביעה שכנגד שהגיש הנתבע נגד התובע, הוא שהתובע מפר את צווי בית המשפט מיום 2.6.99, ומיום 6.9.99 ומיום 12.10.99, שהורו לתובע להמציא פירוט מדויק של כל הפעולות שביצע בעבור הנתבע - בגינן הוא תובע שכר טרחה, בצירוף תדפיסי חשבונות בנק, וכל המסמכים הרלבנטיים הנוגעים לגביית דמי השכירות וכספי הנתבע שעברו דרך התובע - גם אם הגיש בעבר את כולם או מקצתם. 3. הנתבע טוען כי למרות צווי בית המשפט, ולמרות דרישותיו החוזרות ונשנות - לא נענה התובע לצווים ולדרישה, דבר המונע מהנתבע להתגונן כראוי, ועל כן יש למחוק את תביעתו. 4. התובע טוען כי שלח לנתבע את המסמכים שברשותו, ומסמכים שלא שלח - שוב אינם ברשותו, וכי כל רצונו של הנתבע הוא לעכב את הדיון בתביעה. 5. התובע צרף לבית המשפט ביום 10.11.99 "פירוט פעולות, הכנסות והוצאות - השלמה". פירוט זה כולל "ריכוז הכנסות" בשנים 1995-1991 (על דף אחד); פירוט הוצאות ששילם התובע בעבור הנתבע (ב10- שורות); הודעה כי לא קיבל כספים מעו"ד חנוך קליין וניכוי הוצאות בשיעור 20% (בלי פירוט); סך כל ההכנסות, ההוצאות והיתרה שקיבל ע"ח שכ"ט והוצאות (בשלוש שורות); ומספר חשבוניות. 6. עברתי על החשבוניות שצורפו לפירוט המשלים ועל "פירוט ההכנסות לפי המשלם" - ומצאתי התאמה לגבי 18 חשבוניות; לא נמצאו כל חשבוניות לגבי 16 "פרטי משלם"; לגבי חשבוניות מס' 1080 מיום 16.9.92 נכתב "בפרטי משלם" כי נתקבל סכום של 10,000 ש"ח, אך החשבונית היא ע"ס 24,000 ש"ח. 7. בין החשבוניות מצאתי 16 חשבוניות בהן חייב התובע את הנתבע ב"הוצאות" - מבלי לתת חשבוניות בגין ההוצאות האמורות, מבלי לפרט בעבור מה היו אותן הוצאות, ומבלי לפרט אם כולן או חלקן הינן בגין שכר טרחת עורך דין, ובעבור איזה שירות משפטי. 8. למרות הוראותיי המפורשות - לא המציא התובע לבית המשפט את כל דפי חשבון הבנק ואת כל המסמכים הרלבנטיים. 9. לפי ההסכם בין התובע והנתבע, היה על התובע להמציא את כל הפירוט והמסמכים לנתבע - במהלך השנים, והנתבע חזר ודרש פירוט זה כל הזמן, הרבה לפני שהוגשה התביעה על-ידי התובע נגד הנתבע. אילו התובע אכן היה מדווח לנתבע כפי שהתחייב - לא היה לנתבע צורך לחזור ולבקש ממנו דיווח. עצם הדרישות החוזרות ונישנות לדיווח מצביע על העדר דיווח תקין מצד התובע במהלך השנים. 10. בית המשפט כבר הזהיר את התובע כי אם לא יספק את כל הדיווח הנדרש - תמחק תביעתו. למרות אזהרה זו - מתמיד התובע באי-מתן דיווח נאות. 11. הטענה כי בשל חלוף הזמן לא שמר התובע חלק מן המסמכים - היא טענה מוזרה כשהיא באה מפי עורך דין שהוסמך לטפל בכספים של לקוח, ולא המציא דיווח שוטף כפי שנדרש. 12. גם אם יחסי התובע עם הנתבע היו יחסי עו"ד-לקוח, הרי לגבי כספים שהתובע גבה בעבור הנתבע - הוא היה בחזקת נאמן של הנתבע, והיה חייב בדיווח לנתבע - בין מכוח יחסי הנאמנות, בין מכוח יחסי עו"ד-לקוח כאשר עורך הדין מקבל כספים בעבור לקוחו, ובין מכוח ההסכם ביניהם. 13. בהעדר פירוט מדויק לגבי כל שקל ושקל, הן באשר להכנסות, הן באשר להוצאות, הן באשר לשכר טרחת עו"ד, בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים - אין מקום לתביעה שכן הנתבע אינו יכול להתגונן מפני תביעה כללית כגון זו. 14. יתרה מזו - תובע המפר בשיטתיות את צווי בית המשפט, שהם בבסיס המשפט ותנאי לקיומו - איננו יכול לקבל סעד מבית המשפט. 15. בשל כל האמור לעיל - אני מוחקת את תביעת התובע. 16. התובע ישלם לנתבע הוצאות ושכר טרחת עו"ד בסך 100,000 ש"ח + מע"מ. הסכום ישא ריבית והצמדה כדין מהיום ועד יום התשלום בפועל. 17. התביעה שכנגד - נותרה בעינה, וההוכחות בה יתקיימו במועד שנקבע.כתב תביעהמסמכיםמחיקת תביעה / הליךצווים