ספרות מקצועית כראיה בבית משפט

ביהמ"ש העליון הבהיר לאחרונה את הכללים הראיתיים הנוגעים להגשת ספרות מקצועית, בין אם ספרים ובין אם מאמרים, במהלך שלב ההוכחות במשפט. ראו רע"א 9607/10 עצמון נ' חיפה כימיקלים בע"מ (2011). נקבע כי ככל שהמומחה מעיד שכלל אינו מכיר את הספר או המאמר, לא ניתן להגישם באמצעותו, אלא באמצעות עד אחר רלוונטי. במקרה שבו העד המומחה מעיד כי הוא מכיר את הספר או את המאמר, דומה הדבר לעד שמאשר כי הוא מכיר חפץ מסויים. או אז רשאי בית המשפט לקבל את הספר או את המאמר כראיה. עם זאת, במידה וישנה כוונה להביא ראייה בדבר ערכו של הספר או מהימנותו, יש לעשות כן באמצעות עדים מתאימים, שאחרת כל עוד לא מובאת עדות כזו, תיחשב הראיה כעדות מפי השמועה ומשקלה יצטמצם אך ורק לכך שהעד מכיר אותה, או כל התייחסות אחרת שהעד יוכל לתת לאמירה כזו או אחרת באותו ספר או מאמר.הגשת ראיות